งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนตุลาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนตุลาคม 2554

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 1. สำนัก บริหาร กลาง -----70272 2. สำนัก กฎหม าย -----415 3. สำนัก ก่อสร้า งทาง ----3225764 4. สำนัก ก่อสร้า ง สะพาน -----527

4 ลำ ดับ หน่วย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 5. สำนัก เครื่อ งกล และ สื่อสา ร -----156 6. สำนัก บำรุง ทาง ----1030141 7. สำนัก อำนว ย ความ ปลอ ดภัย -----336 8. สำนัก วิเคร าะห์ วิจัย และ พัฒน า ------11

5 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 9. สำนัก แผนง าน -----213 10. สำนัก สำรวจ และ ออกแ บบ -----415 11. ศูนย์ เทคโน โลยี และ สารส นเทศ ----1214 12. สำนัก ส่งเสริ มการ พัฒน าทาง หลวง ท้องถิ่ น -----314

6 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 13. สำนัก ฝึกอ บรม 293-16787 13 3 รวม 293-165015733 35 1

7 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 14. สทช. ที่ 1 ---55384- 14 2 15. สทช. ที่ 2 --71101646 17 9 16. สทช. ที่ 3 163118301069 17. สทช. ที่ 4 -2221611538 18. สทช. ที่ 5 --32-11073- 21 5 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค

8 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 19. สท ช. ที่ 6 31411104245 14 2 26 7 20. สท ช. ที่ 7 -51-13 941 21. สท ช. ที่ 8 --11-21-23 22. สท ช. ที่ 9 --3456-15368 31 1 23. สท ช. ที่ 10 -7--1262559

9 ลำดั บ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนังสื อ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 24. สทช. ที่ 11 --10-198744 25. สทช. ที 12 --913344-87 26. สทช. ที่ 13 --366266432 47 9 27. สทช. ที่ 14 --1-142265 10 2 28. สทช. ที่ 15 -176-2537994

10 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผย แพร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 29. สท ช. ที่ 16 --15-127101153 30. สท ช. ที่ 17 --40-322277171 31. สท ช. ที่ 18 421281134024203 รวม 235054887773746 45 0 2,6 77

11

12 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2554  รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาคประจำเดือน ตุลาคม 25542,677 ครั้ง  รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 351 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2554 3,028 ครั้ง

13 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนตุลาคม 2554 0.8 3 29. 82 15. 95 27. 17 4.7 3 18. 1 3.4 0 อื่นๆ วิทยุ โทรทั ศน์


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google