งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤษภาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤษภาคม 2555

2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3

4 รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 3,692 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 383 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 25554,075 ครั้ง

5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือน พฤษภาคม 2555 0.5 6 35. 12 21. 81 26. 04 4.1 0 7.5 6 4.8 1 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

6 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 - ส่วนกลาง : 1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 118 ครั้ง ( กิจกรรมมากที่สุด ) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 65 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 33 ครั้ง ( นิทรรศการมากที่สุด ) ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 6 จำนวน 377 ครั้ง ( กิจกรรมมากที่สุด ) 2. สทช. ที่ 9 จำนวน 375 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สทช. ที่ 2 จำนวน 360 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google