งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3

4 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 2,986 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 303 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 3,289 ครั้ง

5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 0.7 3 32. 96 16. 39 32. 41 3.1 6 10. 92 3.4 3 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

6 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ส่วนกลาง :1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 61 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 57 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 25 ครั้ง ( จัดนิทรรศการที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 2 จำนวน 286 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) 2. สทช. ที่ 5 จำนวน 260 ครั้ง ( ข่าว เผยแพร่มากที่สุด ) 3. สทช. ที่ 6 จำนวน 113 ครั้ง ( กิจกรรมมากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google