งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงข่าย บริการสื่อสาร ร่วมระบบ ดิจิตอล บทที่ 7 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงข่าย บริการสื่อสาร ร่วมระบบ ดิจิตอล บทที่ 7 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงข่าย บริการสื่อสาร ร่วมระบบ ดิจิตอล บทที่ 7 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213

2 สาระการเรียนรู้ 1. โครงข่ายสื่อสารแบบเดิม 1. โครงข่ายสื่อสารแบบเดิม 2. โครงข่ายบริการสื่อสาร ร่วมระบบดิจิตอล 2. โครงข่ายบริการสื่อสาร ร่วมระบบดิจิตอล 3. คุณสมบัติพิเศษของ ISDN 3. คุณสมบัติพิเศษของ ISDN 4. รูปแบบการให้บริการ ISDN 4. รูปแบบการให้บริการ ISDN 5. อุปกรณ์ในระบบ ISDN 5. อุปกรณ์ในระบบ ISDN

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. บอกลักษณะของโครงข่าย บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล ได้อย่างถูกต้อง 2. อธิบายรูปแบบการให้บริการ โครงข่ายบริการสื่อสารร่วม ระบบดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง 3. บอกอุปกรณ์ในโครงข่าย บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล ได้อย่างถูกต้อง

4 โครงข่ายสื่อสาร แบบเดิม ชุมสายโทร ศัพท์ ในอดีตการใช้งานด้านโทรศัพท์นั้น เป็นการสื่อสารโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียว

5 โครงข่ายสื่อสารที่พัฒนาขึ้น โครงข่ายหลายโครงข่ายตามลักษณะของการสื่อสารนั้นๆ ทำให้ต้องลงทุนสูง และสิ้นเปลืองงบประมาณ

6 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบ ดิจิตอล ( Integrated Service Digital Network : ISDN ) ISDN เป็นบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลด้วย สายโทรศัพท์ความเร็วสูงที่สามารถส่งข้อมูล ระหว่างคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็ว โดยเป็นโครงข่าย ที่ให้บริการในระบบดิจิตอลทั้งต้นทางและ ปลายทาง ต่างกับระบบโทรศัพท์ทั่วไปที่ด้าน คอมพิวเตอร์ปลายทางทำงานด้วยสัญญาณ ดิจิตอลแล้วแปลงสัญญาณผ่านโมเด็มไปเป็น สัญญาณอนาล็อกเพื่อส่งเข้าข่ายสายโทรศัพท์ สามารถส่งข่าวข้อมูลเป็นระบบภาพ เสียง ด้วย ความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที ขึ้นไป แนวคิดของ ISDN เป็นการรวมบริการหลายๆอย่างไว้ภายใต้ คู่สายเดียว โดย ISDN 1 สาย สามารถติดตั้ง อุปกรณ์ปลายทางได้สูงสุดถึง 8 อุปกรณ์ เช่น โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ สื่อสารข้อมูลอื่นๆ จึงสามารถที่จะเชื่อมเข้ากับ เครือข่ายโดยใช้เพียงคู่สายเดียวร่วมกันได้ ISDN เป็นบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลด้วย สายโทรศัพท์ความเร็วสูงที่สามารถส่งข้อมูล ระหว่างคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็ว โดยเป็นโครงข่าย ที่ให้บริการในระบบดิจิตอลทั้งต้นทางและ ปลายทาง ต่างกับระบบโทรศัพท์ทั่วไปที่ด้าน คอมพิวเตอร์ปลายทางทำงานด้วยสัญญาณ ดิจิตอลแล้วแปลงสัญญาณผ่านโมเด็มไปเป็น สัญญาณอนาล็อกเพื่อส่งเข้าข่ายสายโทรศัพท์ สามารถส่งข่าวข้อมูลเป็นระบบภาพ เสียง ด้วย ความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที ขึ้นไป แนวคิดของ ISDN เป็นการรวมบริการหลายๆอย่างไว้ภายใต้ คู่สายเดียว โดย ISDN 1 สาย สามารถติดตั้ง อุปกรณ์ปลายทางได้สูงสุดถึง 8 อุปกรณ์ เช่น โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ สื่อสารข้อมูลอื่นๆ จึงสามารถที่จะเชื่อมเข้ากับ เครือข่ายโดยใช้เพียงคู่สายเดียวร่วมกันได้

7 โครงข่ายบริการ สื่อสารร่วมระบบ ดิจิตอล ( ISDN ) โทรศัพท์ ISDN โทรสาร Data Network โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล

8 คุณสมบัติพิเศษ ของ ISDN 1. ด้านโครงข่าย 1. ด้านโครงข่าย 2. มีความเชื่อถือ (Reliability) 2. มีความเชื่อถือ (Reliability) 3. ความเร็วในการรับ - ส่ง 3. ความเร็วในการรับ - ส่ง 4. รูปแบบของการบริการหลักและ โครงสร้างช่องสัญญาณ 4. รูปแบบของการบริการหลักและ โครงสร้างช่องสัญญาณ 5. คู่สาย 5. คู่สาย 6. อุปกรณ์ปลายทาง 6. อุปกรณ์ปลายทาง 7. บริการเสริม 7. บริการเสริม

9 รูปแบบการ ให้บริการ ISDN 1. แบบเบสิก ( Basic Access Interface 2B+D หรือ BAI ) 2. แบบไพรมารี่ ( Primary Rate Access Interface 30 B + D หรือ PRI )

10 รูปแบบการให้บริการ ISDN 1. บริการแบบ BAI (Basic Access Interface = 2B+D) บริการแบบนี้ ทศท. จะให้บริการโดยเดินสายตรง ด้วยคู่สายทองแดงปกติ ( สายทองแดง 2 เส้นเหมือนกับการให้บริการโทรศัพท์ ระบบธรรมดา ) 2. บริการแบบ PRI (Primary Rate Interface = 30 B+D) บริการแบบนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่สถาบัน องค์กรหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจที่ ต้องการช่องสัญญาณสื่อสารจำนวน มาก ทศท. จะให้บริการโดยเดินคู่สาย ความเร็วระดับ 2.048 Mbps ให้แก่ ผู้ใช้บริการ

11 รูปแบบการ ให้บริการ ISDN 1. แบบเบสิก ( Basic Access Interface 2B+D หรือ BAI )

12 โครงสร้างช่องสัญญาณ ของบริการชนิดนี้ ประกอบด้วย ช่องสัญญาณ B จำนวน 2 ช่องสัญญาณ มี อัตราเร็วการรับส่งช่องละ 64 kbps และช่องสัญญาณ D จำนวน 1 ช่องสัญญาณ มี อัตราเร็วการรับส่ง 16 kbps โครงสร้างช่องสัญญาณ ของบริการชนิดนี้ ประกอบด้วย ช่องสัญญาณ B จำนวน 2 ช่องสัญญาณ มี อัตราเร็วการรับส่งช่องละ 64 kbps และช่องสัญญาณ D จำนวน 1 ช่องสัญญาณ มี อัตราเร็วการรับส่ง 16 kbps 1. แบบเบสิก ( Basic Access Interface 2B+D หรือ BAI )

13 รูปแบบการ ให้บริการ ISDN 2. แบบไพรมารี่ ( Primary Rate Access Interface 30 B + D หรือ PRI ) เป็นรูปแบบการให้บริการด้วยการเชื่อมต่อ โครงข่าย ISDN ด้วยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงสร้างของช่องสัญญาณของบริการแบบนี้ ประกอบด้วยช่องสัญญาณ B จำนวน 30 ช่อง มีอัตราเร็วในการรับส่ง ช่องละ 64 kbps และ ช่องสัญญาณ D จำนวน 1 ช่องมีความเร็วใน การรับ - ส่ง 2.048 Mbps โดยสามารถ เชื่อมต่อกับตู้สาขาอัตโนมัติ ( ISDN PABX ) จะ สามารถ ที่จะรับ - ส่ง สัญญาณเสียง ข้อมูล ภาพ ตัวอักษร ได้อย่างครบถ้วน เป็นรูปแบบการให้บริการด้วยการเชื่อมต่อ โครงข่าย ISDN ด้วยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงสร้างของช่องสัญญาณของบริการแบบนี้ ประกอบด้วยช่องสัญญาณ B จำนวน 30 ช่อง มีอัตราเร็วในการรับส่ง ช่องละ 64 kbps และ ช่องสัญญาณ D จำนวน 1 ช่องมีความเร็วใน การรับ - ส่ง 2.048 Mbps โดยสามารถ เชื่อมต่อกับตู้สาขาอัตโนมัติ ( ISDN PABX ) จะ สามารถ ที่จะรับ - ส่ง สัญญาณเสียง ข้อมูล ภาพ ตัวอักษร ได้อย่างครบถ้วน

14 อุปกรณ์ระบบ ISDN 1. โทรศัพท์ดิจิตอลระบบ ISDN 1. โทรศัพท์ดิจิตอลระบบ ISDN 2. โทรสารดิจิตอลระบบ ISDN (Facsimile Group 4 -G4) 2. โทรสารดิจิตอลระบบ ISDN (Facsimile Group 4 -G4) 3. ISDN CARD 3. ISDN CARD 4. TERMINAL ADAPTER 4. TERMINAL ADAPTER 5. SMART NT or NT+ INTERNET 5. SMART NT or NT+ INTERNET 6. ISDN ROUTER 6. ISDN ROUTER

15 อุปกรณ์ระบบ ISDN 7. ISDN LAN MODEM (ISDN HUB) 7. ISDN LAN MODEM (ISDN HUB) 8. ตู้สาขาระบบ ISDN (ISDN PABX) 8. ตู้สาขาระบบ ISDN (ISDN PABX) 9. โทรศัพท์ภาพระบบ ISDN (VIDEO PHONE) 9. โทรศัพท์ภาพระบบ ISDN (VIDEO PHONE) 10. DESKTOP VIDEO CONFERENCE 10. DESKTOP VIDEO CONFERENCE 11. VIDEO CONFERENCE 11. VIDEO CONFERENCE

16 ชุมสายร่วมระบบ ดิจิตอล ( ISDN Exchange ) โมเด็ม ISDN คู่สายทองแดง 2 สาย PRI-E1 Exten sion เครื่องโทรศัพท์ ตู้สาข า ISDN 2.048 Mbps PRI -E1 ภาพโดย วีระศักดิ์ การใช้งานโครงข่าย ISDN กับตู้สาขาโทรศัพท์

17 ISDN NT NT : Network Terminal การประชุมทางไกลด้วยระบบภาพและเสียง

18 ISDN PABX INTEGRATED SERVICE DIGITAL NETWORK PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE

19 Analog telephone ISDN USER NETWORK INTERFACE Digital telephone (ISDN terminal) Fax G4 PC Non ISDN terminal TA NT ISDN Exchange Digital signal 2 wire full duplex Digital signal 4 wire full duplex 2B+D

20 ISDN terminal TE1 TE2TA NT2NT1 ISDN Exchange R S T U Non ISDN 4W 2W ISDN PBX ISDN reference point

21 Terminal equipment TA Digital telephone Analog telephone S 2B+D Basic interface Proprietary interface ISDN PBX BAI (2B+D) PRI (30B+D) Public ISDN 2B+D ISDN telephone TIE line Digital trunk ISDN PBX BAI: Basic access interface PRI: Primary rate interface Interface of ISDN PBX

22 ISDN PBX architecture Digital telephone Analog telephone Terminal equipment Proprietary interface ISDN PBX BAI (2B+D) PRI (30B+D) Public ISDN BAI trunk interface 2B+D 192 Kbps PRI trunk interface PCM E1 2.048 Mbps S 2B+D ISDN telephone Proprietary interface DLCDLC SLCSLC DLCDLC DLCDLC DLC for S interface

23 THE END


ดาวน์โหลด ppt โครงข่าย บริการสื่อสาร ร่วมระบบ ดิจิตอล บทที่ 7 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google