งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
ระบบโทรศัพท์ บทที่ 7 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล

2 สาระการเรียนรู้ 2. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
1. โครงข่ายสื่อสารแบบเดิม 2. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล 3. คุณสมบัติพิเศษของ ISDN 4. รูปแบบการให้บริการ ISDN 5. อุปกรณ์ในระบบ ISDN

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. บอกลักษณะของโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง 2. อธิบายรูปแบบการให้บริการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง 3. บอกอุปกรณ์ในโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง

4 โครงข่ายสื่อสารแบบเดิม
ชุมสายโทรศัพท์ ในอดีตการใช้งานด้านโทรศัพท์นั้น เป็นการสื่อสารโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียว

5 โครงข่ายสื่อสารที่พัฒนาขึ้น
โครงข่ายหลายโครงข่ายตามลักษณะของการสื่อสารนั้นๆ ทำให้ต้องลงทุนสูง และสิ้นเปลืองงบประมาณ

6 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล ( Integrated Service Digital Network : ISDN )
ISDN เป็นบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลด้วยสายโทรศัพท์ความเร็วสูงที่สามารถส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็ว โดยเป็นโครงข่ายที่ให้บริการในระบบดิจิตอลทั้งต้นทางและปลายทาง ต่างกับระบบโทรศัพท์ทั่วไปที่ด้านคอมพิวเตอร์ปลายทางทำงานด้วยสัญญาณดิจิตอลแล้วแปลงสัญญาณผ่านโมเด็มไปเป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อส่งเข้าข่ายสายโทรศัพท์ สามารถส่งข่าวข้อมูลเป็นระบบภาพ เสียง ด้วยความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที ขึ้นไป แนวคิดของ ISDN เป็นการรวมบริการหลายๆอย่างไว้ภายใต้คู่สายเดียว โดย ISDN 1 สาย สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปลายทางได้สูงสุดถึง 8 อุปกรณ์ เช่น โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารข้อมูลอื่นๆ จึงสามารถที่จะเชื่อมเข้ากับเครือข่ายโดยใช้เพียงคู่สายเดียวร่วมกันได้

7 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล( ISDN )
โทรสาร โทรสาร Data Network Data Network โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล

8 คุณสมบัติพิเศษของ ISDN
1. ด้านโครงข่าย  2. มีความเชื่อถือ (Reliability)  3. ความเร็วในการรับ-ส่ง           4. รูปแบบของการบริการหลักและโครงสร้างช่องสัญญาณ   5. คู่สาย  6. อุปกรณ์ปลายทาง      7. บริการเสริม      

9 รูปแบบการให้บริการ ISDN
1. แบบเบสิก ( Basic Access Interface 2B+D หรือ   BAI ) 2. แบบไพรมารี่ ( Primary Rate Access Interface   30 B + D หรือ PRI )

10 รูปแบบการให้บริการ ISDN
1. บริการแบบ BAI (Basic Access Interface = 2B+D) บริการแบบนี้ ทศท. จะให้บริการโดยเดินสายตรงด้วยคู่สายทองแดงปกติ (สายทองแดง 2 เส้นเหมือนกับการให้บริการโทรศัพท์ระบบธรรมดา) 2. บริการแบบ PRI (Primary Rate Interface = 30 B+D) บริการแบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่สถาบันองค์กรหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจที่ต้องการช่องสัญญาณสื่อสารจำนวนมาก ทศท. จะให้บริการโดยเดินคู่สายความเร็วระดับ Mbps ให้แก่ผู้ใช้บริการ

11 รูปแบบการให้บริการ ISDN
1. แบบเบสิก ( Basic Access Interface 2B+D หรือ   BAI )

12 1. แบบเบสิก ( Basic Access Interface 2B+D หรือ BAI )
โครงสร้างช่องสัญญาณของบริการชนิดนี้ ประกอบด้วย ช่องสัญญาณ B จำนวน 2 ช่องสัญญาณ มีอัตราเร็วการรับส่งช่องละ 64 kbps และช่องสัญญาณ D จำนวน 1 ช่องสัญญาณ  มีอัตราเร็วการรับส่ง 16  kbps

13 รูปแบบการให้บริการ ISDN
2. แบบไพรมารี่ ( Primary Rate Access Interface 30 B + D หรือ PRI ) เป็นรูปแบบการให้บริการด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย ISDN ด้วยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงสร้างของช่องสัญญาณของบริการแบบนี้ ประกอบด้วยช่องสัญญาณ B  จำนวน 30 ช่อง มีอัตราเร็วในการรับส่ง ช่องละ 64 kbps   และช่องสัญญาณ D จำนวน 1 ช่องมีความเร็วในการรับ - ส่ง Mbps โดยสามารถเชื่อมต่อกับตู้สาขาอัตโนมัติ ( ISDN PABX ) จะสามารถ ที่จะรับ - ส่ง สัญญาณเสียง ข้อมูล ภาพ ตัวอักษร ได้อย่างครบถ้วน

14 อุปกรณ์ระบบ ISDN 1. โทรศัพท์ดิจิตอลระบบ ISDN
2. โทรสารดิจิตอลระบบ ISDN (Facsimile Group 4 -G4) 3. ISDN CARD 4. TERMINAL ADAPTER 5. SMART NT or NT+ INTERNET 6. ISDN ROUTER

15 อุปกรณ์ระบบ ISDN 8. ตู้สาขาระบบ ISDN (ISDN PABX)
7. ISDN LAN MODEM (ISDN HUB) 8. ตู้สาขาระบบ ISDN (ISDN PABX) 9. โทรศัพท์ภาพระบบ ISDN (VIDEO PHONE) 10. DESKTOP VIDEO CONFERENCE 11. VIDEO CONFERENCE

16 ชุมสายร่วมระบบดิจิตอล
การใช้งานโครงข่าย ISDN กับตู้สาขาโทรศัพท์ ชุมสายร่วมระบบดิจิตอล ( ISDN Exchange ) เครื่องโทรศัพท์ Extension ตู้สาขา ISDN PRI-E1 คู่สายทองแดง 2 สาย PRI-E1 2.048 Mbps โมเด็ม ISDN โมเด็ม ISDN ภาพโดย วีระศักดิ์

17 การประชุมทางไกลด้วยระบบภาพและเสียง
ISDN NT NT NT : Network Terminal การประชุมทางไกลด้วยระบบภาพและเสียง

18 ISDN PABX INTEGRATED SERVICE DIGITAL NETWORK
PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE

19 ISDN USER NETWORK INTERFACE
Digital telephone (ISDN terminal) Fax G4 PC Non ISDN terminal TA NT ISDN Exchange Digital signal 2 wire full duplex 4 wire full duplex 2B+D Analog telephone

20 ISDN reference point ISDN terminal TE1 TE2 TA NT2 NT1 ISDN Exchange R
U Non ISDN 4W 2W PBX

21 Interface of ISDN PBX ISDN PBX Terminal equipment S TA Basic interface
Digital telephone Analog telephone S 2B+D Basic interface Proprietary interface ISDN PBX BAI (2B+D) PRI (30B+D) Public TIE line Digital trunk ISDN PBX BAI: Basic access interface PRI: Primary rate interface

22 ISDN PBX ISDN PBX architecture Digital telephone Analog telephone
Terminal equipment Proprietary interface ISDN PBX BAI (2B+D) PRI (30B+D) Public BAI trunk interface 2B+D 192 Kbps PRI trunk interface PCM E Mbps S 2B+D ISDN telephone D L C DLC for S interface

23 THE END


ดาวน์โหลด ppt โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google