งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน ตุลาคม กันยายน 2555

2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ ข่าว น. ส. พ. วิท ยุ โทรทัศ น์ เว็บไซ ต์

3 3 ลำ ดับ หน่ วยง าน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมา ย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 1 ต. ค , พ. ย , , ธ. ค , , ม. ค ,342 1, , ก. พ ,066 1, , มี. ย , ,1 85

4 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 7 เม. ย ,287 1, , พ. ค ,078 1, , มิ. ย ,219 1, , ก. ค ,486 1, , ส. ค ,210 1, , ก. ย ,042 1, ,3 95

5

6 รวมผลประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม กันยายน 2555 จำนวน 45,586 ครั้ง

7 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

8 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มาก ที่สุด ประจำเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน ส่วนกลาง : 1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 1,088 ครั้ง 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 728 ครั้ง 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 372 ครั้ง - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 9 จำนวน 3,115 ครั้ง 2. สทช. ที่ 5 จำนวน 3,105 ครั้ง 3. สทช. ที่ 13 จำนวน 1,898 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google