งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย ธีรพล การเพียร.   การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย ธีรพล การเพียร.   การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นาย ธีรพล การเพียร

2   การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง ทั้งข้อมูลประเภท ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลสื่อผสมโดยผู้ส่งต้นทางส่งข้อมูล ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่ แปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปสัญญาณทาง ไฟฟ้า (Electronic data) จากนั้นถึงส่งไปยังอุปกรณ์หรือ คอมพิวเตอร์ปลายทาง การสื่อสารข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์

3

4  1. ผู้ส่ง เป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารออกไปยัง จุดหมายปลายทางที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็น บุคคลหรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น 2. ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งที่ผู้ส่งต้องการส่งไปให้ผู้รับ ที่อยู่ปลายทางซึ่งอาจเป็นเสียง ข้อความหรือภาพ เพื่อสื่อสารให้ เกิดความเข้าใจตรงกัน 3. สื่อกลาง หรือช่องทางการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ช่วย ให้ข้อมูลข่าวสารเดินทางจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้โดยสะดวก ซึ่งมี หลายรูปแบบ ดังนี้ * สายสัญญาณชนิดต่างๆ เช่น สายโทรศัพท์ สาย เคเบิล เส้นใยแก้วนำแสง เป็นต้น * คลื่นสัญญาณชนิดต่างๆ เช่น คลื่นวิทยุ คลื่น ไมโครเวฟ คลื่นแสง คลื่นอินฟราเรด * อุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆ เช่น เสาอากาศวิทยุ เสา อากาศโทรศัพท์ ดาวเทียม โมเด็ม

5   4. ผู้รับ เป็นสิ่งที่ทำหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่ง ซึ่ง ส่งผ่านสื่อกลางชนิดต่างๆ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น  การที่จะส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้อย่างมี ประสิทธิภาพนั้น จะขาดส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งที่ กล่าวมาแล้วไม่ได้ และต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการให้ เหมาะสมกับลักษณะงาน  5. โปรโตคอล (Protocol) เป็นข้อกำหนดหรือข้อตกลงถึง กฎระเบียบและวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับมี ความเข้าใจตรงกัน

6   1. การสื่อสารข้อมูลทิศทางเดียว (Simplex Transmission) เป็นการติดต่อสื่อสารเพียง ทิศทางเดียว คือผู้ส่งจะส่งข้อมูลเพียงฝั่งเดียวและโดยฝั่งรับ ไม่มีการตอบกลับ เช่น การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ การ ส่ง e-mail เป็นต้น

7   2. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางสลับกัน (Half Duplex Transmission)  สามารถส่งข้อมูลในเวลาใดเวลาหนึ่ง ไปในทิศทางเดียวเท่านั้น ทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายรับ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ส่งสามารถส่ง ข้อมูลไปให้แก่ผู้รับ ส่วนผู้รับก็สามารถโต้ตอบกลับได้ แต่ไม่ สามารถส่งสวนทางกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่นการส่งวิทยุของ ตำรวจ

8   3. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน (Full DuplexTransmission)  สามารถส่งข้อมูลในเวลาใดเวลาหนึ่ง ได้ทั้ง 2 ทิศทาง ทั้งฝ่ายส่ง และฝ่ายรับ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ส่งและผู้รับ สามารถโต้ตอบ สวนทางกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การส่งสัญญาณ โทรศัพท์ สนทนา msn, feaebook

9   1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal)  เป็นสัญญาณที่ถูกแบ่งเป็นช่วงๆ อย่างไม่ต่อเนื่อง (Discrete) โดยลักษณะของสัญญาณจะแบ่งออกเป็นสอง ระดับเพื่อแทนสถานะสองสถานะ คือ สถานะของบิต 0 และ สถานะของบิต 1 โดยแต่ละสถานะคือ การให้แรงดันทาง ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน การทำงานในคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณ ดิจิทัล ประเภทของสัญญาณ

10   2. สัญญาณอนาลอก (Analog Signal)  เป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องของสัญญาณ โดยไม่เปลี่ยนแปลงแบบทันที่ทันใดเหมือนกับสัญญาณดิจิทัล เช่น เสียงพูด หรืออุณหภูมิในอากาศเมื่อเทียบกับเวลาที่ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย ธีรพล การเพียร.   การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google