งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 ระบบแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
หน้า Login สามารถเลือกปีงบประมาณ ในการคำนวณสถิติรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน รูปแผนที่ สามารถบอกเปอร์เซนต์ ความเคลื่อนไหวของการรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน หน้ารายงาน เปลี่ยนรูปแบบ และแบ่งออกเป็น 2 รายงาน ดังนี้ - รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) - รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) จำแนกรายงาน โดยรายงานสามารถ Export ออกเป็น Excel ได้ มีไฟล์ Excel ที่สามารถให้หน่วยบริการกรอกข้อมูล เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลออนไลน์

3 1. หน้า Login

4 2. แสดงเมนู ทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ระบบ

5 2.1 เมนู บันทึกข้อมูลงบลงทุน (ค่าเสื่อม)

6 2.2 เมนู รายงาน แบ่งการรายงานออกเป็น 3 ประเภท คือ สิ่งก่อสร้าง, ครุภัณฑ์, ตติยภูมิ
เนื้อหารายงานมี 2 แบบ ดังนี้ - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (UC) งบลงทุนที่ได้รับสมทบจากแหล่งอื่นๆ แยกรายงาน 4 แบบ ดังนี้ รวมทั้งหมด ยังไม่ได้ดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ทำสัญญาแล้ว ตรวจรับแล้ว

7 เงื่อนไขในการดูรายงาน ดังนี้
ระดับส่วนกลาง (O) => สามารถดูข้อมูลได้ทั้งหมด ระดับเขต (Z) => สามารถดูข้อมูลได้เฉพาะเขตที่ตนสังกัด ระดับจังหวัด (P) => สามารถดูข้อมูลได้เฉพาะจังหวัดที่ตนสังกัด ระดับหน่วยบริการ (H) => สามารถดูข้อมูลได้เฉพาะหน่วยบริการที่ตนสังกัด หมายเหตุ ข้อมูลรายงาน สามารถ Export ออกเป็น Excel ได้

8 2.3 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม)

9 2.3.1 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) => ระดับประเทศ

10 2.3.2 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) => ระดับเขต

11 2.3.3 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) => ระดับจังหวัด

12 2.3.4 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) => ระดับหน่วยบริการ

13 2.3.5 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) => ระดับจังหวัด

14 2.3.6 แสดงรายละเอียดของรายการ ต่างๆ

15 2.4 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
จำแนกรายการ

16 2.4.1 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) จำแนกรายการ
เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) จำแนกรายการ

17 2.4.2 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) จำแนกรายการ
ในการรายงาน Export ออก Excel จะแสดงรายละเอียด - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (UC) - งบลงทุนที่ได้รับสมทบจากแหล่งอื่นๆ

18 2.4 กรอกข้อมูล Excel เพื่อ Upload ข้อมูล

19 จบการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google