งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่าเสื่อม ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่าเสื่อม ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่าเสื่อม ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 ระบบแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 1. หน้า Login สามารถเลือกปีงบประมาณ ในการคำนวณสถิติรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน 2. รูปแผนที่ สามารถบอกเปอร์เซนต์ ความเคลื่อนไหวของการรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน 3. หน้ารายงาน เปลี่ยนรูปแบบ และแบ่งออกเป็น 2 รายงาน ดังนี้ - รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่าเสื่อม ) - รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่าเสื่อม ) จำแนกรายงาน โดยรายงานสามารถ Export ออกเป็น Excel ได้ 4. มีไฟล์ Excel ที่สามารถให้หน่วยบริการกรอกข้อมูล เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลออนไลน์

3 1. หน้า Login

4 2. แสดงเมนู ทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ระบบ

5 2.1 เมนู บันทึกข้อมูลงบ ลงทุน ( ค่าเสื่อม )

6 2.2 เมนู รายงาน แบ่งการรายงานออกเป็น 3 ประเภท คือ สิ่งก่อสร้าง, ครุภัณฑ์, ตติยภูมิ เนื้อหารายงานมี 2 แบบ ดังนี้ - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (UC) - งบลงทุนที่ได้รับสมทบจากแหล่งอื่นๆ แยกรายงาน 4 แบบ ดังนี้ - รวมทั้งหมด - ยังไม่ได้ดำเนินการ - ระหว่างดำเนินการ - ทำสัญญาแล้ว - ตรวจรับแล้ว

7 เงื่อนไขในการดูรายงาน ดังนี้ - ระดับส่วนกลาง (O) => สามารถดูข้อมูลได้ ทั้งหมด - ระดับเขต (Z) => สามารถดูข้อมูลได้เฉพาะ เขตที่ตนสังกัด - ระดับจังหวัด (P) => สามารถดูข้อมูลได้ เฉพาะจังหวัดที่ตนสังกัด - ระดับหน่วยบริการ (H) => สามารถดูข้อมูลได้ เฉพาะหน่วยบริการที่ตนสังกัด หมายเหตุ ข้อมูลรายงาน สามารถ Export ออกเป็น Excel ได้

8 2.3 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่าเสื่อม )

9 2.3.1 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่า เสื่อม ) => ระดับประเทศ

10 2.3.2 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่า เสื่อม ) => ระดับเขต

11 2.3.3 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่า เสื่อม ) => ระดับจังหวัด

12 2.3.4 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่า เสื่อม ) => ระดับหน่วยบริการ

13 2.3.5 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่า เสื่อม ) => ระดับจังหวัด

14 2.3.6 แสดงรายละเอียดของรายการ ต่างๆ

15 2.4 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่าเสื่อม ) จำแนกรายการ

16 2.4.1 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่า เสื่อม ) จำแนกรายการ

17 2.4.2 เมนู รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่า เสื่อม ) จำแนกรายการ ในการรายงาน Export ออก Excel จะแสดง รายละเอียด - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (UC) - งบลงทุนที่ได้รับสมทบจากแหล่งอื่นๆ

18 2.4 กรอกข้อมูล Excel เพื่อ Upload ข้อมูล

19 จบการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ( ค่าเสื่อม ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google