งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MAN คืออะไร MAN ย่อมาจาก Metropolitan Area Network คือ เครือข่ายระดับเมือง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มัก เชื่อมโยงกันเฉพาะในเขตเมืองเดียวกัน หรือหลาย เขตเมืองที่อยู่ใกล้กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MAN คืออะไร MAN ย่อมาจาก Metropolitan Area Network คือ เครือข่ายระดับเมือง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มัก เชื่อมโยงกันเฉพาะในเขตเมืองเดียวกัน หรือหลาย เขตเมืองที่อยู่ใกล้กัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 MAN คืออะไร MAN ย่อมาจาก Metropolitan Area Network คือ เครือข่ายระดับเมือง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มัก เชื่อมโยงกันเฉพาะในเขตเมืองเดียวกัน หรือหลาย เขตเมืองที่อยู่ใกล้กัน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ระบบเครือข่าย MAN เป็นกลุ่มของเครือข่าย LAN ที่ นำมาเชื่อมต่อกันเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นภายในพื้นที่ ใกล้เคียงกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานให้ครอบคลุม เมืองทั้งเมือง ซึ่งอาจเป็นเครือข่ายเดียวกัน เช่น เครือข่ายเคเบิ้ลทีวี หรืออาจเป็นการรวมเครือข่ายกัน ของเครือข่าย LAN หลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน ตัวอย่าง เช่น ภายในมหาวิทยาลัยหรือใน สถานศึกษาหนึ่งๆ จะมีระบบ MAN เพื่อเชื่อมต่อระบบ LAN ของแต่ละคณะวิชาเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย เดียวกันในวงกว้าง เทคโนโลยีที่ใช้ในเครือข่าย MAN ได้แก่ ATM, FDDI และ SMDS ระบบเครือข่าย MAN ที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้ คือระบบที่จะเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ภายในเมืองเข้าด้วยกันโดยผ่าน เทคโนโลยี Wi-MaxLAN

3

4 เครือข่ายครอบคลุมบริเวณเมืองใหญ่ หรือ แมน ( อังกฤษ : Metropolitan Area Networks, MANs) คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากจะมีขนาด ครอบคลุมเมืองหรือบริเวณมหาวิทยาลัย ระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยปกติแล้วจะ เป็นระบบไร้สายเช่นการใช้คลื่นไมโครเวฟ หรือใช้ใยแก้วนำแสง เป็นตัวเชื่อมต่อ ระหว่างสถานที่ต่างๆเข้าด้วยกัน อังกฤษ เครือข่าย คอมพิวเตอร์คลื่นไมโครเวฟใยแก้วนำแสง ตัวอย่างการใช้งานจริง เช่น ภายใน มหาวิทยาลัยหรือในสถานศึกษา จะมี ระบบแมนเพื่อเชื่อมต่อระบบแลนของแต่ ละคณะวิชาเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย เดียวกันในวงกว้าง เทคโนโลยีที่ใช้ในเครือข่ายแมนได้แก่ ATM, FDDI และ SMDS ATMFDDISMDS

5 2.1.2 เครือข่าย MAN

6 การส่งข้อมูลสามารถส่งไป ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นๆ หลายๆ เครื่อง พร้อมกันได้ ข้อดี เสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งใน ด้านของเครื่องใช้ เป็น เครื่องศูนย์กลาง หรือ ฮับ เอง และค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งสายเคเบิลในเครื่อง อื่นๆ ข้อเสีย

7 ข้อมูลอ้างอิง http://www.comp spot.net http://blog.cstc.a c.th


ดาวน์โหลด ppt MAN คืออะไร MAN ย่อมาจาก Metropolitan Area Network คือ เครือข่ายระดับเมือง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มัก เชื่อมโยงกันเฉพาะในเขตเมืองเดียวกัน หรือหลาย เขตเมืองที่อยู่ใกล้กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google