งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ มธ. งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มธ. ipied.tu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ มธ. งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มธ. ipied.tu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ มธ. งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มธ. ipied.tu.ac.th ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 1

2 2 โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ มธ. ที่ (สปข.) ให้บริการ

3 3 หน้าที่รับผิดชอบ/ขอบเขตงานที่ (สปข.) ให้บริการ

4 4 ระดับความเร็ว เครือข่ายหลัก 10 Mbps ปี 100 Mbps 1 Gbps 10 Gbps ’๓๕’๔๐’๔๕’๕๕ สปข. ได้พัฒนาระบบเครือข่าย มธ. (TU-NET) มาเป็นระยะ โดยได้ปรับเพิ่มความเร็วของเครือข่ายแกนหลัก ให้รองรับความต้องการใช้งาน ระบบสารสนเทศของ มธ. ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ’๕๐ TUNET-2 เชื่อมอาคารส่วน ใหญ่ที่ศูนย์รังสิต TUNET-3 เชื่อมโยง ทุกอาคาร ในทุกศูนย์ TUNET-4 เพิ่มความเร็ว /เสถียรภาพและ ความปลอดภัยใน ทุกศูนย์ TUNET-1 เชื่อมบางอาคาร ที่ท่าพระจันทร์ พัฒนาการด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ มธ.

5 ดำเนินการติดตั้งสายใยแก้วนำแสง เชื่อมโยงระหว่างทุกอาคารใน ทุกศูนย์การศึกษา พร้อมเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ทุกหน่วยงานใน มธ. เฝ้าดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง 5 เครือข่ายใยแก้วนำแสง มธ. (TU-NET Backbone)

6 6 ความเร็ววงจรเครือข่ายสารสนเทศ และสัญญาณ อินเตอร์เน็ต มธ. ปีงบประมาณ ๕๖ (๑ ต.ค. ๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๕๖)

7 7 สถิติการใช้ช่องสัญญาณฯ ต่างประเทศ รวมทั้ง มธ. รายชั่วโมง ( ๑๙ ก. พ. ๕๖ ) รายวัน ( ๑๐ ก. พ.- ๑๖ ก. พ. ๕๖ ) ปีงบประมาณ ( ๑ ต. ค. ๕๖ - ๗ ก. พ. ๕๖ ) ปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต มธ.

8 8 การดำเนินงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ปี ‘๕๖ ๒. การปรับปรุงบริการระบบ Wireless LAN มธ.  ติดตั้งอุปกรณ์ access point รวมกว่า ๑.๑ พันตัว เพื่อให้มี สัญญาณเครือข่ายไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ใน ทุกๆ ชั้น ของทุกๆ อาคาร ในบริเวณพื้นที่การศึกษา ทั้งศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์  ให้เข้าใช้งานด้วยบัญชี/รหัสผู้ใช้ของนักศึกษา มธ. เดียวกันในทุกจุด  มีระบบให้ผู้ใช้ลงทะเบียนอุปกรณ์มือถือ/พกพาเพื่อใช้งาน ได้เอง (BYOD) ทำให้เข้าใช้งานเครือข่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น Cisco Aironet 2602I ๑. โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT infrastructure) TU-NET4P2  เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์กลางและอุปกรณ์เครือข่ายหลักประจำ ทุกอาคาร ทั้งที่ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ ให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี ระดับ 10 Gbps และรองรับ IPv6  เพิ่มความเร็วเครือข่ายให้กับอาคารที่มีความต้องการใช้งานเป็น 2-4 Gbps

9 9 แผนดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ และการปรับปรุง ระบบบริการ Wi-Fi network มธ. (งบ’๕๖) ปัจจุบัน

10 10 ข้อมูลทั่วไป IPv6 IPv4 มีจำกัด/หมดแล้ว การใช้ NAT IPv4 มีภาระต่อระบบ/การใช้งานมาก IPv6 มีจำนวนได้ถึง 3.4 x 10 38 เลขหมาย และ IPv6 จะทำงานได้เร็วกว่า ในหลายกรณี ทั่วโลกจะเริ่มทยอยใช้ IPv6 อย่างช้าๆ หน่วยงานใหญ่ๆ เริ่มทดสอบ/ใช้งานแล้ว แต่ก็จะต้องใช้คู่ขนานกับ IPv4 ไปสักระยะ (ไม่มีใครรู้ว่าจะนานแค่ไหน) IPv6 มธ. มธ. ได้รับจัดสรรชุดหมายเลข IPv6 แล้ว ได้แก่หมายเลข 2404:140::/32 (Collapsed format) Start2404:140:0000:0000:0000:0000:0000:0000 End2404:140:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff เท่ากับจำนวนเลขหมาย 2 96 (=7.9 x 10 28 ) เลขหมาย มีแผนจัดสรรให้หน่วยงานไว้แล้ว Server มธ.จำนวนหนึ่งได้ให้บริการผ่าน IPv6 แล้ว อาทิ www6.tu.ac.th, ipied.tu.ac.th, https://email3.tu.ac.th [web สำหรับทดสอบสถานะ IPv6 http://ipv6-test.com/validate.php] เมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ในปี ๕๖ เสร็จ เครือข่ายส่วนกลาง ทั้งที่รังสิต/ท่าพระจันทร์ จะพร้อมรองรับ IPv6 ให้ทุกหน่วยงานใช้ แต่ภายในหน่วยงานอาจต้องมีการ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามความจำเป็น คาดว่าจะมีการจัดอบรมหน่วยงานในเรื่อง IPv6 ให้หน่วยงาน ประมาณช่วงกลางปีนี้ การนำ IPv6 มาใช้งานใน มธ.

11 11 (ร่าง) จุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย มธ. ศูนย์รังสิต

12 12 (ร่าง) จุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย มธ. ท่าพระจันทร์

13 13 อาคารสถานที่ + ระบบไฟฟ้า  ศูนย์รังสิตมีไฟดับ &ดับไฟ (เพื่อซ่อมบำรุง) ค่อนข้างบ่อย/บางครั้งนานมาก  ศูนย์รังสิตมีการปรับปรุงสถานที่อยู่ตลอด กระทบ optical fibre/เครือข่าย เป็นประจำ  อาคาร/หน่วยงานที่สร้าง/ปรับปรุงใหม่ มักไม่มีแบบสายเครือข่าย หรือมีก็โดนตัด งบฯ ต้องรองบผ่านทาง สปข. ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ปัญหา/อุปสรรคที่พบ ในการดำเนินงานให้บริการฯ หน่วยงาน  เครื่องผู้ใช้ติดไวรัส + มีการต่อเชื่อมสายเครือข่ายเอง/ไม่ถูกต้อง  รบกวนในกลุ่ม  หน่วยงานขนาดเล็ก-กลาง ขาดจนท./ผู้ดูแลระบบ/งบประมาณ IT  บางแห่งมีการจ้างคน/บริษัทดูแล สปข.เข้าไปช่วยไม่ได้ (ไม่รู้รหัส/ติดต่อไม่ได้)  หน่วยงานอิสระ/เลี้ยงตนเองบางแห่ง สปข. ยังต้องช่วยเหลืออยู่ สปข./มธ.  หลายระบบต้องให้บริการ ๒๔ ชม.(Wi-Wi, email, www, etc.) อัตรา จนท. ยัง ไม่สมดุลกับปริมาณงาน  หาคน (ที่ต้องการ) ได้ยาก (คล้ายกันทุกหน่วยงาน) แม้เน้น outsource ก็ยังต้องมี คนที่มีความสามารถควบคุมงาน/รักษาประโยชน์ฯ  งบประมาณ มักไม่ได้/ไม่เป็นไปตามแผน ( :) ปัจจัยภายนอก  การรบกวน/โจมตี (malware) server/อุปกรณ์เครือข่าย แต่อุปกรณ์มีราคาแพงมาก  Net ของผู้ให้บริการ/นปท/ตปท ล่ม (นอกเหนือการควบคุม)

14 14 วงจร สัญญาณ เชื่อมโยง วิทยาเขต และ ช่องสัญญา ณ อินเทอร์เน็ต มธ. ผังแสดงภาพรวมการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย มธ.


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ มธ. งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มธ. ipied.tu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google