งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรม. ตัวแปร (Variable)  คือ ที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำขณะที่โปรแกรม ทำงาน  เมื่อเราสร้างตัวแปร จะมีการจองพื้นที่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรม. ตัวแปร (Variable)  คือ ที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำขณะที่โปรแกรม ทำงาน  เมื่อเราสร้างตัวแปร จะมีการจองพื้นที่ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรม

2 ตัวแปร (Variable)  คือ ที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำขณะที่โปรแกรม ทำงาน  เมื่อเราสร้างตัวแปร จะมีการจองพื้นที่ใน หน่วยความจำ  โดยตัวแปรจะใช้เก็บข้อมูลที่มีการเรียกใช้หลายครั้ง เช่น ในการคำนวณ หรือการเปรียบเทียบข้อมูล เป็น ต้น

3 หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อตัวแปร  เริ่มต้นด้วยอักษรอังกฤษหรือ underscore (_) เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะเป็นอักขระใดๆ ก็ได้ ยกเว้น เครื่องหมาย สัญลักษณ์ เว้นวรรค  ห้ามตั้งชื่อตัวแปรให้ตรงกับชื่อสงวน (Reserved Words) เช่น คำที่เป็นชนิดข้อมูล ( เช่น Integer, char, single) และคำสั่ง ( เช่น Dim, text, as, backcolor)  ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมาย  ไม่ควรสร้างตัวแปรหากไม่ใช้  ชื่อทั้งหมดต้องมีความยาวไม่เกิน 1023 ตัวอักษร

4 เครื่องหมายและการดำเนินการ ในโปรแกรม  เครื่องหมายในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมา ย ความหมา ย ตัวอย่างผลลัพธ์ ^ ยกกำลัง 3 ^ 29 * คูณ 4 * 520 / หาร 5 / 22.5 \ หารแบบ จำนวนเต็ม 5 \ 22 Mod หารแบบ เอาเศษ 5 mod 21 + บวก 12 + 517 - ลบ 12 - 57

5  เครื่องหมายที่ใช้เปรียบเทียบ  < น้อยกว่า  > มากกว่า  <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ  >= มากกว่าหรือเท่ากับ  = เท่ากับ  <> ไม่เท่ากับ

6  เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์  and และ  Or หรือ  Not ไม่

7 ลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ เครื่องหมายการดำเนินการ 1. ( ) ซ้ายไปขวา 2. not, ++, --,(typecast) ขวาไปซ้าย 3. *, /, mod ซ้ายไปขวา 4. +, - ซ้ายไปขวา 5., >= ซ้ายไปขวา 6. =, ซ้ายไปขวา 7. and ซ้ายไปขวา 8. or ซ้ายไปขวา 9. *=, /=, \=, +=, -= ซ้ายไปขวา หมายเหตุ เครื่องหมายในลำดับเดียวกัน เช่น *, /, mod ให้ เรียงลำดับการคำนวณจากซ้ายมาขวา

8 ตัวอย่างการลำดับเครื่องหมายใน การคำนวณ 5+4/2*(7-3) ลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ  (7-3)  4/2  2) * 1)  5+3)

9 ตัวอย่างการลำดับเครื่องหมายใน การคำนวณ x / 5 + 10 – y ลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ 1) x/5 2) 1) + 10 3) 2) - y

10 ตัวอย่างการลำดับเครื่องหมายใน การคำนวณ A*5 > 0 and B+10 <= 0 ลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ 1) A*5 2) B+10 3) 1) > 0 4) 3) <= 0 5) 3) and 4)


ดาวน์โหลด ppt หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรม. ตัวแปร (Variable)  คือ ที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำขณะที่โปรแกรม ทำงาน  เมื่อเราสร้างตัวแปร จะมีการจองพื้นที่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google