งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

2 ตัวแปร (Variable) คือ ที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำขณะที่โปรแกรมทำงาน
เมื่อเราสร้างตัวแปร จะมีการจองพื้นที่ในหน่วยความจำ โดยตัวแปรจะใช้เก็บข้อมูลที่มีการเรียกใช้หลายครั้ง เช่น ในการคำนวณ หรือ การเปรียบเทียบข้อมูล เป็นต้น

3 หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อตัวแปร
เริ่มต้นด้วยอักษรอังกฤษหรือ underscore (_) เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะ เป็นอักขระใดๆ ก็ได้ ยกเว้นเครื่องหมาย สัญลักษณ์ เว้นวรรค ห้ามตั้งชื่อตัวแปรให้ตรงกับชื่อสงวน(Reserved Words) เช่น คำที่เป็นชนิดข้อมูล (เช่น Integer , char , single) และคำสั่ง (เช่น Dim , text , as , backcolor) ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมาย ไม่ควรสร้างตัวแปรหากไม่ใช้ ชื่อทั้งหมดต้องมีความยาวไม่เกิน 1023 ตัวอักษร

4 เครื่องหมายและการดำเนินการในโปรแกรม
เครื่องหมายในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ^ ยกกำลัง 3 ^ 2 9 * คูณ 4 * 5 20 / หาร 5 / 2 2.5 \ หารแบบจำนวนเต็ม 5 \ 2 2 Mod หารแบบเอาเศษ 5 mod 2 1 + บวก 12 + 5 17 - ลบ 12 - 5 7

5 เครื่องหมายที่ใช้เปรียบเทียบ
< น้อยกว่า > มากกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ = เท่ากับ <> ไม่เท่ากับ

6 เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์
and และ Or หรือ Not ไม่

7 ลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ
เครื่องหมาย การดำเนินการ 1. ( ) ซ้ายไปขวา 2. not , ++ , -- ,(typecast) ขวาไปซ้าย 3. * , / , mod ซ้ายไปขวา 4. + , - ซ้ายไปขวา 5. < , <= , > , >= ซ้ายไปขวา 6. = , < > ซ้ายไปขวา 7. and ซ้ายไปขวา 8. or ซ้ายไปขวา 9. *= , /= , \= , += , -= ซ้ายไปขวา หมายเหตุ เครื่องหมายในลำดับเดียวกัน เช่น *, /, mod ให้ เรียงลำดับการคำนวณจากซ้ายมาขวา

8 ตัวอย่างการลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ
5+4/2*(7-3) ลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ (7-3) 4/2 2) * 1) 5+3)

9 ตัวอย่างการลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ
x / – y ลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ x/5 1) + 10 2) - y

10 ตัวอย่างการลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ
A*5 > 0 and B+10 <= 0 ลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ A*5 B+10 1) > 0 3) <= 0 3) and 4)


ดาวน์โหลด ppt หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google