งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

231402 Introduction to Programming พอยน์เตอร์ (Pointer) Chapter 6 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "231402 Introduction to Programming พอยน์เตอร์ (Pointer) Chapter 6 Department of Computer Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231402 Introduction to Programming พอยน์เตอร์ (Pointer) Chapter 6 Department of Computer Business

2 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business เป็นตัวแปรชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการเก็บ ตำแหน่งที่อยู่ (Address) ของตัวแปรหรือข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยความจำ โดยที่ ตัวมันเองไม่ได้เก็บข้อ มูลเพียงแต่ชี้ไปยังที่เก็บข้อมูลอีกทีหนึ่ง ทำให้การ ทำงานของโปรแกรม กระชับขึ้น พอยน์เตอร์

3 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ Type *variablename เมื่อ Type = ชนิดของตัวแปร * = เป็นเครื่องหมายที่กำหนดว่า เป็นตัวแปรพอยน์เตอร์ variablename = ชื่อตัวแปร Example int *ptr; char *pt; float *ft; การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์

4 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business - เครื่องหมาย & ใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้น ให้กับพอยน์เตอร์ โดยการนำเอาตำแหน่งที่อยู่ (Address) ของตัวแปรในหน่วยความจำมาใช้ งาน - เครื่องหมาย * ใช้สำหรับนำเอาข้อมูลใน ตำแหน่งที่ตัวแปรพอยน์เตอร์นั้นชี้อยู่ ออกมาใช้ งาน เครื่องหมายที่ใช้กับพอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์

5 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business Exampleint a, *b; a=10; b=&a; printf(“a = %d”,*b); พอยน์เตอร์ เครื่องหมายที่ใช้กับพอยน์เตอร์

6 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business ตัวแปรพอยน์เตอร์สามารถใช้เครื่องหมาย ทางคณิตศาสตร์มากระทำได้เช่นเดียวกับตัวแปร ทั่ว ๆไป แต่ไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ได้ คือ 1. เครื่องหมาย + คือ การบวก 2. เครื่องหมาย - คือ การลบ 3. เครื่องหมาย ++ คือ การเพิ่มค่าครั้งละ 1 4. เครื่องหมาย -- คือ การลดค่าครั้งละ 1 พอยน์เตอร์ คณิตศาสตร์ของพอยน์เตอร์

7 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business Examplep++; p--; p = p + 2; p = p –5; หมายเหตุ การเพิ่มหรือลดค่าของพอยน์เตอร์จะ ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปร นั้น ๆ ด้วย พอยน์เตอร์ คณิตศาสตร์ของพอยน์เตอร์

8 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business >, < มากกว่า, น้อยกว่า >=,<= มากกว่าหรือเท่ากับ, น้อย กว่าหรือเท่ากับ = =, != เท่ากับ, ไม่เท่ากับ เครื่องหมายเปรียบเทียบของพอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์

9 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business พอยน์เตอร์และอาร์เรย์มีความสัมพันธ์กัน อย่างมาก สามารถใช้งานแทนกันได้ ข้อดีของพอยน์เตอร์ คือ การใช้งานเร็ว กว่าและไม่เปลืองเนื้อที่ ข้อเสียของพอยน์เตอร์ คือ เข้าใจยากกว่า พอยน์เตอร์และอาร์เรย์ พอยน์เตอร์

10 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business Exampleint x[5]={1,2,3,4,5}; int *px; px = x; *px = *(px+1) + (*(px+2)); printf(“%d + %d = %d”,*(px+1),*(px+2),*px); พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และอาร์เรย์ 1 มิติ

11 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การเก็บข้อมูลในหน่วยความจำของตัวแปร Array หลายมิติจะเรียงลำดับเช่นเดียวกับ Array มิติเดียว เพียงแต่ตำแหน่งที่อยู่จะประกอบด้วย ตัวเลข 2 หลักหรือมากกว่า ดังนั้นการใช้งาน พอยน์เตอร์ก็สามารถใช้ได้ โดยการใช้ตัวเลข 2 หลักหรือมากกว่า กำหนดตำแหน่งเช่นเดียวกัน พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และอาร์เรย์หลายมิติ

12 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business Exampleint x[2][3]={1,2,3, 4,5,6}; *(*(x+1)+0) = *(*(x+1)+1) + (*(*(x+1)+2)); printf(“%d + %d = %d”,*(*(x+1)+1),*(*(x+1)+2), *(*(x+1)+0)); พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และอาร์เรย์หลายมิติ

13 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business สตริงเป็น Array ที่เก็บตัวอักษรเรียงต่อ ๆ กันไป และปิดท้ายด้วย “\0” เพื่อแสดงการสิ้นสุด ของข้อความ ดังนั้นจึงสามารถประกาศตัวแปร เป็น Pointer เพื่อเก็บข้อความในลักษณะเดียวกับ Array ได้เช่นกัน รูปแบบ char *ch; สามารถใช้งานได้เหมือนกับ Array ทั่วไป พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และสตริง

14 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business Examplechar *ch; ch=“Computer”; printf(“ch = %s”,ch); พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และสตริง


ดาวน์โหลด ppt 231402 Introduction to Programming พอยน์เตอร์ (Pointer) Chapter 6 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google