งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พอยน์เตอร์ (Pointer) Chapter Introduction to Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พอยน์เตอร์ (Pointer) Chapter Introduction to Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พอยน์เตอร์ (Pointer) Chapter 6 231402 Introduction to Programming
Department of Computer Business

2 พอยน์เตอร์ เป็นตัวแปรชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการเก็บตำแหน่งที่อยู่ (Address) ของตัวแปรหรือข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยความจำ โดยที่ตัวมันเองไม่ได้เก็บข้อ มูลเพียงแต่ชี้ไปยังที่เก็บข้อมูลอีกทีหนึ่ง ทำให้การทำงานของโปรแกรม กระชับขึ้น Introduction to Programming Department of Computer Business

3 พอยน์เตอร์ การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ รูปแบบ Type *variablename
* = เป็นเครื่องหมายที่กำหนดว่าเป็นตัวแปรพอยน์เตอร์ variablename = ชื่อตัวแปร Example int *ptr; char *pt; float *ft; Introduction to Programming Department of Computer Business

4 พอยน์เตอร์ เครื่องหมายที่ใช้กับพอยน์เตอร์
- เครื่องหมาย & ใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับพอยน์เตอร์ โดยการนำเอาตำแหน่งที่อยู่ (Address) ของตัวแปรในหน่วยความจำมาใช้งาน - เครื่องหมาย * ใช้สำหรับนำเอาข้อมูลในตำแหน่งที่ตัวแปรพอยน์เตอร์นั้นชี้อยู่ ออกมาใช้งาน Introduction to Programming Department of Computer Business

5 พอยน์เตอร์ เครื่องหมายที่ใช้กับพอยน์เตอร์ Example int a, *b; a=10;
printf(“a = %d”,*b); Introduction to Programming Department of Computer Business

6 พอยน์เตอร์ คณิตศาสตร์ของพอยน์เตอร์
ตัวแปรพอยน์เตอร์สามารถใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์มากระทำได้เช่นเดียวกับตัวแปรทั่ว ๆไป แต่ไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ได้ คือ 1. เครื่องหมาย + คือ การบวก 2. เครื่องหมาย - คือ การลบ 3. เครื่องหมาย ++ คือ การเพิ่มค่าครั้งละ 1 4. เครื่องหมาย -- คือ การลดค่าครั้งละ 1 Introduction to Programming Department of Computer Business

7 พอยน์เตอร์ คณิตศาสตร์ของพอยน์เตอร์ Example p++; p--; p = p + 2;
หมายเหตุ การเพิ่มหรือลดค่าของพอยน์เตอร์จะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปร นั้น ๆ ด้วย Introduction to Programming Department of Computer Business

8 พอยน์เตอร์ เครื่องหมายเปรียบเทียบของพอยน์เตอร์
>, < มากกว่า , น้อยกว่า >=,<= มากกว่าหรือเท่ากับ , น้อยกว่าหรือเท่ากับ = = , != เท่ากับ , ไม่เท่ากับ Introduction to Programming Department of Computer Business

9 พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และอาร์เรย์
พอยน์เตอร์และอาร์เรย์มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก สามารถใช้งานแทนกันได้ ข้อดีของพอยน์เตอร์ คือ การใช้งานเร็วกว่าและไม่เปลืองเนื้อที่ ข้อเสียของพอยน์เตอร์ คือ เข้าใจยากกว่า Introduction to Programming Department of Computer Business

10 พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และอาร์เรย์ 1 มิติ Example int x[5]={1,2,3,4,5};
int *px; px = x; *px = *(px+1) + (*(px+2)); printf(“%d + %d = %d”,*(px+1),*(px+2),*px); Introduction to Programming Department of Computer Business

11 พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และอาร์เรย์หลายมิติ
การเก็บข้อมูลในหน่วยความจำของตัวแปร Array หลายมิติจะเรียงลำดับเช่นเดียวกับ Array มิติเดียว เพียงแต่ตำแหน่งที่อยู่จะประกอบด้วยตัวเลข 2 หลักหรือมากกว่า ดังนั้นการใช้งานพอยน์เตอร์ก็สามารถใช้ได้ โดยการใช้ตัวเลข 2 หลักหรือมากกว่า กำหนดตำแหน่งเช่นเดียวกัน Introduction to Programming Department of Computer Business

12 พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และอาร์เรย์หลายมิติ Example int x[2][3]={1,2,3,
4,5,6}; *(*(x+1)+0) = *(*(x+1)+1) + (*(*(x+1)+2)); printf(“%d + %d = %d”,*(*(x+1)+1),*(*(x+1)+2), *(*(x+1)+0)); Introduction to Programming Department of Computer Business

13 พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และสตริง
สตริงเป็น Array ที่เก็บตัวอักษรเรียงต่อ ๆ กันไป และปิดท้ายด้วย “\0” เพื่อแสดงการสิ้นสุดของข้อความ ดังนั้นจึงสามารถประกาศตัวแปรเป็นPointer เพื่อเก็บข้อความในลักษณะเดียวกับ Array ได้เช่นกัน รูปแบบ char *ch; สามารถใช้งานได้เหมือนกับ Array ทั่วไป Introduction to Programming Department of Computer Business

14 พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์และสตริง Example char *ch; ch=“Computer”;
printf(“ch = %s”,ch); Introduction to Programming Department of Computer Business


ดาวน์โหลด ppt พอยน์เตอร์ (Pointer) Chapter Introduction to Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google