งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Interactive C char เป็นชนิดข้อมูลขนาด 8 บิต จะใช้แทนข้อมูล ชนิดอักขระแบบรหัสแอสกี้ (ASCII) มักจะใช้ กำหนดชนิดข้อมูลนี้กับอะเรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Interactive C char เป็นชนิดข้อมูลขนาด 8 บิต จะใช้แทนข้อมูล ชนิดอักขระแบบรหัสแอสกี้ (ASCII) มักจะใช้ กำหนดชนิดข้อมูลนี้กับอะเรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Interactive C char เป็นชนิดข้อมูลขนาด 8 บิต จะใช้แทนข้อมูล ชนิดอักขระแบบรหัสแอสกี้ (ASCII) มักจะใช้ กำหนดชนิดข้อมูลนี้กับอะเรย์ int เป็นชนิดแทนข้อมูลชนิดจำนวนเต็มซึ่งข้อมูล จะอยู่ในช่วง -32,768 ถึง +32,767 long เป็นชนิดแทนข้อมูลชนิดจำนวนเต็มซึ่งข้อมูล จะอยู่ในช่วง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 ซึ่งข้อมูลชนิดนี้ถ้ามีการกำหนด เป็นค่าตัวเลขหรือค่าคงที่ใดๆจะต้องต่อท้ายด้วย อักษร “l” หรือ “L” เพื่อเป็นการระบุชนิดข้อมูล ว่าเป็นชนิดจำนวนเต็มแบบ long float เป็นชนิดแทนข้อมูลชนิดจำนวนจริงซึ่ง ข้อมูลจะอยู่ในช่วง 10^-38 ถึง 10^38

3 Arrays กลุ่มข้อมูลหรือกลุ่มของตัวแปรที่ ถูกประกาศขึ้น ที่มีชนิดข้อมูลเดียวกันและมี แอดเดรสของหน่วยความจำเรียงต่อกัน Pointers เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้อ้างอิง ถึงตำแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจำ Structures เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลที่ สามารถมีความแตกต่างชนิดกันได้

4 1. ตัวอย่างการประกาศตัวแปร int a; // ประกาศตัวแปรชื่อ a กำหนดชนิดข้อมูล เป็นแบบ int long result; // ประกาศตัวแปรชื่อ result // กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ long float start; // ประกาศตัวแปรชื่อ start // กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ float int x,y; // ประกาศตัวแปร 2 ตัวพร้อมกันชื่อ x และ y // กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ int float p,q,r; // ประกาศตัวแปร 3 ตัวพร้อมกันชื่อ p,q และ r // กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ float

5 2. ตัวอย่างการประกาศตัวแปร พร้อมค่าตั้งต้น int x=100; // ประกาศตัวแปรชื่อ x กำหนด ชนิดข้อมูลเป็นแบบ // int และ กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 100 int x=15,y=78; // ประกาศตัวแปรชื่อ x และ y กำหนดชนิด // ข้อมูล เป็นแบบ int // และ กำหนดค่าเริ่มต้นให้ x เป็น 15 และ y เป็น 78 long p=47L,q=31L; // ประกาศตัวแปรชื่อ p และ q กำหนดชนิด // ข้อมูล เป็นแบบ long และกำหนด // ค่าเริ่มต้นให้ p เป็น 47 และ q เป็น 31

6 3. การประกาศค่าคงที่ (Macro) ในบางครั้งในการพัฒนาโปรแกรมอาจมีความ จำเป็นต้องกำหนดค่าคงที่บางอย่าง ซึ่งค่าที่กำหนดนี้ มีการเรียกใช้ในหลายๆจุดภายในโปรแกรม ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมผู้พัฒนาอาจ กำหนดค่าคงที่เหล่านี้ไว้ในส่วนแรกสุดของโปรแกรม โดยอาจเรียกว่าการสร้างมาโคร (Macro) หรือกำหนด มาโคร เช่น #define ref 50 เป็นการกำหนดให้ ref แทนด้วย 50 ดังนั้นใน จุดใดในโปรแกรมที่พบคำว่า ref ที่จุดนั้นจะถูกแทน ด้วย 50

7 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร % หารแบบเอา เศษ

8 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ( ต่อ ) ตัวดำเนินการความหมาย ++ เพิ่มค่าขึ้น 1 ค่า -- ลดค่าขึ้น 1 ค่า += บวกค่าขึ้นเท่ากับค่าทาง ขวามือ -= ลดค่าลงเท่ากับค่าทาง ขวามือ *= คูณด้วยค่าทางขวามือ /= หารด้วยค่าทางขวามือ %= หารแบบเอาเศษด้วย ค่าทางขวามือ


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Interactive C char เป็นชนิดข้อมูลขนาด 8 บิต จะใช้แทนข้อมูล ชนิดอักขระแบบรหัสแอสกี้ (ASCII) มักจะใช้ กำหนดชนิดข้อมูลนี้กับอะเรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google