งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ภาษาปาลคาล เบื้องต้น. 2.1 นิยามพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง  จำนวนเต็ม (Integer)  จำนวนจริง (Real)  คำสงวน (Reserved Word)  ไอเดนติฟายเออร์ (Indentifier)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ภาษาปาลคาล เบื้องต้น. 2.1 นิยามพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง  จำนวนเต็ม (Integer)  จำนวนจริง (Real)  คำสงวน (Reserved Word)  ไอเดนติฟายเออร์ (Indentifier)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ภาษาปาลคาล เบื้องต้น

2 2.1 นิยามพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง  จำนวนเต็ม (Integer)  จำนวนจริง (Real)  คำสงวน (Reserved Word)  ไอเดนติฟายเออร์ (Indentifier)  ค่าคงที่ (Constant)  ตัวแปร (Variable)  นิพจน์ (Expression)

3 แผนภาพไวยากรณ์ของ ภาษาปาสคาล  จากแผนภาพ ลักษณะที่สามารถเป็นไปได้  A  ABC  ABBC  ABB … C

4 2.2 ชนิดของข้อมูล เบื้องต้น มี 4 ชนิด คือ  Integer  Real  Boolean  Char

5 2.3 รูปแบบโครงสร้างของ โปรแกรมภาษาปาสคาล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนหัวโปรแกรม (Program Heading Part)

6  ส่วนการประกาศ (Declaration Part)  การกำหนดค่าคงที่

7  การประกาศตัวแปร  การประกาศรายชื่อชนิดของข้อมูล  การประกาศโปรแกรมย่อย มี 2 ประเภทคือ function และ procedure

8  ส่วนคำสั่งการทำงาน (Statement Part)

9 ตัวอย่างโปรแกรม PROGRAM example1(input,output); CONST A = 0.5; VAR B,C,Area : Real; BEGIN Write( “ Entry input A,B : ” ); Readln(B,C); Area := A*B*C; Writeln( “ Area = ”, Area); END.

10 2.4 เครื่องหมายที่ใช้ในภาษา ปาสคาล (Operators)  เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) เช่น +, -, *, /, DIV, MOD  เครื่องหมายเปรียบเทียบ (Comparison Operators) เช่น มากกว่า, น้อยกว่า, มากกว่าหรือเท่ากับ เป็นต้น  เครื่องหมายตรรกะ (Logical Operators) เช่น AND, OR, NOT เป็นต้น

11 2.5 ลำดับการทำงานของ เครื่องหมายต่าง ๆ ได้แก่  NOT, ติดลบ  AND, *,. DIV, MOD  OR, +, -  เครื่องหมายเปรียบเทียบ

12 2.6 นิพจน์บูลีน (Boolean Expressions) Relational Operator ความหมาย = เท่ากัน < น้อยกว่า > มากกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากัน >= มากกว่าหรือเท่ากัน <> ไม่เท่ากับ

13 2.7 การจัดการเกี่ยวกับการรับ และแสดงผลข้อมูล  INPUT เป็นการรับข้อมูลเข้ามาทำงาน คำสั่งที่ ใช้งานคือ READ, READLN

14  OUTPUT เป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอ หรือ การนำผลลัพธ์ไปเก็บลงในไฟล์ก็ได้ คำสั่งที่ใช้งานคือ WRITE, WRITELN

15 2.8 การมอบหมายค่าแก่ตัวแปร Assignment Statement รูปแบบชื่อตัวแปรเดี่ยว := นิพจน์ เช่นanswer := 5+8*10; X := Y+3; key := ‘ X ’ ;

16 2.9 ฟังก์ชั่นมาตรฐาน (Standard Function) ที่สำคัญ ภาษาปาสคาลเตรียมฟังชั่นพิเศษ เพื่อ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียน โปรแกรม เช่น SQR, SQRT, SIN, COS เป็นต้น ตัวอย่าง A := Abs(-5); หมายถึง มีการเรียกใช้ฟังก์ชั่นมาตรฐานชื่อ Absolute เพื่อทำการหาค่าสัมบูรณ์ของ –5 ซึ่งมีคำตอบคือ 5 แล้วจึงนำคำตอบไปเก็บไว้ ในตัวแปร A


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ภาษาปาลคาล เบื้องต้น. 2.1 นิยามพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง  จำนวนเต็ม (Integer)  จำนวนจริง (Real)  คำสงวน (Reserved Word)  ไอเดนติฟายเออร์ (Indentifier)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google