งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 Operator and Expression

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 Operator and Expression"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 Operator and Expression

2 หัวข้อ/เนื้อหา ความหมาย Arithmetic Operators Relational Operators
Logical Operators Bitwise Operators Assignment Operators Operator Precedence

3 ความหมาย Operator (ตัวดำเนินการ) คือเครื่องหมายที่ใช้เชื่อมตัวกระทำการนิพจน์ ค่าคงที่ หรือตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป Operand (ตัวกระทำการ) ได้แก่ ตัวแปร ค่าคงที่ ที่กระทำการคำนวณ, เปรียบเทียบ หรือกำหนดค่า Expressions (นิพจน์) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ ตัวแปรต่าง ๆ โดยมีเครื่องหมาย Operators เชื่อม

4 Operator (ตัวดำเนินการ)
Arithmetic Operators ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ Relational Operators ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ Logical Operator ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ Bitwise Operator ตัวดำเนินการในการเลื่อนบิต Assignment Operator ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า

5 Arithmetic Operators ใช้ในการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่
รูปแบบ result = operand + operand เช่น c = a+2 Operator ลบ ใช้เครื่องหมาย - รูปแบบ result = operand - operand เช่น c = a-2

6 Arithmetic Operators (ต่อ)
รูปแบบ result = operand * operand เช่น c = a*2 Operator หาร ใช้เครื่องหมาย / รูปแบบ result = operand / operand เช่น c = a/2

7 Arithmetic Operators (ต่อ)
Operator Modulate ใช้เครื่องหมาย % รูปแบบ result = operand % operand เช่น c = a%2 Operator การเพิ่มค่า ใช้เครื่องหมาย ++ รูปแบบ operand++ เช่น a++ มีค่าเหมือนกับ a = a+1

8 Arithmetic Operators (ต่อ)
รูปแบบ operand-- เช่น a-- มีค่าเหมือนกับ a = a-1

9 Arithmetic Operators ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
คำอธิบาย ตัวอย่าง + บวก a+b ผลลัพธ์คือ a บวก b - ลบ a-b ผลลัพธ์คือ a ลบ b * คูณ a*b ผลลัพธ์คือ a คูณ b / หาร a/b ผลลัพธ์คือ a หาร b % หาเศษจากการหาร a%b ผลลัพธ์คือเศษจาก a หาร b เช่น (5%3 เท่ากับ 2) ++ การเพิ่มค่า a++ ผลลัพธ์คือ a=a+1 -- การลดค่า a-- ผลลัพธ์คือ a=a-1

10 Relational Operators หรือ Comparison Operator ใช้ในการเปรียบเทียบค่าของOperand หรือเปรียบเทียบระหว่างค่า 2 ค่า ผลที่ได้จะเป็นจริงกับเท็จ จริง(TRUE) และ เท็จ (FALSE)

11 Relational Operators ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
คำอธิบาย ตัวอย่าง == เท่ากับ a==b จะเป็นจริงเมื่อ a เท่ากับ b != ไม่เท่ากับ a!=b จะเป็นจริงเมื่อ a ไม่เท่ากับ b < น้อยกว่า a < b จะเป็นจริงเมื่อ a น้อยกว่า b <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ a <= b จะเป็นจริงเมื่อ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b > มากกว่า a > b จะเป็นจริงเมื่อ a มากกว่า b >= มากกว่าหรือเท่ากับ a >= b จะเป็นจริงเมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ b

12 Logical Operator ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
ตัวดำเนินการประเภทนี้ใช้เปรียบเทียบข้อมูลด้านตรรกศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานจะเป็นจริง (True) หรือเท็จ (False) เท่านั้น ใช้เพื่อการตัดสินใจในการทำงานของแอพพลิเคชั่น

13 Logical Operator ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
คำอธิบาย ตัวอย่าง ! นิเสธ (Negation) !a ผลลัพธ์คือนิเสธของ a (มีค่าความจริงตรงข้ามกับ a) && และ (And) a && b ผลลัพธ์จะเป็นจริงเมื่อ a และ b ต่างเป็นจริง || หรือ (Or) a || b ผลลัพธ์จะเป็นจริงเมื่อ a หรือ b เป็นจริง

14

15 Assignment Operator ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า
เป็นการกำหนดค่าของการคำนวณหรือตรรกศาสตร์โดยมีเครื่องหมาย = เป็นสำคัญ

16 ภาษา ตัวดำเนินการ ความหมาย C# C Visual Basic PHP คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร หารเอาเศษ + - * / % Mod เปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ เท่ากับ ไม่เท่ากับ > < >= <= == != = <> ตรรกะ และ หรือ นิเสธ && || ! And Or Not &

17 ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Operator Precedence)
ลำดับความสำคัญในการทำงานของตัวดำเนินการของโปรแกรม โดยเรียงจากความสำคัญทำงานก่อน จนถึงการทำงานอันดับสุดท้าย ซึ่งจะเห็นว่าจะทำงานในวงเล็บก่อนเสมอ และขั้นตอนสุดท้าย คือการกำหนดค่า โดยการทำงานจะดำเนินจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่างเสมอ

18 ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ
() ++ ! ~ * / % > < >= <= = = != && & || | ^ =

19 การบ้าน จงพิจารณาว่านิพจน์ต่อไปนี้ให้ผลเหมือนกันหรือไม่ เมื่อกำหนดให้ a=true, b=false, c=true a||(b&&c) และ a||b&&a||c !(a||b) และ !a&&b ให้เขียนลำดับการทำงานและหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ 1+2*3/4+2-1 1+(2*3)/(4+2)-1 2*(1+(4/5)/2)*(2-5%3)

20 การบ้าน จงหาผลลัพธ์ของ a*b/c==b>0||a%b++--a/c++ เมื่อ a=2, b=3, c=2

21 เอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ
ให้ ดาวน์โหลดจากเว็บ ลิงค์ที่ Evening Class และสัปดาห์หน้างดเรียน lecture เฉพาะวันอังคารที่ 23 มิย. 52


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 Operator and Expression

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google