งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 2 Operator and Expression. 2 หัวข้อ / เนื้อหา  ความหมาย  Arithmetic Operators  Relational Operators  Logical Operators  Bitwise Operators.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 2 Operator and Expression. 2 หัวข้อ / เนื้อหา  ความหมาย  Arithmetic Operators  Relational Operators  Logical Operators  Bitwise Operators."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 2 Operator and Expression

2 2 หัวข้อ / เนื้อหา  ความหมาย  Arithmetic Operators  Relational Operators  Logical Operators  Bitwise Operators  Assignment Operators  Operator Precedence

3 3 ความหมาย  Operator ( ตัวดำเนินการ ) คือ เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมตัวกระทำการนิพจน์ ค่าคงที่ หรือตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป  Operand ( ตัวกระทำการ ) ได้แก่ ตัว แปร ค่าคงที่ ที่กระทำการคำนวณ, เปรียบเทียบ หรือกำหนดค่า  Expressions ( นิพจน์ ) เป็นการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ ตัวแปรต่าง ๆ โดยมีเครื่องหมาย Operators เชื่อม

4 4 Operator ( ตัวดำเนินการ )  Arithmetic Operators ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์  Relational Operators ตัวดำเนินการ เปรียบเทียบ  Logical Operator ตัวดำเนินการทาง ตรรกศาสตร์  Bitwise Operator ตัวดำเนินการในการ เลื่อนบิต  Assignment Operator ตัวดำเนินการใน การกำหนดค่า

5 5 Arithmetic Operators  ใช้ในการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่  Operator บวก ใช้เครื่องหมาย + รูปแบบ result = operand + operand เช่น c = a+2  Operator ลบ ใช้เครื่องหมาย - รูปแบบ result = operand - operand เช่น c = a-2

6 6 Arithmetic Operators ( ต่อ )  Operator คูณ ใช้เครื่องหมาย * รูปแบบ result = operand * operand เช่น c = a*2  Operator หาร ใช้เครื่องหมาย / รูปแบบ result = operand / operand เช่น c = a/2

7 7 Arithmetic Operators ( ต่อ )  Operator Modulate ใช้เครื่องหมาย % รูปแบบ result = operand % operand เช่น c = a%2  Operator การเพิ่มค่า ใช้เครื่องหมาย ++ รูปแบบ operand++ เช่น a++ มีค่าเหมือนกับ a = a+1

8 8 Arithmetic Operators ( ต่อ )  Operator การลดค่า ใช้ เครื่องหมาย -- รูปแบบ operand-- เช่น a-- มีค่าเหมือนกับ a = a-1

9 9 Arithmetic Operators ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการคำอธิบายตัวอย่าง + บวก a+b ผลลัพธ์คือ a บวก b - ลบ a-b ผลลัพธ์คือ a ลบ b * คูณ a*b ผลลัพธ์คือ a คูณ b / หาร a/b ผลลัพธ์คือ a หาร b % หาเศษจากการ หาร a%b ผลลัพธ์คือเศษจาก a หาร b เช่น (5%3 เท่ากับ 2) ++ การเพิ่มค่า a++ ผลลัพธ์คือ a=a+1 -- การลดค่า a-- ผลลัพธ์คือ a=a-1

10 10 Relational Operators  หรือ Comparison Operator ใช้ ในการเปรียบเทียบค่าของ Operand หรือเปรียบเทียบ ระหว่างค่า 2 ค่า ผลที่ได้จะเป็น จริงกับเท็จ  จริง (TRUE) และ เท็จ (FALSE)

11 11 Relational Operators ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัว ดำเนินการ คำอธิบายตัวอย่าง == เท่ากับ a==b จะเป็นจริงเมื่อ a เท่ากับ b != ไม่เท่ากับ a!=b จะเป็นจริงเมื่อ a ไม่เท่ากับ b < น้อยกว่า a < b จะเป็นจริงเมื่อ a น้อยกว่า b <= น้อยกว่าหรือ เท่ากับ a <= b จะเป็นจริงเมื่อ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b > มากกว่า a > b จะเป็นจริงเมื่อ a มากกว่า b >= มากกว่าหรือ เท่ากับ a >= b จะเป็นจริงเมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ b

12 12 Logical Operator ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์  ตัวดำเนินการประเภทนี้ใช้เปรียบเทียบ ข้อมูลด้านตรรกศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จากการทำงานจะเป็นจริง (True) หรือ เท็จ (False) เท่านั้น  ใช้เพื่อการตัดสินใจในการทำงานของ แอพพลิเคชั่น

13 13 Logical Operator ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ ตัว ดำเนินการ คำอธิบายตัวอย่าง ! นิเสธ (Negation) ! a ผลลัพธ์คือนิเสธของ a ( มีค่าความจริงตรงข้ามกับ a) && และ (And) a && b ผลลัพธ์จะเป็นจริงเมื่อ a และ b ต่างเป็น จริง || หรือ (Or) a || b ผลลัพธ์จะเป็นจริงเมื่อ a หรือ b เป็นจริง

14

15 15 Assignment Operator ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า  เป็นการกำหนดค่าของการคำนวณหรือ ตรรกศาสตร์โดยมีเครื่องหมาย = เป็น สำคัญ

16 ภาษา ตัวดำเนินการ ความหมาย C#CVisual Basic PHP คณิตศาสตร์บวก ลบ คูณ หาร หารเอาเศษ +-*/%+-*/% +-*/%+-*/% + - * / Mod +-*/%+-*/% เปรียบเทียบมากกว่า น้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ เท่ากับ ไม่เท่ากับ > < >= <= == != > < >= <= == != > < >= <= = <> > < >= <= == != ตรรกะและ หรือ นิเสธ && || ! && || ! And Or Not & || !

17 17 ลำดับความสำคัญของตัว ดำเนินการ (Operator Precedence)  ลำดับความสำคัญในการทำงานของตัวดำเนินการของ โปรแกรม โดยเรียงจากความสำคัญทำงานก่อน จนถึง การทำงานอันดับสุดท้าย ซึ่งจะเห็นว่าจะทำงานใน วงเล็บก่อนเสมอ และขั้นตอนสุดท้าย คือการกำหนดค่า โดยการทำงานจะดำเนินจากซ้ายไปขวา และจากบน ลงล่างเสมอ

18 18 ลำดับความสำคัญของตัว ดำเนินการ 1. () 2. ++!~ 3. * / % 4. + - 5. > = <= 6. = = != 7. && & 8. || | ^ 9. =

19 19 การบ้าน  จงพิจารณาว่านิพจน์ต่อไปนี้ให้ผล เหมือนกันหรือไม่ เมื่อกำหนดให้ a=true, b=false, c=true a||(b&&c) และ a||b&&a||c !(a||b) และ !a&&b  ให้เขียนลำดับการทำงานและหาผลลัพธ์ ของนิพจน์ต่อไปนี้ 1+2*3/4+2-1 1+(2*3)/(4+2)-1 2*(1+(4/5)/2)*(2-5%3)

20 20 การบ้าน  จงหาผลลัพธ์ของ a*b/c==b>0||a%b++-- a/c++ เมื่อ a=2, b=3, c=2

21 เอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ  ให้ ดาวน์โหลดจากเว็บ  http://pirun.ku.ac.th/~faasppp  ลิงค์ที่ Evening Class  และสัปดาห์หน้างดเรียน lecture เฉพาะวันอังคารที่ 23 มิย. 52 21


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 2 Operator and Expression. 2 หัวข้อ / เนื้อหา  ความหมาย  Arithmetic Operators  Relational Operators  Logical Operators  Bitwise Operators.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google