งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง

2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดทำโดย
รายงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดทำโดย นาย ประเชิญชัย มีสุขศรี เลขที่ 2 นางสาวชนกกานต์ พนลาวัณย์ เลขที่ 34 นางสาวอุไรวรรณ พรหมจันทร์ เลขที่ 39 เสนอ คุณครูสุทธิลักษณ์ วัฒนกุล ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

3 รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีอาจารย์ที่ปรึกษาคุณครูสุทธิลักษณ์ วัฒนกุล ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ภายในรายงานเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักเศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้พัฒนาความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี เราเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าผู้ศึกษาทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และความรู้จากการศึกษาจากรายงานเล่มนี้ไม่มากก็น้อยหากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทำ

4 ประวัติผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ นาย การุญ สกุล มีสุขศรี อายุ 48 ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ 15/4หมู่ 8 ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

5 บุคลิกภาพที่เห็นแล้วแน่ใจว่าเป็นผู้ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
นาย การุญ มีแปลงผักขนาดย่อมๆและต้นมะนาวซึ่งมีหลากหลายสายพันธ์ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และทำการเกษตรทั่วไป และที่สังเกตเห็นนายการุญมีสุขภาพแข็งแรง ใจดี มีน้ำใจ แบ่งปันกับคนรอบข้าง

6 ได้อะไรจากการนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ได้รับความพึงพอใจในความเป็นอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้รู้ถึงคุณค่าของหลัก เศรษฐกิจพอเพียง

7 เราเป็นตัวอย่างในการนำเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เราจะแนะนำคนในชุมชนอย่างไร
แนะนำความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนะนำวิธีการปลูกพืชและผักสวนครัว แนะนำวิธีการเลี้ยงสัตว์

8

9

10 จบการนำเสนอ ครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google