งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Subtitle Goes Hre PBL Problem Based Student Centered Small Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Subtitle Goes Hre PBL Problem Based Student Centered Small Group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Subtitle Goes Hre PBL Problem Based Student Centered Small Group

2 ปัญหาการวิจัย

3 จากเหตุผลข้างต้นนี้ ทำให้ผู้วิจัยคิดค้นวิธี หรือการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นอีกด้วย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Problem – based Learning เหมาะกับ นักศึกษาดังกล่าว เนื่องจากทำให้นักศึกษาเกิด ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิด อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติ จากเหตุผลข้างต้นนี้ ทำให้ผู้วิจัยคิดค้นวิธี หรือการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นอีกด้วย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Problem – based Learning เหมาะกับ นักศึกษาดังกล่าว เนื่องจากทำให้นักศึกษาเกิด ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิด อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติ ปัญหาการวิจัย

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมของ นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมของ นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน

5 กรอบแนวคิดของการวิจัย

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ตสาหกรรมก่อนเรียนและหลังเรียนของ นักศึกษาช่างกล ปวช.1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้ t-test for Dependent Samples 39 20 8.89 12.87 12.46 7.59 11.014* *.000

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาทักษะการสื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา ช่างกลโรงงาน ปวช.1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน nKS.D.tp 39 20 10.69 13.69 5.69 4.17 9.977**.000

8 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี แผนกช่างกลโรงงาน ปวช.1 ที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่เรียนตาม แนวทางของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยปรับปรุงขึ้นมี “ ผลคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ” อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ที่ระดับ.01 1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี แผนกช่างกลโรงงาน ปวช.1 ที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่เรียนตาม แนวทางของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยปรับปรุงขึ้นมี “ ผลคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ” อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ที่ระดับ.01

9 สรุปผลการวิจัย 2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี แผนกช่างกลโรงงาน ปวช.1 ที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่เรียนตาม แนวทางของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยปรับปรุงขึ้นมี “ ผลคะแนนทักษะการ สื่อสารทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน ” อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

10 จบการนำเสนอวิจัย PBL Problem Based Student Centered Small Group


ดาวน์โหลด ppt Subtitle Goes Hre PBL Problem Based Student Centered Small Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google