งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ คือปริมาณเงิน ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ต้องการถือไว้ไม่ว่าจะเป็น - เงินสด - เงินฝากกระแสรายวัน ความต้องการถือเงินสดไว้ในมือเฉยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ คือปริมาณเงิน ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ต้องการถือไว้ไม่ว่าจะเป็น - เงินสด - เงินฝากกระแสรายวัน ความต้องการถือเงินสดไว้ในมือเฉยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ คือปริมาณเงิน ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ต้องการถือไว้ไม่ว่าจะเป็น - เงินสด - เงินฝากกระแสรายวัน ความต้องการถือเงินสดไว้ในมือเฉยๆ ทำให้เกิด ต้นทุนเสียโอกาส ดังนั้น ควรนำเงินสดไปฝากธนาคาร หรือลงทุนต่างจะได้ ผลตอบแทนมากกว่า

3 ความต้องการถือเงินไว้ในมือ มี วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อจับจ่ายใช้สอยทั่วไป 2. เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน 3. เพื่อเก็งกำไร

4 ประมาณเงินแบ่งความหมายเป็น 2 ประเภท คือ 1. ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ (M1) คือ ปริมาณเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝาก กระแสรายวัน M1 = ธนบัตร + เหรียญกษาปณ์ + เงินฝาก กระแสรายวัน (Demand deposit) 2. 1. ปริมาณเงินในความหมายอย่างกว้าง (M2) คือ ปริมาณเหรียญ กษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝาก กระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝาก ประจำ

5 1. สาเหตุจากด้านการคลัง 2. สาเหตุจากด้านการเงิน ภายในประเทศ 3. สาเหตุจากด้านการเงินระหว่าง ประเทศ

6 1. สาเหตุจากด้านการคลัง พิจารณาจากรายรับ รายจ่าย ถ้ารัฐบาลมี รายรับ > รายจ่าย = งบประมาณเกินดุล รายรับ < รายจ่าย = งบประมาณขาดดุล 2. สาเหตุจากด้านการเงินภายในประเทศ 2.1 การขายหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ของรัฐบาล 2.2 การกำหนดอัตราเงินสำรองตามกฎหมาย ของธนาคารพาณิชย์ 2.3 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ย

7 3. สาเหตุจากด้านการเงินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับ “ ดุลการชำระเงิน ” ถ้าปริมาณเงินเข้าสู่ประเทศ > ปริมาณเงินไหลออก = การชำระเงินเกินดุล ถ้าปริมาณเงินเข้าสู่ประเทศ < ปริมาณเงินไหลออก = การชำระเงินขาดดุล

8 การวัดปริมาณเงินในประเทศไทย การวัดตามความหมายอย่างแคบ (M1) คือ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงินฝากกระแสรายวัน การวัดปริมาณเงินอย่างกว้าง (M2) 1. เงินฝากประจำของไทยมีสภาพคล่องมาก 2. เงินฝากประจำมีลักษณะทดแทน

9 สาเหตุการเงินเปลี่ยนแปลงมีอยู่ 2 ประการใหญ่ ๆ 1. สาเหตุภายในประเทศ 1.1 การให้สินเชื่อแกภาคเอกชน 1.2 การให้สินเชื่อภาครัฐบาล 1.3 เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ 2. สาเหตุภายนอกประเทศ

10 1. อธิบายความหมายปริมาณเงินในระบบ เศรษฐกิจไทย 2. วัตถุประสงค์ของความต้องการถือเงินไว้ ในมือเพื่ออะไร 3. ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ แตกต่างกับแบบกว้างอย่างไร 4. การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินของไทยมี สาเหตุที่สำคัญอย่างไร 5. การวัดปริมาณเงินในประเทศไทยวัดแบบ ใด ( อธิบาย )


ดาวน์โหลด ppt ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ คือปริมาณเงิน ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ต้องการถือไว้ไม่ว่าจะเป็น - เงินสด - เงินฝากกระแสรายวัน ความต้องการถือเงินสดไว้ในมือเฉยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google