งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

2 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ คือปริมาณเงินทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ต้องการถือไว้ไม่ว่าจะเป็น - เงินสด - เงินฝากกระแสรายวัน ความต้องการถือเงินสดไว้ในมือเฉยๆ ทำให้เกิดต้นทุนเสียโอกาส ดังนั้น ควรนำเงินสดไปฝากธนาคาร หรือลงทุนต่างจะได้ผลตอบแทนมากกว่า

3 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
ความต้องการถือเงินไว้ในมือ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ เพื่อจับจ่ายใช้สอยทั่วไป เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เพื่อเก็งกำไร

4 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
ประมาณเงินแบ่งความหมายเป็น 2 ประเภท คือ ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ (M1) คือ ปริมาณเหรียญ กษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวัน M1   =   ธนบัตร + เหรียญกษาปณ์ + เงินฝากกระแสรายวัน (Demand deposit) 2. ปริมาณเงินในความหมายอย่างกว้าง (M2) คือ ปริมาณเหรียญ กษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงิน ฝากประจำ

5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
สาเหตุจากด้านการคลัง สาเหตุจากด้านการเงินภายในประเทศ สาเหตุจากด้านการเงินระหว่างประเทศ

6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
1. สาเหตุจากด้านการคลัง พิจารณาจากรายรับรายจ่าย ถ้ารัฐบาลมี รายรับ > รายจ่าย = งบประมาณเกินดุล รายรับ < รายจ่าย = งบประมาณขาดดุล 2. สาเหตุจากด้านการเงินภายในประเทศ 2.1 การขายหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ของรัฐบาล 2.2 การกำหนดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ 2.3 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ย

7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
3. สาเหตุจากด้านการเงินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับ “ดุลการชำระเงิน” ถ้าปริมาณเงินเข้าสู่ประเทศ > ปริมาณเงินไหลออก = การชำระเงินเกินดุล ถ้าปริมาณเงินเข้าสู่ประเทศ < ปริมาณเงินไหลออก = การชำระเงินขาดดุล

8 การวัดปริมาณเงินในประเทศไทย
การวัดปริมาณเงินในประเทศไทย การวัดตามความหมายอย่างแคบ (M1) คือธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงินฝากกระแสรายวัน การวัดปริมาณเงินอย่างกว้าง (M2) 1. เงินฝากประจำของไทยมีสภาพคล่องมาก 2. เงินฝากประจำมีลักษณะทดแทน

9 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินในประเทศไทย
สาเหตุการเงินเปลี่ยนแปลงมีอยู่ 2 ประการใหญ่ ๆ สาเหตุภายในประเทศ 1.1 การให้สินเชื่อแกภาคเอกชน 1.2 การให้สินเชื่อภาครัฐบาล 1.3 เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ 2. สาเหตุภายนอกประเทศ

10 คำถามท้ายบทที่ 4 อธิบายความหมายปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจไทย
วัตถุประสงค์ของความต้องการถือเงินไว้ในมือเพื่ออะไร ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบแตกต่างกับแบบกว้าง อย่างไร การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินของไทยมีสาเหตุที่สำคัญอย่างไร การวัดปริมาณเงินในประเทศไทยวัดแบบใด (อธิบาย)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google