งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิภาพการใช้นโยบาย ภายใต้การวิเคราะห์แบบจำลอง IS-LM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิภาพการใช้นโยบาย ภายใต้การวิเคราะห์แบบจำลอง IS-LM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพการใช้นโยบาย ภายใต้การวิเคราะห์แบบจำลอง IS-LM

2 นโยบายการเงิน (Monetary Policy) นโยบายการเงินขยายตัว (Expansionary Monetary policy) M s r นโยบายการเงินหดตัว (Contractionary Monetary policy) M s r นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) นโยบายการคลังขยายตัว (Expansionary Fiscal policy) นโยบายการคลังหดตัว (Contractionary Fiscal policy) G และ / หรือ T ประสิทธิผล (Effectiveness) ของนโยบาย – ขนาดของการเปลี่ยนแปลงในรายได้ เมื่อ นโยบายนั้นเปลี่ยนแปลง ถ้า รายได้ เปลี่ยนแปลงมาก นโยบายมีประสิทธิผลมาก ถ้า รายได้ เปลี่ยนแปลงน้อย นโยบายมีประสิทธิผลน้อย 2.4 นัยเชิงนโยบายภายใต้การวิเคราะห์ IS -LM

3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของ นโยบาย ความชันเส้น IS ความชันเส้น LM ความยืดหยุ่นของการลงทุนต่ออัตราดอกเบี้ย ความยืดหยุ่นของ M d ต่ออัตราดอกเบี้ย r Y IS 0 LM 0 IS 1 r Y IS 0 LM 0 LM 1 IS 1 LM 1 Y0Y0 Y1Y1 Y2Y2 Y0Y0 Y1Y1 Y2Y2 Y’ 1

4 1. ประสิทธิผลของนโยบายการเงินกับ ความชัน IS r Y IS 0 LM 0 LM 1 ก. IS ชันมาก r0r0 E0E0 E1E1 r1r1 ข. IS ชันน้อย Y0Y0 Y1Y1 r Y IS 0 LM 0 LM 1 r0r0 E0E0 E1E1 r1r1 Y0Y0 Y1Y1

5 r Y LM 0 LM 1 ค. IS ตั้งฉาก r0r0 E0E0 E1E1 r1r1 Y 0 =Y 1 IS 0

6 2. ประสิทธิผลของนโยบายการคลัง กับ ความชันของ IS r Y IS 0 LM 0 IS 1 r Y LM 0 IS 0 IS 1 Y0Y0 Y’ 1 Y1Y1 Y0Y0 Y1Y1 r0r0 r1r1 r0r0 r1r1 ก. IS ชันมาก ข. IS ชันน้อย E0E0 E1E1 E0E0 E1E1

7 r Y IS 1 ค. IS ตั้งฉาก r0r0 E0E0 E1E1 Y0Y0 IS 0 Y1Y1 r1r1

8 3. ประสิทธิผลของนโยบายการเงินกับ ความชัน LM r Y IS 0 LM 0 LM 1 ก. LM ชันมาก r0r0 E0E0 E1E1 r1r1 ข. LM ชันน้อย Y0Y0 Y1Y1 r Y LM 0 LM 1 r0r0 E0E0 E1E1 r1r1 Y0Y0 Y1Y1 IS 0

9 r Y ค. LM ตั้งฉาก r0r0 E0E0 E1E1 r1r1 Y0Y0 Y1Y1 IS 0 LM 0 LM 1

10 4. ประสิทธิผลของนโยบายการคลัง กับ ความชันของ LM r Y IS 0 LM 0 IS 1 r YLM 0 Y0Y0 Y’ 1 Y1Y1 Y0Y0 Y1Y1 r0r0 r1r1 r0r0 r1r1 ก. LM ชันมาก ข. LM ชันน้อย IS 0 IS 1 E0E0 E1E1 E0E0 E1E1 Y’ 1

11 r Y IS 0 IS 1 LM 0 Y0Y0 Y’ 1 ค. LM ตั้งฉาก r0r0 r1r1 E0E0 E1E1

12 สรุป ประสิทธิผลของนโยบายการเงิน และการคลัง นโยบาย การเงิน นโยบายการ คลัง ความชัน IS ชันน้อยมาก ลาดมากน้อย ตั้ง ฉาก ไม่มีมากที่สุด ความชัน LM ชันมากน้อย ลาดน้อยมาก ตั้ง ฉาก มากที่สุดไม่มี

13 นักการคลังนิยม (Fiscalist) และ นักการเงินนิยม (Monetarist) M d ยืดหยุ่นต่อ r มาก I ยืดหยุ่นต่อ r น้อย FiscalistMonetarist M d ยืดหยุ่นต่อ r น้อย I ยืดหยุ่นต่อ r มาก LM ลาด IS ชัน LM ชัน IS ลาด r Y r Y LM 0 IS 0 IS 1 IS 0 LM 0 LM 1 IS 1 LM 1

14 r Y LM 0 LM 1 IS 0 IS 1 IS 0 IS 1 IS 0 IS 1 Liquidity trap Intermediate trap Classical LM

15 วิธีชดเชยรายจ่ายรัฐบาล 1) การเก็บภาษี - ลดเงินสดในมือ - ประชาชนขายพันธบัตร 2) การกู้เงินจากประชาชน – ขายพันธบัตร 3) การกู้จากธนาคารกลาง – พิมพ์ธนบัตร 4) การกู้จากต่างประเทศ Pure fiscal policy ( ปริมาณเงินไม่เปลี่ยน ) Combine fiscal and monetary policy


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิภาพการใช้นโยบาย ภายใต้การวิเคราะห์แบบจำลอง IS-LM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google