งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิภาพการใช้นโยบายภายใต้การวิเคราะห์แบบจำลอง IS-LM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิภาพการใช้นโยบายภายใต้การวิเคราะห์แบบจำลอง IS-LM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพการใช้นโยบายภายใต้การวิเคราะห์แบบจำลอง IS-LM

2 2.4 นัยเชิงนโยบายภายใต้การวิเคราะห์ IS -LM
นโยบายการเงิน (Monetary Policy) นโยบายการเงินขยายตัว (Expansionary Monetary policy) Ms r นโยบายการเงินหดตัว (Contractionary Monetary policy) Ms r นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) นโยบายการคลังขยายตัว (Expansionary Fiscal policy) G และ/หรือ T นโยบายการคลังหดตัว (Contractionary Fiscal policy) G และ/หรือ T ประสิทธิผล (Effectiveness) ของนโยบาย – ขนาดของการเปลี่ยนแปลงในรายได้ เมื่อนโยบายนั้นเปลี่ยนแปลง ถ้า รายได้ เปลี่ยนแปลงมาก นโยบายมีประสิทธิผลมาก ถ้า รายได้ เปลี่ยนแปลงน้อย นโยบายมีประสิทธิผลน้อย

3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของนโยบาย
ความชันเส้น IS ความยืดหยุ่นของการลงทุนต่ออัตราดอกเบี้ย ความชันเส้น LM ความยืดหยุ่นของ Md ต่ออัตราดอกเบี้ย LM0 r Y r Y LM0 LM1 IS1 IS0 IS0 LM1 IS1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y’1

4 1. ประสิทธิผลของนโยบายการเงินกับความชัน IS
LM0 LM0 r Y r Y IS0 LM1 LM1 E0 E0 IS0 r0 r0 E1 r1 r1 E1 Y1 Y1 Y0 Y0

5 ค. IS ตั้งฉาก LM0 IS0 r Y LM1 E0 r0 E1 r1 Y0=Y1

6 2. ประสิทธิผลของนโยบายการคลังกับ ความชันของ IS
r Y LM0 r Y LM0 IS1 IS0 E1 r1 IS1 E1 r1 IS0 E0 r0 E0 r0 Y0 Y1 Y’1 Y0 Y1 Y’1

7 ค. IS ตั้งฉาก IS1 IS0 r Y E1 r1 E0 r0 Y0 Y1

8 3. ประสิทธิผลของนโยบายการเงินกับความชัน LM
r Y r Y IS0 LM0 IS0 E0 LM1 E0 r0 r0 E1 E1 r1 r1 Y1 Y1 Y0 Y0

9 ค. LM ตั้งฉาก r Y LM0 LM1 IS0 E0 r0 E1 r1 Y0 Y1

10 4. ประสิทธิผลของนโยบายการคลังกับ ความชันของ LM
r Y LM0 r Y IS1 IS1 IS1 IS0 IS0 E1 r1 LM0 r1 E1 E0 E0 r0 r0 Y0 Y1 Y’1 Y’1 Y0 Y’1 Y1

11 ค. LM ตั้งฉาก LM0 r Y E1 IS1 r1 IS0 r0 E0 Y0 Y’1

12 สรุป ประสิทธิผลของนโยบายการเงินและการคลัง
นโยบายการคลัง ความชัน IS ชัน น้อย มาก ลาด ตั้งฉาก ไม่มี มากที่สุด ความชัน LM

13 นักการคลังนิยม (Fiscalist) และนักการเงินนิยม(Monetarist)
LM ลาด IS ชัน Md ยืดหยุ่นต่อ r น้อย I ยืดหยุ่นต่อ r มาก LM ชัน IS ลาด Md ยืดหยุ่นต่อ r มาก I ยืดหยุ่นต่อ r น้อย r Y r Y LM1 LM0 LM0 IS1 LM1 IS0 IS1 IS0

14 LM0 LM1 r Classical LM IS1 IS0 IS1 IS0 IS0 IS1 Intermediate trap Y Liquidity trap

15 วิธีชดเชยรายจ่ายรัฐบาล
การเก็บภาษี - ลดเงินสดในมือ - ประชาชนขายพันธบัตร 2) การกู้เงินจากประชาชน – ขายพันธบัตร 3) การกู้จากธนาคารกลาง – พิมพ์ธนบัตร 4) การกู้จากต่างประเทศ Pure fiscal policy (ปริมาณเงินไม่เปลี่ยน) Combine fiscal and monetary policy


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิภาพการใช้นโยบายภายใต้การวิเคราะห์แบบจำลอง IS-LM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google