งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจง การระบุรหัส กิจกรรมย่อย โดย... คณะทำงานต้นทุนผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจง การระบุรหัส กิจกรรมย่อย โดย... คณะทำงานต้นทุนผลผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจง การระบุรหัส กิจกรรมย่อย โดย... คณะทำงานต้นทุนผลผลิต

2 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับ ความสำเร็จของการจัดทำ ต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต ต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ

3 คำสั่งสำนัก ชลประทานที่ 11 38/2553 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานต้นทุน ผลผลิต

4 การบันทึกกิจกรรมย่อย การระบุรหัสกิจกรรมย่อยสำหรับเงิน งบประมาณ โครงสร้างรหัสกิจกรรมย่อย โดยรหัส กิจกรรมย่อยมี 12 หลัก AAAABBBBBNNN AAAA หมายถึง รหัสพื้นที่ที่มีการนำ กิจกรรมย่อยนี้ไปใช้ 4 หลัก BBBBB หมายถึง รหัสกิจกรรมหลัก ในระบบ GFMIS NNN หมายถึง ลำดับที่การกำหนด รหัสกิจกรรมย่อยของ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553

5 การระบุรหัสกิจกรรมย่อย สำหรับเงินงบประมาณ การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ให้ ใส่ค่ารหัส กิจกรรมหลัก 9 ตัวหลัง + รหัสกิจกรรมย่อย ตามลำดับที่การกำหนดรหัส กิจกรรมย่อยของ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 (3 หลัก )

6 การระบุรหัสกิจกรรมย่อย สำหรับเงินงบประมาณ ตัวอย่าง การระบุกิจกรรมย่อย - โครงการฯพระยาบรรลือ ดำเนิน กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงการชลประทาน ( รหัส กิจกรรมย่อยตามลำดับที่การกำหนด รหัสกิจกรรมย่อยของปีงบประมาณ พ. ศ.2553 คือ ลำดับที่ 214) โดยใช้เงินงบประมาณ และรหัส กิจกรรมหลัก คือ 070031000E0810 การปรับปรุงระบบชลประทาน  เมื่อทำการเบิกจ่ายหรือทำใบจัดซื้อ จัดจ้างต้องอ้างอิงรหัสกิจกรรมย่อย คือ 1000E0810214

7 การระบุรหัสกิจกรรมย่อยสำหรับ เงินนอกงบประมาณและเงิน งบประมาณงบกลาง โครงสร้างรหัสกิจกรรมย่อย โดยรหัส กิจกรรมย่อยมี 12 หลัก AAAA07003NNN AAAA หมายถึง รหัสพื้นที่ที่มีการนำ กิจกรรมย่อยนี้ไปใช้ 4 หลัก 07003 หมายถึง รหัสหน่วยงาน กรมชลประทาน ( ค่าคงที่ ) NNN หมายถึง ลำดับที่การกำหนด รหัสกิจกรรมย่อยของ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553

8 การระบุรหัสกิจกรรมย่อยสำหรับ เงินนอกงบประมาณและเงิน งบประมาณงบกลาง การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ให้ใส่ ค่ารหัสพื้นที่ (4 หลัก ) + รหัสหน่วยงาน (5 หลัก ค่าคงที่ คือ 07003) + รหัสกิจกรรมย่อยตามลำดับที่การ กำหนดรหัสกิจกรรม ย่อยของปีงบประมาณ พ. ศ.2553 (3 หลัก )

9 การระบุรหัสกิจกรรมย่อยสำหรับ เงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ งบกลาง ตัวอย่าง การระบุกิจกรรมย่อย  ( รหัส กิจกรรมย่อยตามลำดับที่การกำหนดรหัส กิจกรรมย่อยของปีงบประมาณ พ. ศ.2553 คือ ลำดับที่ 214)  โครงการฯพระยาบรรลือ ดำเนินกิจกรรม การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ( รหัส กิจกรรมย่อยตามลำดับที่การกำหนดรหัส กิจกรรมย่อยของปีงบประมาณ พ. ศ.2553 คือ ลำดับที่ 214) โดยใช้เงิน นอกงบประมาณ หรือเงินงบประมาณงบ กลาง และรหัสกิจกรรมหลักคือ 90909100000000   เมื่อทำการเบิกจ่ายหรือทำใบจัดซื้อจัด จ้างต้องอ้างอิงรหัสกิจกรรมย่อย คือ 100007003214

10 ขั้นตอนการ ดำเนินการระบุ กิจกรรมย่อย

11 ผู้รับผิดชอบด้าน แผนงานและงบประมาณ ระบุรหัสกิจกรรมย่อย 1. ใน พด.01 หรือ พด.02 หรือ 2. ใบสำคัญทุกประเภทที่ขอ เบิกเงินโดยไม่ต้อง ดำเนินการด้านพัสดุ

12 หน่วยงานพัสดุ ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ทุกประเภท หน่วยงานการเงินและบัญชี ระบุในใบขอเบิกเงินทุก ประเภท และ ใบบันทึกรายการบัญชีทุก ประเภท

13 ถาม & ตอบ 081332 3232

14 ขอบคุณและ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจง การระบุรหัส กิจกรรมย่อย โดย... คณะทำงานต้นทุนผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google