งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮ เกจ ร่างแบบชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชา งานฝึกฝีมือ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า สาขา งานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮ เกจ ร่างแบบชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชา งานฝึกฝีมือ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า สาขา งานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮ เกจ ร่างแบบชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชา งานฝึกฝีมือ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า สาขา งานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 1 คณะช่าง อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้เสนอ นายกมล ศรีวัฒนะ สาขาวิชา แผนกเทคนิคพื้นฐาน คณะ ช่างอุตสาหกรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา นักเรียนจำนวนมากมักประสบกับความ ยากลำบากในการอ่านตำรา จับใจความที่เป็น เนื้อหาสำคัญของทฤษฎีต่างๆ ไม่ได้ซึ่งเนื้อหา ของวิชานี้มีความซับซ้อน การวัดและ ตรวจสอบขนาดของงานที่ถูกต้อง จะทำให้ได้ งานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงจำเป็นอย่าง ยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้จักวิธีการใช้และการ อ่านเครื่องมือวัดให้ถูกต้อง ปัญหาที่พบในการ ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมและ สอบถามนักเรียนที่ใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ ร่าง แบบชิ้นงานไม่ถูกวิธีว่าทำไม ไม่ปฏิบัติตามวิธี ที่สอน ได้คำตอบว่า ไม่ถนัดและฝืนธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ผลงานของนักเรียนจึงออกมาไม่ดี

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของชุดฝึกทักษะ การใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ ร่างแบบชิ้นงานที่พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ E 1 /E 2 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนระหว่างก่อน เรียนกับหลังเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะ การใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจร่างแบบชิ้นงาน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการใช้เวอร์ เนียร์ไฮเกจร่างแบบชิ้นงาน

4 ขอบเขตของการ วิจัย 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนสาขาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 146 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนสาขาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีที่ไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินการใช้เวอร์เนียร์ไฮเก จร่างแบบชิ้นงาน ร้อยละ 50 โดยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งหมด 38 คน

5 ผลการ วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึก ทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555

6 จากตารางการ วิเคราะห์ พบว่า การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ของชุดฝึกทักษะของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา ไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย เทคโนโลยีชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ผลการทดสอบก่อน เรียน คิดเป็นร้อยละ 82.57 (E 1 ) และ ผลการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.76 (E 2 ) แสดงว่าชุดฝึกทักษะ มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.57/87.76 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

7 สรุปผล 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 พบว่า ผลการทดสอบ ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.57 (E 1 ) และ ผลการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.76 (E 2 ) แสดงว่าชุดฝึกทักษะ มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.57/87.76 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ซึ่ง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

8 สรุปผล 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน และหลังการใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 38 คน ที่ไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 33.03 และเมื่อใช้ชุดฝึกทักษะมีคะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 35.11 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 2.11 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้

9 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการใช้เวอร์ เนียร์ไฮเกจร่างแบบชิ้นงาน มีการ พัฒนาทักษะดีขึ้น

10 ภาพประกอบ ชุดฝึก ทักษะ

11 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮ เกจ ร่างแบบชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชา งานฝึกฝีมือ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า สาขา งานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google