งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ ร่างแบบชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ ร่างแบบชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ ร่างแบบชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 1 คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้เสนอ นายกมล ศรีวัฒนะ สาขาวิชา แผนกเทคนิคพื้นฐาน คณะช่างอุตสาหกรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
นักเรียนจำนวนมากมักประสบกับความยากลำบากในการอ่านตำรา จับ ใจความที่เป็นเนื้อหาสำคัญของทฤษฎีต่างๆ ไม่ได้ซึ่งเนื้อหาของวิชานี้มีความ ซับซ้อน การวัดและตรวจสอบขนาดของงานที่ถูกต้อง จะทำให้ได้งานหรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้จักวิธีการใช้ และการอ่านเครื่องมือวัดให้ถูกต้อง ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ สังเกตพฤติกรรมและสอบถามนักเรียนที่ใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ ร่างแบบชิ้นงาน ไม่ถูกวิธีว่าทำไม ไม่ปฏิบัติตามวิธีที่สอน ได้คำตอบว่า ไม่ถนัดและฝืน ธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ผลงานของนักเรียนจึงออกมาไม่ดี

3 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ การใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ ร่างแบบชิ้นงานที่พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ E1/E2 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจร่างแบบชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ 3.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจร่างแบบชิ้นงาน

4 ขอบเขตของการวิจัย 1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนสาขาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 146 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนสาขาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจร่างแบบชิ้นงาน ร้อยละ 50 โดยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งหมด 38 คน

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

6 จากตารางการวิเคราะห์
พบว่า การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ผลการทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ (E1) และผลการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ (E2) แสดงว่าชุดฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.57/ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

7 สรุปผล 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ (E1) และผลการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ (E2) แสดงว่าชุดฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.57/ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

8 สรุปผล 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา จำนวน 38 คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ และเมื่อใช้ชุดฝึก ทักษะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้

9 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจร่างแบบชิ้นงาน มีการพัฒนาทักษะดีขึ้น

10 ภาพประกอบ ชุดฝึกทักษะ
ภาพประกอบ ชุดฝึกทักษะ

11 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ ร่างแบบชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google