งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พล วัตร กรรมพัน ธุ์ พฤติกรร ม ความ เชื่อ จิต วิญญาณ วิถี ชีวิต ปัจเจก บุคคล สภาพแวดล้อ ม กายภาพ / ชีวภาพ เศรษฐกิจ / การเมือง วัฒนธรรม / ศาสนา ประชากร /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พล วัตร กรรมพัน ธุ์ พฤติกรร ม ความ เชื่อ จิต วิญญาณ วิถี ชีวิต ปัจเจก บุคคล สภาพแวดล้อ ม กายภาพ / ชีวภาพ เศรษฐกิจ / การเมือง วัฒนธรรม / ศาสนา ประชากร /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พล วัตร กรรมพัน ธุ์ พฤติกรร ม ความ เชื่อ จิต วิญญาณ วิถี ชีวิต ปัจเจก บุคคล สภาพแวดล้อ ม กายภาพ / ชีวภาพ เศรษฐกิจ / การเมือง วัฒนธรรม / ศาสนา ประชากร / การศึกษา ความ มั่นคง การสื่อสาร / คมนาคม เทคโนโลยี / องค์ ความรู้ ระบบ บริการ สาธารณสุ ข ระบบ บริการ สาธารณสุ ข การแพทย์ทางเลือก อื่น ๆ การแพทย์ & สาธารณสุข กระแสหลัก กระแสหลัก การแพทย์แผน ไทย & พื้นบ้าน สุขภา พ นโยบาย สาธารณะ บริการส่งเสริม & ป้องกัน & รักษา & ฟื้นฟู ที่มา : อำพล จินดาวัฒนะ, 2546 ความเชื่อมโยงและพลวัตรเกี่ยวกับ ระบบสุขภาพ

2 ปัจจัยกระทบสุขภาพ – โรค และความตาย 1. ความยากจน 2. ภาวะอ้วน 3. ความว้าเหว่ – กำพร้า – ตัดขาดจากสังคม 4. ความสำส่อนทางเพศ 5 สูงอายุมากขึ้น

3 ปัจจัยกระทบสุขภาพ – โรค และความตาย 5. ฆาตกรรม – อัตวินิบาตกรรม 6. อุบัติเหตุ ( ประเภทต่างๆ ) – ภัยพิบัติ 7. มลภาวะ ( รวมอาหารเป็น พิษหรือปนเปื้อน ) 8. การก่อการร้าย

4 ปัจจัยกระทบสุขภาพ – โรค และความตาย 8. โรคใหม่ๆ โดยเฉพาะไวรัส จากสัตว์ 9. พลังงานขาดแคลน F1 – Human food F2 - Animal feed F3 – Biofuels 10. ภาวะโลกร้อน

5 1. ปัญหาอะไรในปัจจุบัน ( บัญญัติ 10 ประการ ) 1.1 ระบบ Primary Care – First Contact Secondary/Tertiary Care - Hospital Care 1.2 บริการ 1.2.1 เลื่อมล้ำ - ระหว่างสิทธิต่างๆ - ระหว่างพื้นที่ต่างๆ 1.2.2 คุณภาพ - เมือง / ชนบท - รวย / จน - ระดับสถานบริการ 1.2.3 เข้าถึง (accessibility) - ชนิดบริการ - เศรษฐานะ - มีเส้นหรือไม่ - ฯลฯ

6 1.3 ระบบ Harmonize - รัฐ / เอกชน / กลไกตลาด - วิชาชีพต่างๆ ในระบบสาธารณสุข - ต่างรัฐ / ต่างหน้าที่ 1.4 ระบบ Synchronize & Antagonize - รพ. ศูนย์ / รพ. มหาวิทยาลัย - กลไกการเงิน / กลไกการบริหาร - การ Training Trainer  user  trainee - ปฏิรูประบบระบบราชการ และการ เพิ่มกำลังคน

7 1.5 ระบบ Rural & urbanization 1.6 ระบบ Acute care & Chronic care Palliative care Home care 1.7 ระบบ Hospital base & Community Base 1.8 ระบบ Self Alliance & ระบบพึง พารัฐ, บริการรัฐ 1.9 ระบบ High Technology (COST) & ความพอเพียงระบบสาธารณสุข (Sufficient Health Care)

8 ดุลยภาพของการพึ่งตนเอง และพึ่งบริการ บริการตติยภูมิ บริการทุติย ภูมิ บริการ ปฐมภูมิ การดูแล สุขภาพ อนามัย การดูแล ตนเองเมื่อ เจ็บป่วย พึ่งตนเอ ง พึ่ง บริการ ทิศทางการ พัฒนา หมอนอก ระบบ อสม. สถานี อนามัย คลินิก เอกชน รพ. เอกชน รพ. รัฐบาล ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ การใช้ บริการ การกิน การนอน การดำรง ชีพ การพักผ่อน การออกกำลัง กาย ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ การพักผ่อน การซื้อยา กินเอง การดูแลทางกายภาพ ( อาบน้ำเช็ดตัว / นวด ) ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ พฤติกรรม สุขภาพ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความต้องการจำเพาะพื้นที่ และ กลุ่ม ปชก.

9 ระบบบริการ ของไทย

10 16.9% (29.6) 35.3% (61.7) 47.8% (83.5) รพศ./ รพท. รพช. สอ./ สสช. 255 2 จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยตามระดับของ สถานบริการ สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ( ) : จำนวนผู้ป่วยนอกล้านคน

11 หลุมดำ ภูเขาที่ขวางกั้น ๔ ลูก ระบบราชการและ การเมือง ด้อยประสิทธิภาพ วัฒนธรรมและ โครงสร้างอำนาจ ทิศทางการ พัฒนา บริโภคนิยม - เงิน นิยม ระบบการศึกษา อ่อนแอ

12 CONFLICTS OF INTEREST AFFECT DELIVERY Provide Service Accessibility Accountabilit y Standard Participation Manager Customer Equity Efficiency

13 1.10 ระบบ Smart ที่มี 3E1S 3E1S - Efficacy - Effective - Efficiency - Speed ( ประเมิน 10 ข้อ ) Smart - Specific - Measureabl e - Accuracy - Realistic - Timeline

14 เครื่องมือใหม่ - สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สุขภาพ ( OSM) - สำนักยา, คน, คลัง, ข้อมูล, IT - เขต ฯลฯ - จังหวัดพึงพาตนเอง - กระจายอำนาจ 2. กระทรวงสาธารณสุข จะ กะทัดรัด ให้ 2. 1 2. 2 - เขต - จังหวัด มากขึ้น กระทรวงฯ กะทัดรัด เล็กลง มี เวลาทำเรื่องใหญ่

15 3. เรื่องใหญ่ ๆ กระทรวง 3.1policy- Initiation- Negociation - Implementation- Evaluation 3.2 Strategic Implementation 3.3 Model Development 3.4 Surveillance - อัตรา Prevalence Incident- Morbid, Motility - Accessibility Discrimination- Equity - Health (National) Index 3.5 Law initiation - Enforcement

16 4. เครื่องมือ กระทรวง มี อะไรบ้าง 4.1 Administration - คน / การลงทุน / งบประมาณ 4.2 Purchasing - U/C สปสช. - NON U/C *CSMBS- กรมบัญชีกลาง * SSS - ประกันสังคม * EMS - สพฉ.

17 National Health Authority National Health Authority กรมทุกกรม ใน กสธ. (National Authority) 1 สป. (Major Provider) + รพ. กรมฯ + รพ. บ้านแพ้ว 2 สปสช., กรม บ/ช กลาง, ปกส., ประกันต่างด้าว ประกันเอกชน (Purchaser) 3 สวรส, สสส, สพฉ., สรพ., สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (Regulatory Agency) 4 NHA NHA สภาวิชาชีพ (Self Regulatory Agency) มหาวิทยาลัยรัฐ&เอกชน (ผลิตคน+บริการ) (Trainer) อปท. (กทม.,พัทยา+???) บริการ,ผลิต,งาน สธ. รัฐวิสาหกิจ GPO, บริษัทยา วัสดุ เอกชน ภาคเอกชนบริการ 5 7 8 9 6

18 4.3 Regulation - Law enforcement ผ่านสสจ./ สสอ./ ผวจ. / ท้องถิ่น - Recommendation - Supervision - Suggestion - Measurer - Auditor - Inspection - Accreditation - Standardization - Comparative & Benchmarking - Social - Empowerment - Advocacy - Facilitation

19 5. คนที่ต้องการ 5.1 ทำงานให้เสร็จ - งานพิธีกรรม - งานแก้ปัญหา ( เล็ก / กลาง / ใหญ่ ) - งาน routine- งานพัฒนา ( คน / งาน ) 5.2 ความยั่งยืนองค์กร - SCD (Sustained Continuous Development) - ความรู้, ความสามารถ ส่วนบุคคล ทำงานเป็นทีม - IQ, EQ, SQ, TQ, CQ, AQ - สร้างคลื่นลูกต่อไปให้ได้

20 1. สุขภาพเสีย สุขภาพดี Illness Wellness 2. ซ่อมนำ สร้างนำ Repairing Building 3. วิทยาการ & สาขาเดี่ยว สหวิทยาการ & สหสาขา Single disciplinary & sector Multidiscipl inary & intersector al กระบวนทัศน์ใหม่ระบบบริการ สุขภาพ ( สร้างนำซ่อม )

21 4. บริบททาง การแพทย์ บริบททาง สังคม Medical Model Social Model 5. ฐาน โรงพยาบาล ( รับ ) ฐานชุมชน ( รุก ) Hospital- based Communit y-based - โรคภัยไข้ เจ็บ สุขภาวะ / ทุกข ภาวะ - ให้ความสำคัญแก่ปัจจัยด้าน สังคม - สิ่งแวดล้อม - เน้นมาตรการทางสังคม 6. ปัจเจกบุคคล ประชากร Individual Populatio n

22 8. มุ่งปรับ พฤติกรรม ผลักดัน นโยบาย ส่วนบุคคล สาธารณะ 9. Primary Primary- Secondary-Tertiary Prevention 7. บริการ สาธารณสุข เคลื่อนไหวทาง สังคม Health Service Social Movement - Empower ment - People Participation - Partnership/Net working 10. Provider Supporter / Advocater / Partnership

23 ยุทธศาสตร์ระบบบริการ 1. Satellite OPD 2. Centralized IPD 3. New Management

24 Service Plan 1. Better Service (s) 2. More Efficiency 3. New Initiative

25 ผู้นำสำหรับอนาคต (a) จิตวิวัฒน์ (b) วิสัยทัศน์กว้าง เห็นทั้งหมด (c) เข้าใจระบบซับซ้อน ….. ความสามารถในการอ่าน (d) จัดการ การเรียนรู้ร่วมกันใน การปฏิบัติ (Interactive learning through action)

26 คนที่ต้องการ ≥ 7Q 1) ≥ 7Q

27 “THE PAST IS OVER & GONE THE FUTURE IS NOT GUARANTEED” THE POWER OF INTENTION Dr. Wayne Dyer

28 องค์ประกอบของพลังขับเคลื่อนองค์กรองค์ประกอบของพลังขับเคลื่อนองค์กร 20. เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส CrisisOpportunity Develop Turbo Charger 57/23

29 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt พล วัตร กรรมพัน ธุ์ พฤติกรร ม ความ เชื่อ จิต วิญญาณ วิถี ชีวิต ปัจเจก บุคคล สภาพแวดล้อ ม กายภาพ / ชีวภาพ เศรษฐกิจ / การเมือง วัฒนธรรม / ศาสนา ประชากร /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google