งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์ใน หน่วยงานต่างๆ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์ใน หน่วยงานต่างๆ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์ใน หน่วยงานต่างๆ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

2 ขอบเขตเนื้อหา 1 2 การประชาสัมพันธ์ชุมชน การประชาสัมพันธ์ขององค์การสา ธารณกุศล

3 การประชาสัมพันธ์ ชุมชน

4 การที่องค์การ สถาบัน สร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นชุมชนละแวกใกล้เคียง

5 การประชาสัมพันธ์ ชุมชน 1. ชุมชน ชนบท 2. ชุมชนใน เมือง 1. ประเภทของ ชุมชน

6 การประชาสัมพันธ์ ชุมชน 2. ความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ กับชุมชน องค์การสถาบัน และชุมชน ต่างก็ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น เรื่องภาษี การตั้งโรงงาน

7 การประชาสัมพันธ์ ชุมชน 3. วัตถุประสงค์ของการ ประชาสัมพันธ์ชุมชน

8 การประชาสัมพันธ์ ชุมชน

9

10

11 การประชาสัมพันธ์ ขององค์การสา ธารณกุศล

12 องค์กรสถาบันที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่ สังคมโดย ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ด้านการเงินหรือกำไร สร้าง ความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชน

13 การประชาสัมพันธ์ขององค์การสา ธารณกุศล 1. วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ ขององค์การสาธารณกุศล 1. เพื่อรณรงค์หาทุนนำมาใช้ในการ ดำเนินการ 2. เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ และสร้าง ภาพลักษณ์ 3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมผลงาน ขององค์กร เป็นการดีงดูดใจให้ ประชาชนมีส่วนเข้าร่วมแรงร่วม กำลังหรือสละทรัพย์

14 การประชาสัมพันธ์ขององค์การสา ธารณกุศล 2. การประชาสัมพันธ์ขององค์การสา ธารณกุศลในปัจจุบัน

15 จบการ นำเสนอ

16 กิจกรร ม ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ระดมสมอง ( กลุ่มเดิม ) และ ให้ตอบคำถาม 1. เค้าคนนั้นควรเป็นใคร 2. ควรจัดกิจกรรมที่ไหน


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์ใน หน่วยงานต่างๆ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google