งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ระบบบริการที่พร้อมทำ บริการ, มาตรการ, มาตรฐาน, ครอบคลุม, เข้าถึง, เท่าเทียม ตอบสนอง ความต้องการ และมีประสิทธิภาพ 2. คุ้มครองความเสี่ยงด้านการเงินจากบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ระบบบริการที่พร้อมทำ บริการ, มาตรการ, มาตรฐาน, ครอบคลุม, เข้าถึง, เท่าเทียม ตอบสนอง ความต้องการ และมีประสิทธิภาพ 2. คุ้มครองความเสี่ยงด้านการเงินจากบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ระบบบริการที่พร้อมทำ บริการ, มาตรการ, มาตรฐาน, ครอบคลุม, เข้าถึง, เท่าเทียม ตอบสนอง ความต้องการ และมีประสิทธิภาพ 2. คุ้มครองความเสี่ยงด้านการเงินจากบริการ สุขภาพ 3. พฤติกรรมเสี่ยง, ปัจจัยเสี่ยง, สิ่งแวดล้อม เสี่ยง ลดลง

3 InputProcessOutput Outcome Impact - นโยบาย กระทรวง สาธารณสุข - นโยบายเขต - นโยบาย จังหวัด - ปัจจัย ภายนอก กระบวนการจัดการ - 6 Building Block - 6 component system government - 6 Key function - PDCA Cycle - PESTEL, SWOT, 7’S - ทฤษฎีการนำ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

4 1. การส่งมอบบริการ 2. กำลังคน 3. ระบบข้อมูล 4. เวชภัณฑ์, เครื่องมือ, เทคโนโลยี 5. การเงินการคลัง 6. Leadership & governance ( การนำองค์การ บริหารจัดการ )

5 - มองภาพรวม - ออกแบบระบบ - ชี้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ - มาตรการกำกับงาน - ประสานเครือข่าย - รับผิดชอบต่อสาธารณะ

6 - Surveillance - Monitor and Evaluation (M&E) - Research and Development (R&D) - People Protection - Health system support - Funder Alliance

7 1. กำหนดเจ้าภาพในการ ขับเคลื่อนระบบ ระบบบริการ กำลังคน ข้อมูล เวชภัณฑ์ฯ การเงินการ คลัง ผู้บริหาร ผชช. ว. จบส. ผชช. ส. ผชช. ว. ฝ่ายที่รับผิดชอบ งานพัฒนาคุณภาพ, งานสนับสนุน ยุทธศาสตร์ฯ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, งานทรัพยากร บุคคล, งานนิติการ งานพัฒนายุทธศาสตร์ งานคุ้มครองผู้บริโภค งานประกันสุขภาพ, งานบริหาร, งาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

8 2. กำหนดลักษณะงานให้มีความสอดคล้องกับบทบาทของฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง งานบริการ - งานส่งเสริมสุขภาพ, งาน NCD, งานควบคุมโรค, งาน ทันตสาธารณสุข, งานแพทย์แผนไทยฯ งานพัฒนาคุณภาพ, มาตรฐานบริการ - งานพัฒนาคุณภาพบริการ, งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ, งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ, งานคุ้มครองผู้บริโภค, งานรักษาพยาบาล งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ - งานสุขศึกษา, สุขภาพภาคประชาชน, งานคุ้มครอง ผู้บริโภค, งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ งานสนับสนุนระบบ - งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ, งานบริหาร, งานประกันสุขภาพ, งานนิติการ, งานทรัพยากรบุคคล, งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, งาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

9 3. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น กลุ่มวัย, กลุ่มป่วย, กลุ่มเสี่ยง, กลุ่มปกติ, เครือข่ายประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ระดับตำบล )

10 4. สร้างระบบงานที่เน้นความเป็นเอกภาพ ไม่ ซ้ำซ้อน เน้นความเชื่อมโยง ผช ช. หน. ฝ่าย เจ้าของงาน (PPM1) (Project manager จังหวัด ) PPM2 PPM3 สสอ., ผอ. รพ. DPM1 (Project manager อำเภอ ) DPM2 DPM3 ผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติใน พื้นที่ เป็นการบริหารจัดการที่ระบบตั้งแต่ ทำแผน, จัดงบประมาณ, ควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผล (One person, One project, One Budget)

11 5. กำหนดกิจกรรมในแต่ละสายการทำงานให้มีความ ต่อเนื่องจนถึงกลุ่มเป้าหมาย จากนั้น กำหนดบทบาทให้ชัดว่าใครรับผิดชอบ (4 W 1 H) หมายเหตุ - บางสายการทำงานอาจยุติเพียงระดับ สสอ. หรือ รพ. ก็ได้ ( ขึ้นกับลักษณะกิจกรรม ) - ในบางกิจกรรมที่ไม่ใช่ปัญหาของ รพ. สต. หรือสิ่งที่ รพ. สต. ไม่มีความจำเป็น ก็อาจยุติเพียงระดับ สสอ., รพ. เช่นกัน

12 6. จุดเน้น 1. ถ้า เขต. ฯ มานิเทศจังหวัดควรเน้นในเรื่อง กระบวนการทำงาน, การควบคุมกำกับก่อนแล้วจึงตามด้วยผลงาน ตามตัวชี้วัด 2. ระดับจังหวัดเน้นการ Monitoring ( ควบคุม กำกับ ) เป็นหลัก, การนิเทศติดตามถือเป็นเรื่องรอง

13 7. ในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ขอให้เน้น งานที่เป็นนโยบาย กระทรวง, เขตฯ ก่อน ( โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทุกตัว )

14 Input นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง สาธารณสุข นโยบายเขตฯ นโยบายจังหวัด ปัจจัยภายนอกที่ เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนระบบ สาธารณสุข (6 Building Block) Tool อื่นๆ ( ตาม หน้า 2) สาย งาน 1 สาย งาน 2 สาย งาน... Leadership and governance ( การนำและการอภิบาลระบบ ) นพ. สสจ. OutputOutcome Impact

15


ดาวน์โหลด ppt 1. ระบบบริการที่พร้อมทำ บริการ, มาตรการ, มาตรฐาน, ครอบคลุม, เข้าถึง, เท่าเทียม ตอบสนอง ความต้องการ และมีประสิทธิภาพ 2. คุ้มครองความเสี่ยงด้านการเงินจากบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google