งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อ Comment โครงการ Teenaqe Mother จากผู้ตรวจราชการ 1. การสร้างความเข้าใจ และประสานความ ร่วมมือกับองค์กรภาคี - define บทบาทให้ชัดเจน ตีบทให้แตก แจก บทให้ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อ Comment โครงการ Teenaqe Mother จากผู้ตรวจราชการ 1. การสร้างความเข้าใจ และประสานความ ร่วมมือกับองค์กรภาคี - define บทบาทให้ชัดเจน ตีบทให้แตก แจก บทให้ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อ Comment โครงการ Teenaqe Mother จากผู้ตรวจราชการ 1. การสร้างความเข้าใจ และประสานความ ร่วมมือกับองค์กรภาคี - define บทบาทให้ชัดเจน ตีบทให้แตก แจก บทให้ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจ - แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหากลางต้อง ช่วยกันแก้ไข - แยกเป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานย่อยมี บทบาทอย่างไร - จัดทำเป็นลักษณะเครือข่ายชัดเจน - มุ่งเน้นการสนับสนุนให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านนี้จัดทำข้อ เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน หรือ มาตรการที่ส่งผลกระทบ รุนแรงสอดคล้องกับความเป็นจริง

2 2. การพัฒนาระบบบริการ - ศึกษาข้อมูลว่ามีใครเข้าถึงระบบบริการที่จัดให้ จำนวน ความครอบคลุม กลุ่มตัวอย่างเขาคิดอย่างไร เพื่อประเมิน ย้อนหลังกิจกรรมที่เคยทำมา - เชิญจังหวัดมา Callaborate ช่วยกันหาสาเหตุที่ ไม่สามารถเข้าถึงบริการ Reproductive Health System

3 3. การพัฒนาศักยภาพ - การหาประสิทธิภาพการนำหลักสูตรไปใช้ - การทดสอบหลักสูตรก่อนนำไปใช้ - ประเมินผลหาความแตกต่างสำหรับกลุ่มที่ ได้ผล และไม่ได้ผล - หา Intervention ที่เหมาะสมที่สุดกับกลุ่ม - ควรปรับวิธีการสอนตลอดเวลา (Rolling Plan)

4 4. การพัฒนาฐานข้อมูล - ตีโจทย์ว่าอะไรคือฐานข้อมูล ที่บ่งชี้ สถานการณ์ - ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอะไรคือกลุ่ม เสี่ยง ทำให้เป้าแคบลง คำนึงถึงเด็กในมิติและสภาพแวดล้อม ต่างๆ - ศึกษาสภาวะวิกฤตความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย - การ Implement แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน FC อาจใช้กับทุก กลุ่มไม่ได้

5 การติดตามประเมินผล เน้น 3 ประการ 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและการดำเนินงานที่ ผ่านมาที่เป็นจริงให้เริ่มวิเคราะห์จาก Evidence Based หาจุดอ่อน จุดแข็งที่สามารถสะท้อนปัญหาแต่ละ ประเด็นเพื่อการวางแผนที่ชัดเจน 2. กระบวนการวางแผนแก้ปัญหาที่ใช้อยู่ แก้ปัญหา ได้จริงหรือ มีปัญหาเชิงบูรณาการ หรือไม่ 3. กระบวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีกระบวนการ อย่างไร เกิดช่องว่างหรือไม่อย่างไร - ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล - ระบบข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ - ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ ( ทุก แหล่ง )


ดาวน์โหลด ppt ข้อ Comment โครงการ Teenaqe Mother จากผู้ตรวจราชการ 1. การสร้างความเข้าใจ และประสานความ ร่วมมือกับองค์กรภาคี - define บทบาทให้ชัดเจน ตีบทให้แตก แจก บทให้ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google