งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน สมาชิกกลุ่ม นางสาว รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน เลขที่ 25 นางสาว ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ เลขที่ 26 นางสาว อัญมณี ศุภกา เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน สมาชิกกลุ่ม นางสาว รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน เลขที่ 25 นางสาว ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ เลขที่ 26 นางสาว อัญมณี ศุภกา เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน สมาชิกกลุ่ม นางสาว รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน เลขที่ 25 นางสาว ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ เลขที่ 26 นางสาว อัญมณี ศุภกา เลขที่ 27 นางสาว ธนัชพร ศรีสุบิน เลขที่ 29 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/4 โรงเรียน ส่วนบุญโญป ถัมภ์ ลำพูน

2 บทนำ แนวคิด ที่มา และหลักการ อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ด้วยหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยที่จะก้าวเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยพัฒนาให้ก้าวไกลไปอีกขั้นหนึ่ง แต่เมื่อ มองอีกมุมหนึ่ง ของการที่ประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกะทบที่ ตามมามากเช่นกัน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาว่า “ ผลกระทบเมื่อประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ” ผลกระทบจาการที่ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะ ส่งผลร้ายแรงและต่อเนื่องให้แก่ประชาชนในประเทศไทยอย่างไรเมื่อมองในอีกมุม หนึ่งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงด้านลบ อย่างเดียวแต่มีผลกระทบทางด้านบวกเช่นกัน คณะผู้ศึกษาจึงได้สืบค้นข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาศึกษาเพื่อเป็น แนวทางที่จะสามารถนำความรู้มาช่วยปลูกจิตสำนึกให้แกบุคคลทั่วไปและ องค์กรต่างให้ตระหนัก มองเห็นความสำคัญของผลกระทบเมื่อประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนต่อไป จุดมุ่งหมายในการศึกษา 1. เพื่อทราบถึงผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลที่สนใจเรื่องผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 3. เพื่อสารถทราบถึงปัญหาและสามรถตั้งรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายใน อนาคตได้ ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพื่อทราบถึงผลกระทบเมือประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อสามารถตั้งรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในอนาคตได้

3 น. ส. รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน ม.4/4 เลขที่ 25 น. ส. ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ ม.4/4 เลขที่ 26 น. ส. อัญมณี ศุภกา ม.4/4 เลขที่ 27 น. ส. ธนัชพร ศรีสุบิน ม.4/4 เลขที่ 28 โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ชื่อเรื่อง โครงงานผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคม อาเซียน ครูที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ จารุภัทร วงศ์จักร ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรระหว่าง ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ด้วยหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยที่จะก้าว เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเพื่อพัฒนาให้ ประเทศไทยพัฒนาให้ก้าวไกลไปอีกขั้นหนึ่ง แต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่ง ของการที่ประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกะทบที่ตามมา มากเช่นกัน

4 ผลกระทบ เมื่อไทย ก้าวสู่ ประชาคม อาเซียนที่ คุณขาดไม่ ถึง !! ความหม าย อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ แนว ทางการ แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบเรา ต้องอาศัยความสามัคคี ของประชาชนและ ศักยภาพด้านต่างๆใน การแก้ปัญหา ผลกระทบ ประเทศไทยอาจพัฒนา ศักยภาพของการศึกษา ไม่สามารถพัฒนาให้ได้ ตามมาตรฐานอาเซียน สาเหตุ การทะเลาะเบาะแว้ง ภายในประเทศ อาจทำให้ไม่สามารถ พัฒนาด้านการศึกษา ได้เต็มที่

5 นางสาว รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เลขที่ 25 การมีส่วนร่วมในการทำโครงงาน IS 2 : ช่วยสืบค้นข้อมูลในการโครงงาน IS ความรู้สึกในการทำโครงงาน IS 2 : รู้สึกดีใจมากที่ทำออกมาแล้วสำเร็จ นางสาว ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4/4 เลขที่ 26 การมีส่วนร่วมในการทำโครงงาน IS 2 : ช่วยสืบค้นข้อมูลในการโครงงาน IS ความรู้สึกในการทำโครงงาน IS 2 : รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำ โครงงาน IS

6 นางสาว อัญมณี ศุภกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เลขที่ 27 การมีส่วนร่วมในการทำโครงงาน IS 2 : เรียบเรียงข้อมูลในการทำโครงงาน IS ความรู้สึกในการทำโครงงาน IS 2 : การทำโครงงาน IS ถึงแม้จะยากแต่ก็ได้ คำปรึกษาที่ดีตลอดมาจน สำเร็จ นางสาว ธนัชพร ศรีสุบิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เลขที่ 28 การมีส่วนร่วมในการทำโครงงาน IS 2 : ช่วยสืบค้นข้อมูลในการโครงงาน IS ความรู้สึกในการทำโครงงาน IS 2 : การทำโครงงาน IS ทำให้รู้ถึงข้อมูลที่ไม่ เคยได้ทราบมาก่อน

7


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน สมาชิกกลุ่ม นางสาว รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน เลขที่ 25 นางสาว ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ เลขที่ 26 นางสาว อัญมณี ศุภกา เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google