งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝัง จิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝัง จิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝัง จิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การพัฒนาองค์ความรู้ (KM) อำนาจหน้าที่ 1. จัดทำแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจด้านสา ธารณภัยของกรมและ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจและความตระหนัก เพื่อการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านทางสื่อทุกประเภท ตลอดจนผลงานของกรมและ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. ประสานงานกับสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด เพื่อเผยแพร่ ความรู้และข่าวสารด้าน สาธารณภัยให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและ ทันต่อเหตุการณ์ 5. ผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ เพื่อการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1. เสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึก สร้าง ความตระหนัก ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 1. ร้อยละของความสำเร็จใน การผลิตสื่อความรู้ด้านสา ธารณภัยเพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณชน ร้อยละ 100 20 2. จำนวนครั้งของกิจกรรม รณรงค์ด้าน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย จำนวนกิจกรรม รณรงค์ 20 ครั้ง 20 3. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร จำนวนช่อง ทางการ เผยแพร่ 7 ช่องทาง 15

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 2. เพิ่มประสิทธิภาพใน การประหยัด พลังงาน 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายในการลดการใช้ พลังงาน ร้อยละ 100 15 3. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ เว็บไซด์เผยแพร่ องค์ความรู้ของกองเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ (Public Relation Division’s KM Website) ระดับ 5 15 4. ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 6. ร้อยละความพึงพอใจในการ ให้บริการของกอง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80 15


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝัง จิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google