งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บก.วน. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รวม 4 มิติ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บก.วน. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รวม 4 มิติ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บก.วน. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รวม 4 มิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ น้ำหนักร้อยละ จำนวน 1 ตัวชี้วัด มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ น้ำหนักร้อยละ 30 จำนวน 2 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ำหนักร้อยละ จำนวน 2 ตัวชี้วัด มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร น้ำหนักร้อยละ จำนวน 1 ตัวชี้วัด

2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2551
กองบังคับการกองวินัย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ำหนักร้อยละ ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก ผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ( น้ำหนักร้อยละ 15 ) ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปรับปรุงระบบงานตามตัวชี้วัด PMQA ระดับความสำเร็จ (Mileston) 15 ขั้นตอนที่ 1-5 5 0.75 คณะทำงานฯ

3 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2551
กองบังคับการกองวินัย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ำหนักร้อยละ ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก ผู้รับผิดชอบ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ( น้ำหนักร้อยละ 30 ) ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระดับความสำเร็จ (Mileston) 15 ขั้นตอนที่ 1-5 5 0.75 พ.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ ใจหาญ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ระดับความสำเร็จ (Mileston) 15 ขั้นตอนที่ 1-5 5 0.75 พ.ต.อ. ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข

4 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2551
กองบังคับการกองวินัย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ำหนักร้อยละ ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก ผู้รับผิดชอบ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ( น้ำหนักร้อยละ 30 ) ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระดับความสำเร็จ (Mileston) 15 80% 5 0.75 พ.ต.ท.หญิง อรสา แก้วเอี่ยม ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับความสำเร็จ (Mileston) 15 ขั้นตอนที่ 1-5 5 0.75 พ.ต.ต.หญิง กรชนก โพธิ์ทอง

5 5 7 15 0.35 0.75 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ( น้ำหนักร้อยละ 25 )
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2551 กองบังคับการกองวินัย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ำหนักร้อยละ ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก ผู้รับผิดชอบ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ( น้ำหนักร้อยละ 25 ) ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตัวชี้วัดที่ ระยะเวลาการส่งรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ระดับความสำเร็จ (Mileston) 25 3 ขั้นตอนที่ 1-5 5 1.25 0.15 คณะทำงานฯ ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ระดับความสำเร็จ (Mileston) 7 ขั้นตอนที่ 1-5 0.35 ตัวชี้วัดที่ ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับความสำเร็จ (Mileston) 15 ขั้นตอนที่ 1-5 0.75


ดาวน์โหลด ppt บก.วน. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รวม 4 มิติ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google