งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บก. วน. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รวม 4 มิติ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ น้ำหนักร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บก. วน. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รวม 4 มิติ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ น้ำหนักร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บก. วน. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รวม 4 มิติ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ น้ำหนักร้อยละ 15 จำนวน 1 ตัวชี้วัด มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ ให้บริการ น้ำหนักร้อยละ 30 จำนวน 2 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ น้ำหนักร้อยละ 30 จำนวน 2 ตัวชี้วัด มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร น้ำหนักร้อยละ 25 จำนวน 1 ตัวชี้วัด

2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปี 2551 กองบังคับการกองวินัย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการ หน่ว ยวัด น้ำห นัก ร้อย ละ ผลการ ดำเนิน งาน ค่า คะแนน ที่ได้ คะแนน ถ่วง น้ำหนัก ผู้รับผิดช อบ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ ราชการ ( น้ำหนักร้อยละ 15 ) คณะทำงานฯ ตัวชี้วัดที่ 3.21 ระดับ ความสำเร็จของการ จัดทำแผนปรับปรุง ระบบงานตามตัวชี้วัด PMQA ระดับ ความ สำเร็จ (Miles ton) 1515 ขั้นต อนที่ 1-5 0.75 5

3 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปี 2551 กองบังคับการกองวินัย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการ หน่ว ยวัด น้ำห นัก ร้อย ละ ผลการ ดำเนิน งาน ค่า คะแนน ที่ได้ คะแนน ถ่วง น้ำหนัก ผู้รับผิดช อบ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ( น้ำหนักร้อยละ 30 ) ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับ ความสำเร็จในการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ ระดับ ความ สำเร็จ (Miles ton) 1515 ขั้นต อนที่ 1-5 0.75 พ. ต. อ. หญิง นงลักษณ์ ใจหาญ 5 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินการตาม มาตรการ / แผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ บาลและ / หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ ความ สำเร็จ (Miles ton) 1515 ขั้นต อนที่ 1-5 0.75 พ. ต. อ. ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข 5

4 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปี 2551 กองบังคับการกองวินัย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการ หน่ว ยวัด น้ำห นัก ร้อย ละ ผลการ ดำเนิน งาน ค่า คะแนน ที่ได้ คะแนน ถ่วง น้ำหนัก ผู้รับผิดช อบ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ ( น้ำหนักร้อยละ 30 ) ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับ ความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ลงทุน ระดับ ความ สำเร็จ (Miles ton) 1515 80 % 0. 75 พ. ต. ท. หญิง อรสา แก้วเอี่ยม 5 ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินการตาม มาตรการประหยัด พลังงานของส่วน ราชการ ระดับ ความ สำเร็จ (Miles ton) 1515 ขั้นต อนที่ 1-5 0. 75 พ. ต. ต. หญิง กรชนก โพธิ์ทอง 5

5 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปี 2551 กองบังคับการกองวินัย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการ หน่ว ยวัด น้ำห นัก ร้อย ละ ผลการ ดำเนิน งาน ค่า คะแนน ที่ได้ คะแนน ถ่วง น้ำหนัก ผู้รับผิดช อบ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ( น้ำหนัก ร้อยละ 25 ) ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับ ความสำเร็จของการ พัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) - ตัวชี้วัดที่ 12.1 ระยะเวลาการส่งรายงาน การประเมินองค์กรด้วย ตนเอง ระดับ ความ สำเร็จ (Miles ton) 25 3 ขั้นต อนที่ 1-5 1.25 0.15 ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับ ความสำเร็จเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของความ ครบถ้วนของการ จัดทำรายงานการ ประเมินองค์กรด้วย ตนเอง ระดับ ความ สำเร็จ (Miles ton) 7 ขั้นต อนที่ 1-5 0. 35 ตัวชี้วัดที่ 12.3 ผล คะแนนจากรายงาน การประเมินองค์กร ด้วยตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับ ความ สำเร็จ (Miles ton) 1515 ขั้นต อนที่ 1-5 0. 75 คณะทำงานฯ 5


ดาวน์โหลด ppt บก. วน. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รวม 4 มิติ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ น้ำหนักร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google