งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การส่งเสริมการขา ย ความหมายของการส่งเสริมการ ขาย การส่งเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอ คุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การส่งเสริมการขา ย ความหมายของการส่งเสริมการ ขาย การส่งเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอ คุณค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การส่งเสริมการขา ย ความหมายของการส่งเสริมการ ขาย การส่งเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอ คุณค่า หรือสิ่งจูงใจพิเศษสำหรับ ผลิตภัณฑ์ให้กับกองกำลังฝ่าย การตลาด ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้บริโภค คนสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อ กระตุ้นให้เกิด การขายในทันที (Belch & Belch, 1998)

2 sales promotion consists of short-term incentives to encourage the purchase or sale of a product or service. Sales promotion includes a variety of promotion tools designed to stimulate earlier or stronger market response. (Kotler, Bowen & Makens, 2006)

3 ประเภทของการส่งเสริมการขาย 1. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ ผู้บริโภค (consumer- oriented sales promotion) 2. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คน กลาง (trade-oriented sales promotion) 3. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ พนักงานขาย (salesperson oriented sales promotion)

4 วัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย มุ่งสู่ผู้บริโภค 1. เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคทดลอง ใช้ ทดลองซื้อ และซื้อ ซ้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. เพื่อจูงใจการอุดหนุนตรา ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อเพิ่มการซื้อและการใช้ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น 4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัท 5. เพื่อช่วยเสริมแรงงานการ โฆษณา และความพยายาม ทางการตลาดเพื่อให้เกิดผลเร็วยิ่งขึ้น

5 มุ่งสู่คนกลาง 1. เพื่อกรตุ้นจูงใจให้ผู้ค้าปลีกและผู้ค้า ส่งนำสินค้าไปจำหน่าย 2. เพื่อกระตุ้นผู้ค้าปลีกให้ช่วยสนับสนุน สินค้าเพื่อการบริโภค เป็นพิเศษ หรือช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการ ขายไปยังผู้บริโภค 3. เพื่อกระตุ้นผู้จำหน่ายเพื่อเพิ่มหรือ ลดระดับสินค้าคงคลัง 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัด จำหน่ายกับพนักงาน ขายของบริษัทให้แน่นแฟ้นมากขึ้น วัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย

6 มุ่งสู่พนักงานขาย 1. เพื่อกระตุ้นการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อจูงใจให้สนับสนุนการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. เพื่อจูงใจเพื่อให้บริการแก่ ผู้บริโภค และคนกลาง วัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย

7 เทคนิคและเครื่องมือการส่งเสริม การขาย เทคนิคและเครื่องมือการส่งเสริมการ ขายมุ่งสู่ผู้บริโภค 1. การแจกคูปอง 7. การแข่งขันและชิงโชค 2. การแจกตัวอย่าง 8. อุปถัมภ์กิจกรรมพิเศษ 3. การให้ของแถม 4. การเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ 5. การลดราคา 6. การคืนเงิน

8 เทคนิคและเครื่องมือการส่งเสริมการ ขายมุ่งสู่คนกลาง 1. การให้ส่วนลดการค้า 2. การจัดแสดง ณ แหล่งซื้อ 3. การแข่งขันการขาย 4. การจัดโปรแกรมการฝึกอบรม 5. การจัดแสดงสินค้า 6. การโฆษณาร่วม เทคนิคและเครื่องมือการส่งเสริม การขาย

9 เทคนิคและเครื่องมือการส่งเสริมการขาย มุ่งสู่คนกลาง เทคนิคและเครื่องมือการส่งเสริมการ ขายมุ่งสู่พนักงานขาย 1. การแข่งขันการขาย 2. การจัดโปรแกรมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 3. การให้เครื่องมือ และอุปกรณ์ ช่วยขาย เทคนิคและเครื่องมือการส่งเสริม การขาย

10 บริษัททั้งหมดบริษัทของเรา ลดการส่งเสริมแรงลดการส่งเสริมลง รักษาการส่งเสริม เท่าเดิม ทุกบริษัทกำลังสูงขึ้นส่วนแบ่งการตลาด บริษัทของเราเพิ่มขึ้น รักษาการส่งเสริม เท่าเดิม ส่วนแบ่งการตลาด ของบริษัททอื่น ๆ ทั้งหมดเพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาดคงที่ กำไรต่ำคงที่

11 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การส่งเสริมการขา ย ความหมายของการส่งเสริมการ ขาย การส่งเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอ คุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google