งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: กรณีประเมินผล ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ โดย อ. สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": กรณีประเมินผล ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ โดย อ. สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 : กรณีประเมินผล ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ โดย อ. สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์

2 การดำเนินการประเมินการดำเนินการประเมิน  ประเมินผลทั้งหมด 21 ศูนย์  กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือ การประเมินผลดำเนินการ ตามข้อตกลง  ระยะเวลาประเมินผล มิถุนายน – กรกฎาคม 2554

3 ผลการประเมินผลการประเมิน จำแนกเป็น 3 ส่วน 1. ผลสัมฤทธิ์ของ ศูนย์ฯ 2. ศักยภาพของ ศูนย์ฯ 3. ความคาดหวังจากผู้ประเมิน

4 แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ปราชญ์ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ปราชญ์

5 ระดับมาก ยึดแนวคิด และหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกศูนย์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมทำ แนวคิด และหลักการไป ปฏิบัติในระดับมาก มีการนำทรัพยากรในพื้นที่ ทำการเกษตร และชุมชน มาประยุกต์ใช้ในระดับมาก

6 มีกิจกรรมลดรายจ่าย และ เพิ่มรายได้ในระดับมาก ระดับมาก กลุ่มภายในชุมชนมี ลักษณะสอดคล้องกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมาก ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็น ผลผลิตจากกลุ่ม สอดคล้อง กับเอกลักษณ์ของชุมชนใน ระดับมาก

7 ผลของกิจกรรม ได้มีการ ขยายเป็นต้นแบบของ ชุมชนอื่นใช้ในระดับมาก ระดับมาก สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรม มีความเชื่อมั่นต่อแนวคิด และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในระดับมาก

8 มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติใน ชุมชนในระดับปานกลาง ระดับปานกลาง มีการนำภูมิปัญญาที่เป็น เอกลักษณ์ของชุมชนมา ประยุกต์ใช้ เพื่อการ ดำรงชีวิตในระดับปานกลาง มีการออมสะสมเพิ่มขึ้นจาก เดิมในระดับปานกลาง

9 สมาชิกมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง ระดับปานกลาง มีการเชื่อมโยงและเกื้อกูล ระหว่างกลุ่มในระดับปาน กลาง

10 มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับ น้อย ระดับน้อย

11 ศักยภาพของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือศักยภาพของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 1. ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของ ภาคครัวเรือนและชุมชน ศักยภาพของศูนย์ เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน 2. ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาที่สมดุลทุกมิติ 3. ยึดหลักการพัฒนาที่ สอดคล้องกับพื้นฐานเดิม ของชุมชน โดยเฉพาะ เกษตรอินทรีย์

13 4. ประยุกต์วิธีการนำ ความรู้ทางวิชาการกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ อย่างเหมาะสม ศักยภาพของศูนย์ เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน 5. กิจกรรมจากศูนย์การ เรียนรู้สามารถเป็น ต้นแบบที่ดีต่อชุมชนอื่นๆ

14 ความคาดหวังจากผู้ประเมินความคาดหวังจากผู้ประเมิน 1. ควรจัดลำดับชั้นของศูนย์ ปราชญ์จากข้อมูลและ ข้อเท็จจริง 2. มีการบริหารจัดการ ผลผลิต และการตลาด สินค้าเกษตรอย่างเป็น ระบบ 3. มีการพัฒนาศูนย์ปราชญ์ และฐานความรู้ให้คง คุณภาพที่ดีอยู่เสมอ

15 ประมวลภาพการประเมินผลประมวลภาพการประเมินผล

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt : กรณีประเมินผล ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ โดย อ. สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google