งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ : กรณีประเมินผล ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ : กรณีประเมินผล ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ : กรณีประเมินผล ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม 2554 โดย อ.สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์

2 การดำเนินการประเมิน ประเมินผลทั้งหมด 21 ศูนย์
กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือการประเมินผลดำเนินการตามข้อตกลง ระยะเวลาประเมินผล มิถุนายน – กรกฎาคม 2554

3 ผลการประเมิน จำแนกเป็น 3 ส่วน ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ฯ 2. ศักยภาพของศูนย์ฯ
3. ความคาดหวังจากผู้ประเมิน

4 ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ปราชญ์
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย

5 ระดับมาก ยึดแนวคิด และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกศูนย์
ผู้ผ่านการฝึกอบรมทำแนวคิด และหลักการไปปฏิบัติในระดับมาก มีการนำทรัพยากรในพื้นที่ทำการเกษตร และชุมชนมาประยุกต์ใช้ในระดับมาก

6 ระดับมาก มีกิจกรรมลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในระดับมาก
กลุ่มภายในชุมชนมีลักษณะสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นผลผลิตจากกลุ่ม สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชนในระดับมาก

7 ระดับมาก ผลของกิจกรรม ได้มีการขยายเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นใช้ในระดับมาก
สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรม มีความเชื่อมั่นต่อแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก

8 ระดับปานกลาง มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนในระดับปานกลาง มีการนำภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อการดำรงชีวิตในระดับปานกลาง มีการออมสะสมเพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับปานกลาง

9 ระดับปานกลาง สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง มีการเชื่อมโยงและเกื้อกูลระหว่างกลุ่มในระดับปานกลาง

10 ระดับน้อย มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับน้อย

11 ศักยภาพของศูนย์เครือข่าย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปราชญ์ชาวบ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 ศักยภาพของศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของภาคครัวเรือนและชุมชน 2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทุกมิติ 3. ยึดหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับพื้นฐานเดิมของชุมชน โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์

13 ศักยภาพของศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน 4. ประยุกต์วิธีการนำความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 5. กิจกรรมจากศูนย์การเรียนรู้สามารถเป็นต้นแบบที่ดีต่อชุมชนอื่นๆ

14 ความคาดหวังจากผู้ประเมิน
ควรจัดลำดับชั้นของศูนย์ปราชญ์จากข้อมูลและข้อเท็จจริง 2. มีการบริหารจัดการผลผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ 3. มีการพัฒนาศูนย์ปราชญ์ และฐานความรู้ให้คงคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ

15 ประมวลภาพ การประเมินผล

16 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย
นายผาย สร้อยสระกลาง

17 ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย

18 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน
โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำนาจ หมายยอดกลาง

19 ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา
นายจันทร์ที ประทุมภา

20


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ของปราชญ์ : กรณีประเมินผล ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google