งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปราศจากเชื้อ ( Protective Environment ) ห้องสำหรับผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานเชื้อโรคของ ร่างกายต่ำผิดปกติ เช่น ผู้ปวยที่ปลูกถ่ายไข กระดูก, ปลูกถ่ายอวัยวะ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปราศจากเชื้อ ( Protective Environment ) ห้องสำหรับผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานเชื้อโรคของ ร่างกายต่ำผิดปกติ เช่น ผู้ปวยที่ปลูกถ่ายไข กระดูก, ปลูกถ่ายอวัยวะ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปราศจากเชื้อ ( Protective Environment ) ห้องสำหรับผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานเชื้อโรคของ ร่างกายต่ำผิดปกติ เช่น ผู้ปวยที่ปลูกถ่ายไข กระดูก, ปลูกถ่ายอวัยวะ, มะเร็งในเม็ดเลือดขาว, แผลไหม้ และ เอดส์ มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางอากาศ ระบบ ปรับอากาศในห้อง จึงควรมีปริมาณลมหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 12 ACH และมีการเติมอากาศจาก ภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ACH เพื่อกําจัดและลด ความหนาแน่นของเชื้อในอากาศ

2 1.Class 100 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต 2.Class 1,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต 3.Class 10,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่ เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต ข้อมูลจาก : ดร. ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ กลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสารอ้างอิง : 1. ทวี เวชพฤติ และกิตติพวศ์ เตมียะประดิษฐ์ การออกแบบห้อง สะอาด (Design of clean room) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย - ญี่ปุ่น ) การจัดแบ่ง Class ของ Clean Room ดังนี้

3 ภาพแสดงการไหลของอากาศ ภายในห้อง ปราศจากเชื้อ Return Air HEPA Filter Exhaust Air Clean Air 12 ACH เตียงผู้ป่วย Positive room Ante room Cooling Coil เครื่องกรองอากาศ 24,000 BTU.

4 8 รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ 8.1 กำหนดให้ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ใต้ฝ้า แบบต่อท่อลม และมีกล่องลมกลับโดยมีประสิทธิภาพ ในการทำความเย็นไม่น้อยกว่า 24,000 BTU. ปริมาณการจ่าย ลมไม่น้อยกว่า 700 cfm พร้อมทั้งหน้ากากจ่ายลม และ หน้ากากลมกลับ 8.2 ถาดรองรับน้ำทิ้งที่เกิดจากการกลั่นตัวจากคอยล์ทำความ เย็นต้องมีความลาดเอียงมากเพียงพอที่จะระบายน้ำน้ำออก จากถาดน้ำทิ้งได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีน้ำขังในขณะที่ เครื่องส่งลมเย็นทำงาน 8.3 ท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากถาดรับน้ำทิ้งจะต้องมีที่ดักกลิ่น หรือ Trap ดักกลิ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำคั่นอยู่ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร แต่ต้องไม่น้อยกว่าความดันสถิตย์ของพัดลม เพื่อ ป้องกันการดูดอากาศจากท่อน้ำทิ้งย้อนกลับเข้าสู่เครื่องส่งลม เย็น 8.4 ระบบส่งลมเย็นที่มีการติดตั้งแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 ต้องจัดให้มีการทดสอบการรั่วของแผงกรองอากาศและการรั่ว รอบๆแผงกรองอากาศ (Bypass Leakage) ก่อนการใช้งาน และต้องจัดให้มีการทดสอบการรั่วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 8.5 เครื่องส่งลมเย็นต้องติดตั้งในลักษณะที่สามารถเข้าถึง เพื่อทำความสะอาดคอยล์ทำความเย็นและอุปกรณ์อื่นๆได้ สะดวกโดยไม่รบกวนผู้ป่วย

5 ภาพตัวอย่าง ห้อง ปราศจากเชื้อ ภาพ ตัวอย่าง

6 ห้องปราศจากเชื้อ ในโรงพยาบาล

7

8 ตัวอย่างแก้ไข ห้องปราศจากเชื้อ แก้ไขเรื่องเสียงดัง

9 ความเร็วพัดลม HIGH ตรวจวัดความดังเสียงบริเวณ หัวเตียงคนไข้ ตัวอย่างแก้ไข ห้องปราศจากเชื้อ แก้ไขเรื่องเสียงดัง

10 ห้องปราศจากเชื้อ ในโรงพยาบาล ภาพตัวอย่าง การตรวจวัด ปริมาณอนุภาค ไม่เกิน 500 PT/CC และปริมาณฝุ่นไม่เกิน 0.012 mg/ m 3 ในห้องปราศจากเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt ห้องปราศจากเชื้อ ( Protective Environment ) ห้องสำหรับผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานเชื้อโรคของ ร่างกายต่ำผิดปกติ เช่น ผู้ปวยที่ปลูกถ่ายไข กระดูก, ปลูกถ่ายอวัยวะ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google