งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปราศจากเชื้อ ( Protective Environment )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปราศจากเชื้อ ( Protective Environment )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปราศจากเชื้อ ( Protective Environment )
ห้องสำหรับผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานเชื้อโรคของร่างกายต่ำผิดปกติ เช่น ผู้ปวยที่ปลูกถ่ายไขกระดูก, ปลูกถ่ายอวัยวะ, มะเร็งในเม็ดเลือดขาว, แผลไหม้ และ เอดส์ มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางอากาศ ระบบปรับอากาศในห้อง จึงควรมีปริมาณลมหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 12 ACH และมีการเติมอากาศจากภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ACH เพื่อกําจัดและลดความหนาแน่นของเชื้อในอากาศ

2 การจัดแบ่ง Class ของ Clean Room ดังนี้
1.Class 100 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต 2.Class 1,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต 3.Class 10,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต ข้อมูลจาก: ดร.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ กลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสารอ้างอิง : 1.ทวี เวชพฤติ และกิตติพวศ์ เตมียะประดิษฐ์ การออกแบบห้องสะอาด (Design of clean room) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

3 ภาพแสดงการไหลของอากาศ ภายในห้องปราศจากเชื้อ
Return Air HEPA Filter Exhaust Air Clean Air 12 ACH เตียงผู้ป่วย Positive room Ante room Cooling Coil เครื่องกรองอากาศ 24,000 BTU.

4 8 รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ
8.1 กำหนดให้ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้า แบบต่อท่อลม และมีกล่องลมกลับโดยมีประสิทธิภาพในการทำความเย็นไม่น้อยกว่า 24,000 BTU. ปริมาณการจ่ายลมไม่น้อยกว่า 700 cfm พร้อมทั้งหน้ากากจ่ายลม และหน้ากากลมกลับ 8.2 ถาดรองรับน้ำทิ้งที่เกิดจากการกลั่นตัวจากคอยล์ทำความเย็นต้องมีความลาดเอียงมากเพียงพอที่จะระบายน้ำน้ำออกจากถาดน้ำทิ้งได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีน้ำขังในขณะที่เครื่องส่งลมเย็นทำงาน 8.3 ท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากถาดรับน้ำทิ้งจะต้องมีที่ดักกลิ่น หรือ Trap ดักกลิ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำคั่นอยู่ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร แต่ต้องไม่น้อยกว่าความดันสถิตย์ของพัดลม เพื่อป้องกันการดูดอากาศจากท่อน้ำทิ้งย้อนกลับเข้าสู่เครื่องส่งลมเย็น 8.4 ระบบส่งลมเย็นที่มีการติดตั้งแผงกรองอากาศประเภทที่1 ต้องจัดให้มีการทดสอบการรั่วของแผงกรองอากาศและการรั่วรอบๆแผงกรองอากาศ (Bypass Leakage) ก่อนการใช้งาน และต้องจัดให้มีการทดสอบการรั่วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 8.5 เครื่องส่งลมเย็นต้องติดตั้งในลักษณะที่สามารถเข้าถึงเพื่อทำความสะอาดคอยล์ทำความเย็นและอุปกรณ์อื่นๆได้สะดวกโดยไม่รบกวนผู้ป่วย

5 ภาพตัวอย่าง ห้องปราศจากเชื้อ

6 ห้องปราศจากเชื้อ ในโรงพยาบาล

7 ห้องปราศจากเชื้อ ในโรงพยาบาล

8 ตัวอย่างแก้ไข ห้องปราศจากเชื้อ แก้ไขเรื่องเสียงดัง

9 ตัวอย่างแก้ไข ห้องปราศจากเชื้อ แก้ไขเรื่องเสียงดัง
ความเร็วพัดลม HIGH ตรวจวัดความดังเสียงบริเวณหัวเตียงคนไข้

10 ห้องปราศจากเชื้อ ในโรงพยาบาล
ภาพตัวอย่าง การตรวจวัด ปริมาณอนุภาค ไม่เกิน 500 PT/CC และปริมาณฝุ่นไม่เกิน mg/ m3 ในห้องปราศจากเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt ห้องปราศจากเชื้อ ( Protective Environment )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google