งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (กระบวนวิชา ) และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (กระบวนวิชา ) และ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (กระบวนวิชา 561393) และ
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (กระบวนวิชา ) 13 ส.ค. 2557 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ Play the slide show for this presentation to listen to the audio commentary by Peter Walsh and view slide timings. Or, click the sound icon on a slide for controls that you can use to hear the audio at your own pace. A little organization will go a long way to enhancing your PowerPoint presentation. Your title slide should be catching and relevant to your audience – offer something in the title that your audience wants. Keep some basic principles in mind: Your slides should complement what you have to say, not say it for you. Keep slides direct and to the point - less is more! Choose a background color or design that enhances and complements your presentation rather than competes with it. Don’t get too fancy - a simple font, elegant color scheme and clear message is more important than lots of information (clutter!) on the slide. Keep it simple! The purpose of the PowerPoint slide is to keep the mind of your audience focused – fewer words are better. Note: You understand that Microsoft does not endorse or control the content provided in the following presentation. ผศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู .

2 คณาจารย์ Be sure that major headings are always in the same font, size and color – this provides your audience with a visual cue to where they are in the presentation. Organize your thoughts before you start preparing your slides – too much mental clutter is as bad for your presentation as too much clutter on your slides. Use the Animation Schemes to add interest – here the ‘Fade’ entrance animation is used to gradually reveal content. Clarity is what your audience needs here so keep your message clear and focused. Keep your major slides brief – the slides are meant to summarize what you’re saying, not contain all your information.

3 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ 561393-561394 ภาคการศึกษาที่ 1
ฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันที่11 สิงหาคม พฤศจิกายน 2557 จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 66 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 33 คน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1, 2, 3 และอายุกรรมหญิง1,2 และ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 – 3 พฤษภาคม 2558 จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 66 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 33 คน Be sure that major headings are always in the same font, size and color – this provides your audience with a visual cue to where they are in the presentation. Organize your thoughts before you start preparing your slides – too much mental clutter is as bad for your presentation as too much clutter on your slides. Use the Animation Schemes to add interest – here the ‘Fade’ entrance animation is used to gradually reveal content. Clarity is what your audience needs here so keep your message clear and focused. Keep your major slides brief – the slides are meant to summarize what you’re saying, not contain all your information.

4 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (กระบวนวิชา 561393)
ลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย Be sure that major headings are always in the same font, size and color – this provides your audience with a visual cue to where they are in the presentation. Organize your thoughts before you start preparing your slides – too much mental clutter is as bad for your presentation as too much clutter on your slides. Use the Animation Schemes to add interest – here the ‘Fade’ entrance animation is used to gradually reveal content. Clarity is what your audience needs here so keep your message clear and focused. Keep your major slides brief – the slides are meant to summarize what you’re saying, not contain all your information.

5 เป้าหมาย 1 วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังได้ และสอดแทรกการวางแผนการพยาบาล โดยมีประเด็นจริยธรรมในผู้ป่วย (ทุกราย) 2 ปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังได้ และสามารถสอดแทรกจริยธรรมการพยาบาลในผู้ป่วย (ทุกราย) 3 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการพยาบาล Keep your presentation logical and be sure that one point flows to the next. If there are sub-points, add them with an additional slide. Make sure that when you move to a new main bullet point your audience knows where they are in the presentation. If you sense that you’re losing your audience – summarize what you’ve said and pick up the pace.

6 ลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์
ฝึกปฏิบัติการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว ตามปัญหาและความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ วัตถุประสงค์ Watch your timing! Allocate a time for each slide and stick to it so as to keep track of your presentation and avoid speaking too much. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว ตามปัญหาและความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

7 รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน เช่น การสอบขึ้นกอง การฝึกนอกเวลา จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยอายุกรรมเป็นเวลา 2 ½ สัปดาห์ To illustrate your presentation and bring it to life use: Real-life stories. Recent news events. Strong and relevant anecdotes. Statistics that are relevant and not overwhelming – be careful of filling a slide with figures that can’t be read or quickly understood.

8 “ประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องฝึกปฎิบัติ”
ฝึกปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มี ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง* โดยใช้กระบวน การพยาบาล สัปดาห์ละไม่เกิน 2 ราย การประเมินปัญหาผู้ป่วยใช้เครื่องมือประเมินตามแบบรวบรวมข้อมูล 11 แบบแผน การจัดทำผังความคิด (concept mapping) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยที่รวบรวมได้และเชื่อมโยงไปถึงข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การจัดทำแผนการพยาบาลโดยยึดกรอบของกระบวนการ (initial plan) Make a natural segue to the next slide so that your presentation flows naturally. The gradual reveal of your points serves to keep anticipation up and enables you to flow naturally to the next point. Note: Level one text on the Title and Content layout used by this slide contains no bullet. To demote your text to level two, which is the bulleted text level shown on this slide, on the Home tab, under Paragraph, click Increase Indent.

9 ประสบการณ์ท่่ี่นักศึกษาต้องฝึกปฎิบัติ
การพยาบาลโดยการผสมผสานกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยสูงอายุ (อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป นักศึกษาจะต้องศึกษาประเด็นปัญหาเฉพาะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และลงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1ครั้ง การให้ยาแก่ผู้ป่วย โดยจัดและแจก/ฉีดยาแก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย จำนวน 1 ครั้ง (รวมกับกระบวนวิชา รวมเป็น 3 ครั้ง) ฝึกปฏิบัติงานเวรบ่าย คนละ 2 วัน (รวมกับกระบวนวิชา ) ระหว่างเวลา – น. พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานเวรบ่าย

10 จัดให้มีการเรียนการสอนทางคลินิก (clinical teaching)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง (chemo therapy) การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง (CAPD) ประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ การรับผู้ป่วยใหม่ การประเมิน neurological signs การดูแลผู้ป่วยตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น EGD, bronchoscopy ฯลฯ การช่วยแพทย์ในการเจาะต่าง ๆ เช่น เจาะหลัง เจาะปอด เจาะท้อง การบันทึกสารน้ำที่รับเข้าและขับออกจากร่างกาย การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การเก็บสิ่งส่งตรวจ Consider sub-headings that provide an emotional or action-oriented aspect to your presentation – these can be very motivating to an audience.

11 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (กระบวนวิชา 561394)
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (กระบวนวิชา ) The black slide: Whenever I have a strong anecdote to tell I insert a black slide. This technique: Creates a black screen. Automatically focuses the audience’s attention to the speaker. Provides a sure way to emphasize a strong point or tell an important story. Note: To create a black slide, on the Themes tab, under Theme Options, click Background and then click Format Background. On the Fill tab, under Solid, set black as the fill color. Click Apply to apply black to only the current slide. Or, instead of inserting a black slide, you can press the B key during the slide show to turn the screen black (or the W key to turn the screen white) to instantly pause the presentation and change the screen to black. Press B or W again to remove the black or white screen and continue your presentation.

12 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (กระบวนวิชา 561394)
ลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย Be sure that major headings are always in the same font, size and color – this provides your audience with a visual cue to where they are in the presentation. Organize your thoughts before you start preparing your slides – too much mental clutter is as bad for your presentation as too much clutter on your slides. Use the Animation Schemes to add interest – here the ‘Fade’ entrance animation is used to gradually reveal content. Clarity is what your audience needs here so keep your message clear and focused. Keep your major slides brief – the slides are meant to summarize what you’re saying, not contain all your information.

13 เป้าหมาย 1 วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันได้ และสอดแทรกการวางแผนการพยาบาล โดยมีประเด็นจริยธรรมในผู้ป่วย (ทุกราย) 2 ปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันได้ และสามารถสอดแทรกจริยธรรมการพยาบาลในผู้ป่วย (ทุกราย) 3 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการพยาบาล Keep your presentation logical and be sure that one point flows to the next. If there are sub-points, add them with an additional slide. Make sure that when you move to a new main bullet point your audience knows where they are in the presentation. If you sense that you’re losing your audience – summarize what you’ve said and pick up the pace.

14 ลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์
ฝึกปฏิบัติการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันและครอบครัว ตามปัญหาและความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันและครอบครัว ตามปัญหาและความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ Watch your timing! Allocate a time for each slide and stick to it so as to keep track of your presentation and avoid speaking too much.

15 จัดให้มีการเรียนการสอนทางคลินิก (clinical teaching)
การดูดเสมหะ (suction) การวัดความดันหลอดเลือดดำส่วนกลาง(central venous pressure) การพ่นยา (aerosol therapy) ประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ การรับผู้ป่วยใหม่ การประเมิน neurological signs การดูแลผู้ป่วยตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น EGD, bronchoscopy ฯลฯ การช่วยแพทย์ในการเจาะต่าง ๆ เช่น เจาะหลัง เจาะปอด เจาะท้อง การบันทึกสารน้ำที่รับเข้าและขับออกจากร่างกาย การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การเก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น CBC, BUN & Cr, electrolyte, PT, PTT, hemoculture, sputum exam, sputum culture, urine exam, urine culture Have a summary slide of your presentation – state it succinctly in a way that wraps your presentation. Use the ‘Fade in and dim’ animation – this keeps focus on the major summary heading but still allows you to talk about summary points. Three important steps in wrapping your presentation: Thank your audience for taking part in the presentation. Call for questions, making it clear how many questions you’ll take or how long question time will last. Encourage the audience to take what they’ve learned in the presentation and apply it to their situation directly.

16 “ประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องฝึกปฎิบัติ”
ฝึกปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มี ภาวะเจ็บป่วยเฉีประเมินปัญหาผู้ป่วยใช้เครื่องมือประเมินตามแบบรวบรวมข้อมูล 11 แบบแผนยบพลัน* โดยใช้กระบวน การพยาบาล สัปดาห์ละไม่เกิน 2 ราย การ การจัดทำผังความคิด (concept mapping) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยที่รวบรวมได้และเชื่อมโยงไปถึงข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การจัดทำแผนการพยาบาลโดยยึดกรอบของกระบวนการ (initial plan) Make a natural segue to the next slide so that your presentation flows naturally. The gradual reveal of your points serves to keep anticipation up and enables you to flow naturally to the next point. Note: Level one text on the Title and Content layout used by this slide contains no bullet. To demote your text to level two, which is the bulleted text level shown on this slide, on the Home tab, under Paragraph, click Increase Indent.

17 การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน ความรู้ 30% การปฏิบัติการพยาบาล 50% ทัศนคติและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการพยาบาล 20% นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย 60 คะแนนขึ้นไป การสอบลงกองในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาต้องผ่านด้วยเกณฑ์ 60% Have a summary slide of your presentation – state it succinctly in a way that wraps your presentation. Use the ‘Fade in and dim’ animation – this keeps focus on the major summary heading but still allows you to talk about summary points. Three important steps in wrapping your presentation: Thank your audience for taking part in the presentation. Call for questions, making it clear how many questions you’ll take or how long question time will last. Encourage the audience to take what they’ve learned in the presentation and apply it to their situation directly.

18 For More Information deewanich@gmail.com, wanicha.p@cmu.ac.th
If you’re presenting to an audience, the final slide should include: Your contact information. Publications relevant to your presentation and of interest to the audience. Other relevant information for the audience to follow up if interested. Keep this slide on screen while the audience disperses.


ดาวน์โหลด ppt การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (กระบวนวิชา ) และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google