งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 1 ( กระบวนวิชา 561393) และ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 2 ( กระบวนวิชา 561394)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 1 ( กระบวนวิชา 561393) และ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 2 ( กระบวนวิชา 561394)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 1 ( กระบวนวิชา 561393) และ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 2 ( กระบวนวิชา 561394)

2

3 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ 561393-561394 ภาคการศึกษาที่ 1  ฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันที่11 สิงหาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557  จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 66 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 33 คน  ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1, 2, 3 และอายุกรรมหญิง1,2 และ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  ฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 – 3 พฤษภาคม 2558  จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 66 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 33 คน  ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1, 2, 3 และอายุกรรมหญิง1,2 และ 3

4

5 1 วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มีการ เจ็บป่วยเรื้อรังได้ และสอดแทรกการวางแผนการ พยาบาล โดยมีประเด็นจริยธรรมในผู้ป่วย ( ทุกราย ) 2 ปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มีการ เจ็บป่วยเรื้อรังได้ และสามารถสอดแทรกจริยธรรม การพยาบาลในผู้ป่วย ( ทุกราย ) 3 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติการพยาบาล

6 ฝึกปฏิบัติการนำกระบวนการ พยาบาลมาใช้ในการสร้างเสริม สุขภาพและการป้องกันโรคแก่ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแล ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการ เจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว ตาม ปัญหาและความต้องการโดยให้ ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ลักษณะกระบวนวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว ตาม ปัญหาและความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ วัตถุประสงค์

7 การเตรียม ความพร้อม ของ นักศึกษา ก่อนขึ้นฝึก ปฏิบัติงาน เช่น การ สอบขึ้นกอง การฝึกนอก เวลา จัดให้มีการ ปฐมนิเทศ ก่อนการฝึก ปฏิบัติงานบน หอผู้ป่วย จัดให้ นักศึกษาฝึก ปฏิบัติการ พยาบาลใน หอผู้ป่วยอายุ กรรมเป็น เวลา 2 ½ สัปดาห์

8 ฝึกปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มี ภาวะ เจ็บป่วยเรื้อรัง* โดยใช้กระบวน การพยาบาล สัปดาห์ละ ไม่เกิน 2 ราย การประเมินปัญหาผู้ป่วยใช้เครื่องมือประเมินตามแบบ รวบรวมข้อมูล 11 แบบแผน การจัดทำผังความคิด (concept mapping) เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยที่รวบรวมได้และเชื่อมโยงไปถึง ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การจัดทำแผนการพยาบาลโดยยึดกรอบของ กระบวนการ (initial plan)

9 การพยาบาลโดยการผสมผสานกลยุทธ์การสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยสูงอายุ (อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป นักศึกษาจะต้องศึกษาประเด็นปัญหาเฉพาะที่พบได้บ่อยใน ผู้สูงอายุ และลงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1ครั้ง การให้ยาแก่ผู้ป่วย โดยจัดและแจก/ฉีดยาแก่ผู้ป่วยในหอ ผู้ป่วย จำนวน 1 ครั้ง (รวมกับกระบวนวิชา 561394 รวมเป็น 3 ครั้ง) ฝึกปฏิบัติงานเวรบ่าย คนละ 2 วัน (รวมกับกระบวนวิชา 561394) ระหว่างเวลา 15.30 – 24.00 น. พร้อมจัดทำ แผนการปฏิบัติงานเวรบ่าย

10 จัดให้มีการเรียนการสอนทางคลินิก (clinical teaching)  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง (chemo therapy)  การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วย ตนเอง (CAPD) ประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ o การรับผู้ป่วยใหม่ o การประเมิน neurological signs o การดูแลผู้ป่วยตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น EGD, bronchoscopy ฯลฯ o การช่วยแพทย์ในการเจาะต่าง ๆ เช่น เจาะหลัง เจาะปอด เจาะท้อง o การบันทึกสารน้ำที่รับเข้าและขับออกจากร่างกาย o การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด o การเก็บสิ่งส่งตรวจ

11

12

13 1 วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มีการ เจ็บป่วยเฉียบพลันได้ และสอดแทรกการวางแผนการ พยาบาล โดยมีประเด็นจริยธรรมในผู้ป่วย ( ทุกราย ) 2 ปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมที่มีการ เจ็บป่วยเฉียบพลันได้ และสามารถสอดแทรก จริยธรรมการพยาบาลในผู้ป่วย ( ทุกราย ) 3 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติการพยาบาล

14 ฝึกปฏิบัติการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วย ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วย เฉียบพลันและครอบครัว ตามปัญหาและ ความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ลักษณะกระบวนวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการพยาบาลมา ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันและครอบครัว ตามปัญหาและความต้องการโดยให้ครอบคลุมทั้ง ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ วัตถุประสงค์

15 จัดให้มีการเรียนการสอนทางคลินิก (clinical teaching) 1.การดูดเสมหะ (suction) 2.การวัดความดันหลอดเลือดดำส่วนกลาง(central venous pressure) 3.การพ่นยา (aerosol therapy) -การรับผู้ป่วยใหม่ -การประเมิน neurological signs -การดูแลผู้ป่วยตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น EGD, bronchoscopy ฯลฯ -การช่วยแพทย์ในการเจาะต่าง ๆ เช่น เจาะหลัง เจาะปอด เจาะท้อง -การบันทึกสารน้ำที่รับเข้าและขับออกจากร่างกาย -การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด -การเก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น CBC, BUN & Cr, electrolyte, PT, PTT, hemoculture, sputum exam, sputum culture, urine exam, urine culture ประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ

16

17 ประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน ความรู้ 30% การปฏิบัติการพยาบาล 50% ทัศนคติและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการพยาบาล 20% นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย 60 คะแนนขึ้นไป การสอบลงกองในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาต้องผ่านด้วยเกณฑ์ 60%

18


ดาวน์โหลด ppt การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 1 ( กระบวนวิชา 561393) และ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 2 ( กระบวนวิชา 561394)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google