งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนารพ. สต. แบบบูรณาการจังหวัดแพร่ ประจำปีพ. ศ. 2554-2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การพัฒนารพ. สต. แบบบูรณาการจังหวัดแพร่ ประจำปีพ. ศ. 2554-2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนารพ. สต. แบบบูรณาการจังหวัดแพร่ ประจำปีพ. ศ. 2554-2555

2 “...ให้ใช้แนวทางการพัฒนาแบบมี ส่วนร่วมของชุมชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อ ยอดจากต้นทุนและประสบการณ์เดิม ของ สอ. / PCU เพื่อยกระดับเป็นรพ สต. โดยการปรับโครงสร้าง ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและ ระบบงานที่จำเป็น ให้เอื้อต่อการ จัดบริการพื้นฐานและบริการเชิงรุกได้ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความ ต้องการ ปัญหาสุขภาพของชุมชน และบริบทในแต่ละพื้นที่ โดยเริ่มต้น จาก สอ. / PCU ที่มีความพร้อม ก่อน แล้วขยายสร้างเครือข่ายบริการให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะต่อไป... ”

3 1. ให้บริการด่านหน้าที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงและพึ่งพาได้ตลอดเวลา 2. ให้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ทุกกลุ่มอายุ/ทุกช่วงวัย 3. ให้บริการแบบ Comprehensive Care( รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู) 4. ให้บริการแบบ Continuous Care( เชื่อมโยง ต่อเนื่อง ส่งต่อ ส่งกลับ) 5. ให้บริการเชิงรุกโดยยึดครอบครัวและ ชุมชนเป็นฐานการจัดบริการ (Home ward & Community ward) 6. อปท. และภาคีร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนมี ส่วนร่วมและสนับสนุน การจัดระบบดูแลสุขภาพชุมชน/ระบบ สุขภาพภาคประชาชน 7. ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพและจัดระบบ เฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเอง

4 เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา ( ULTIMATE GOAL ) 1. ประชาชนมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพที่ดี 2. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ จัดระบบดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 3. ปัญหาโรคและสุขภาพในพื้นที่ได้รับ การแก้ไขแบบครบวงจร 4. ระบบสุขภาพภาครัฐเชื่อมโยงกับ ระบบสุขภาพภาคประชาชน 5. เกิดความสมดุลย์ของค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพ ( สร้าง VS ซ่อม )

5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGIC GOAL ) 1. การพัฒนาบริการด่านหน้า (Front Liner Service) 2. การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง (Consultation/Refer / EMS) 3. การพัฒนาระบบคุณภาพและศักยภาพ บริการ(Service Quality) 4. การพัฒนาระบบ Home ward และ Community ward 5. การพัฒนาระบบการสร้างการมีส่วน ร่วมของอปท./กองทุนฯ 6. การพัฒนาระบบเสริมพลังสร้างความ เข้มแข็งของอสม.และชุมชน

6 กลยุทธ์ในการ พัฒนา 1.ระบบสุขภาพภาค ประชาชน 2. ระบบสุขภาพ ภาครัฐ 3. ระบบการบริหาร จัดการ (CUP support) บริการดูแลพื้นฐานตาม ช่วงวัย บริการตาม Package / Itemized/Area based การบริหารสนับสนุน HR & การ เสริมสร้างศักยภาพ การบริหารสนับสนุนงบฯ & เวชภัณฑ์ & เครื่องมือฯ การบริหารสนับสนับสนุน MIS/IT&KM บริการที่บ้าน / ชุมชน บริการด่านหน้า / บริการ ส่งต่อ /EMS กองทุนประกันสุขภาพ ตำบล / อปท. อาสาสมัคร / ภาคี สุขภาพ / เครือข่าย

7 1.ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 3-ดี 2.ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 มิติ 22 ข้อ 3. ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ PCA 4.ผลการดำเนินงานการดูแล ส่งเสริม สุขภาพตามช่วงวัย 5.ผลการดำเนินงานการควบคุมและป้องกัน โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 6.ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคและ พฤติกรรมสุขภาพตามนโยบาย 7. ผลการดำเนินงานตาม Package/Itemized/On-top payment ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงานที่สำคัญ

8 แนวทางการนิเทศติดตาม 1. มาตรการ / แนวทางการบริหารสนับสนุน (CUP support) 2. มาตรการ / แนวทางการแก้ไขปัญหาโรค / สุขภาพ 3. มาตรการ / แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ 4. มาตรการ / แนวทางการประสานการมีส่วนร่วมของ อปท.& ชุมชน

9 ข้อมูลประชากร ข้อมูลปัญหาสุขภาพ&โรคของพื้นที่ ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงด้านสุขภาพ ข้อมูลงบประมาณ: UC/ OP /PPA / Package & Itemized/ON Top ข้อมูลกองทุนประกันสุขภาพตำบล &กองทุน สสส. & กองทุน สช. กรอบงานกรอบคน/ ทรัพยากร กรอบเงินกรอบ คุณภาพ ศูนย์ขัอมูล / MIS หน่วยรวบรวมข้อมูล / transaction หน่วยปฏิบัติ / Operation

10 (DB 10) 3 – ดี 4/ 22 S PCA 1–a 1–c2–c3–c4–c การดูแลตาม 7 กลุ่มประชากร (DB 1) NCD/CD EMS / Refer + ภาคประชาชน ส่งเสริมสุขภาพ + + กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย แทรกซ้อน -   -    -    (DB 3) (DB 4) (DB 5) HR (DB 7) เครื่องมือ / อุปกรณ์ (DB 8) Financial (DB 9) Data Based Management นโยบาย Package/Itemized ของ สป. สช. ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ อาคารสถานที่ (DB6) - (DB 2)

11 1. การกำหนดขนาดพื้นที่และประชากรให้มีความ เหมาะสมต่อการจัดระบบดูแล (Cashment criteria, On top payment) 2. การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดูแล ( ตามช่วงวัย / ปกติ / เสี่ยง / ป่วย, Package, Itemized. CMI) 3. การใช้บ้านและชุมชนเป็นฐานในการดูแล ( วิชาการ / ชุมชน / อปท.) 4. การจัดระบบการดูแลให้เชื่อมโยงต่อเนื่องให้ครบ วงจร (Refer, EMS, Skype) 5. การจัดระบบการสนับสนุนจากแม่ข่ายที่เหมาะสม (HR, Budget, Equipment, ยา / เวชภัณฑ์, PCT/QA/MIS) ประเด็นสำคัญในการพัฒนา

12 สวัสดี สวัสดี noppakun5597@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การพัฒนารพ. สต. แบบบูรณาการจังหวัดแพร่ ประจำปีพ. ศ. 2554-2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google