งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว

2 2 ขาดแคลนนักวิจัย เครื่องมืออุปกรณ์เสื่อมสภาพ ระบบงบประมาณวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง ขั้นตอนและกระบวนการยุ่งยาก ทิศทางและกระบวนการของกรมไม่ชัดเจน ขาดแรงจูงใจ

3 3

4 4 ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 1 การสร้าง ศักยภาพและ ความสามารถ เพื่อพัฒนา ผลผลิตข้าว กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ ที่ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาทรัพยากร พันธุกรรมข้าว กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

5 5 กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีการลด ความสูญเสียผลผลิตในนา และการเก็บเกี่ยว ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 2 การลด การสูญเสีย และรักษา เสถียรภาพ ของผลผลิต กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตและรักษา เสถียรภาพผลผลิต กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 รักษาเสถียรภาพการผลิต ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง ของภูมิอากาศ

6 6 กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การแปรรูป การสร้างและเพิ่ม มูลค่า ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 3 การเพิ่มมูลค่า และการสร้าง มูลค่าสินค้า ข้าวและ ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านระบบการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และด้านเศรษฐสังคม กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มูลค่าเพิ่มจากข้าวและธัญพืช เมืองหนาวเพื่อตลาดเฉพาะ

7 7 กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การพัฒนาการผลิตข้าวและ ธัญพืชเมืองหนาวในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สร้างเสริม ความสามารถ ในการผลิต ข้าวเพื่อสร้าง ความมั่นคง ทางอาหารใน พื้นที่เฉพาะ ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 4 กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตข้าวและธัญพืช เมืองหนาวในพื้นที่เฉพาะ

8 8 กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่า และการสร้าง มูลค่าสินค้า ข้าวและ ผลิตภัณฑ์ การสร้าง ศักยภาพและ พัฒนา ความสามารถ ของชาวนา และสถาบัน ชาวนา ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 5 กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การปรับใช้ผลงานวิจัยแบบ มีส่วนร่วมเพื่อให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่และความ ต้องการของเกษตรกร กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะและขีด ความสามารถของชาวนา และสถาบันชาวนา

9 9 คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ( วช ) สำนัก งบประมาณ กรมการ ข้าว คณะกรรมการ วิจัยกรม คณะกรรมก าร บริหาร งานวิจัยกรม ผอ. แผน / หัวหน้า โครงการวิจัย สำนักที่ เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ วิจัยกลุ่มศูนย์ คณะกรรมการ วิจัยสำนัก คณะกรรมการ วิจัยกรม คณะกรรมก าร บริหาร งานวิจัยกรม ยุทธศาส ตร์ การวิจัย ข้อเสนอการ วิจัย

10 10 NRPM Phase I : Proposal Evaluation กรมฯ รับข้อเสนอโครงการจากสำนักฯ การประเมินข้อเสนอโครงการ และ การจัดลำดับความสำคัญ การสรุปผล และส่งผลไปยัง วช.

11 11 NRPM Phase II : On-Going Monitoring ผลการจัดสรรงบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าของ โครงการวิจัย การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

12 12 ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืช เมืองหนาว ประกวดผลงานวิจัยของกรมการข้าว จัดงานวันวิจัยข้าวไทย : พลิกวิกฤตข้าวโลก

13 13 จัดทำวารสารวิชาการข้าว Thai Rice Research Journal จัดทำเอกสารสรุปผลงานวิจัย ปี 52

14 14 ต้องทำใจให้ได้ว่า เรา จะดีเพราะ เขาสรรเสริญก็หาไม่ เราจะ ชั่วเพราะเขาติก็หาไม่ แต่ความจริง เราดี เพราะทำดี และเราชั่ว เพราะทำชั่วต่างหาก


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google