งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอข้อมูล โดย นางสาวเสริมพร บุญเลิศ นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและ การสอน รุ่น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โมเดล KM star *************************

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอข้อมูล โดย นางสาวเสริมพร บุญเลิศ นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและ การสอน รุ่น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โมเดล KM star *************************"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอข้อมูล โดย นางสาวเสริมพร บุญเลิศ นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและ การสอน รุ่น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โมเดล KM star ************************* วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ของศึกษา องค์ประกอบของโมเดลสตาร์ ประกอบด้วย 1. เป้าหมาย 2. วิธีการ 3. กระบวนการ มีการตรวจสอบ ยกระดับ การปรับประยุกต์

2 SE C I

3 กระบวนการของโมเดล KM star S การแบ่งกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ กัน E การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบ C การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ I บันทึกข้อมูล 4. ดำเนินการ 5. ผลงาน - ข้อมูลที่ได้รับตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 6. มาตรฐานงาน 7. ผลสำเร็จของงาน

4 ขั้นตอนการนำ โมเดล KM star ไป ใช้ แบ่งกลุ่มปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้และค้นหา เป้าหมายที่ต้องการทำ KM เพื่ออะไร กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการทำ นำกระบวนการตรวจสอบ การยกระดับ การปรับประยุกต์ เกลียวความรู้ SECI และการวัดผลประเมินผลมาใช้ ดำเนินการตามกระบวนการที่ได้ตกลงกันไว้ สังเกตและตรวจสอบผลงานที่ได้ว่าตรงตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้หรือไม่ มาตรฐานของงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ผลสำเร็จของงานที่ได้

5 การนำโมเดล KM star ไปใช้ใน หน่วยงาน เป้าหมาย คือ การทำ KM เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ สถานศึกษา วิธีการดำเนินการ 1. จัดตั้งคณะทำงาน และตรวจสอบข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 2. รวบรวบข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบ 3. คณะทำงานปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม 4. นำรายละเอียดหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนนความรู้ของแต่ ละคณะทำงานมารวบรวมเป็นข้อมูล 5. นำข้อมูลที่ได้มาทำการสังเคราะห์ และเพิ่มเติมข้อมูลที่ ขาดหายไปให้สมบูรณ์ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และ บันทึกผลข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ให้เป็นระบบ 6. ประเมินผลข้อมูลที่ได้ว่าครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นผลสำเร็จของงานหรือไม่

6 รูปแบบโมเดล KM star ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตร และการสอน รุ่น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร **************************** *** รูปแบบโมเดล KM star นี้เกิดจากการที่ได้ ศึกษาในรายวิชา การพัฒนาสังคมแห่งการ เรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งเมื่อได้ศึกษา แล้วพวกเราก็เกิดความคิดในการคิดรูปแบบ โมเดลเป็นของตนเองโดยการนำความรู้ที่มีอยู่ และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง ความรู้ต่างๆ และได้นำความรู้นั้นมาจัดการเป็น ความรู้ใหม่ เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริง ถ้ามี ข้อบกพร่องประการใด ขอความกรุณาท่านผู้รู้ และผู้ที่สนใจช่วยแสดงความคิดเห็นและแนะนำ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้รูปแบบ โมเดลของพวกเราชาวหลักสูตรและการสอน รุ่น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้นไป จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอข้อมูล โดย นางสาวเสริมพร บุญเลิศ นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและ การสอน รุ่น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โมเดล KM star *************************

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google