งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ(ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ(ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ก๊าซไวไฟ” และ “ถังเก็บก๊าซเหลวที่เย็นยิ่งยวด”ของหมวด 1 ข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซพ.ศ. 2548 (ต่อ)

3 สรุปสาระสำคัญ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ก๊าซไวไฟ” หมายถึง ก๊าซที่สามารถติดไฟได้ดีที่อุณหภูมิ 20 oC ที่ความดัน กิโลปาสคาล “ถังเก็บก๊าซเหลวที่เย็นยิ่งยวด” (Cryogenic liquid Tank) หมายถึง ภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้เก็บและจ่ายก๊าซเหลวที่เย็นยิ่งยวด (Cryogenic liquid) ในสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่า – 150 oC

4 สรุปสาระสำคัญ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 4 หมวด 2 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.2548“ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับโรงงานบรรจุก๊าซที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายท่อบรรจุก๊าซ เช่น ลิฟท์ขนถ่ายหลังรถบรรทุก รถยก เป็นต้น”

5 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในข้อ 29 หมวด 9 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ที่เกี่ยวกับการผลิตการเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.2548 (ต่อ)

6 สรุปสาระสำคัญ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้มีคณะกรรมการก๊าซอุตสาหกรรมคณะหนึ่งประกอบด้วย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนพลังงาน ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยโรงงาน สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ(ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google