งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความ ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่ เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความ ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่ เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความ ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่ เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ ก๊าซไวไฟ ” และ “ ถังเก็บก๊าซเหลวที่เย็นยิ่งยวด ” ของหมวด 1 ข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ในการประกอบกิจการโรงงาน ที่เกี่ยวกับการ ผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่ง ก๊าซพ. ศ. 2548 ( ต่ อ )

3 3 สรุปสาระสำคัญ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ก๊าซไวไฟ ” หมายถึง ก๊าซที่สามารถติดไฟ ได้ดีที่อุณหภูมิ 20 o C ที่ความดัน 101.3 กิโล ปาสคาล “ ถังเก็บก๊าซเหลวที่เย็นยิ่งยวด ” (Cryogenic liquid Tank) หมายถึง ภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ เก็บและจ่ายก๊าซเหลวที่เย็นยิ่งยวด (Cryogenic liquid) ในสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่า – 150 o C

4 4 สรุปสาระสำคัญ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 4 หมวด 2 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ในการประกอบกิจการโรงงาน ที่เกี่ยวกับการ ผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่ง ก๊าซ พ. ศ.2548“ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ กับโรงงานบรรจุก๊าซที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วย ในการขนถ่ายท่อบรรจุก๊าซ เช่น ลิฟท์ขนถ่าย หลังรถบรรทุก รถยก เป็นต้น ”

5 5 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในข้อ 29 หมวด 9 แห่งประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดมาตรการ คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงาน ที่เกี่ยวกับการผลิตการเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ. ศ.2548 ( ต่ อ )

6 6 สรุปสาระสำคัญ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ให้มีคณะกรรมการก๊าซอุตสาหกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น ประธานกรรมการ ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทน กรมการแพทย์ ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักนโยบาย และแผนพลังงาน ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคม ก๊าซอุตสาหกรรมสยาม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงาน อุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยโรงงาน สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน อุตสาหกรรมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ”

7 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความ ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่ เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google