งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย อาจารย์พรศิริ อูปคำ ศูนย์การศึกษานานาชาติ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและ เทคโนโลยี

2

3

4

5 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 วิชาสมรรถนะ พื้นฐานภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยระดับชาติ เท่ากับ 20.08 และค่าเฉลี่ยระดับ สถานศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการ และเทคโนโลยีเท่ากับ 19.44 การสำรวจความคิดเห็นของสถาน ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555 การสำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษา ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา

6 ปัจจัยที่ทำให้ผู้เรียนภาษาที่สองประสบ ความสำเร็จ –LINGUISTICS –PSYCHOLINGUISTICS –SOCIOLINGUISTICS ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา

7 10% of what we read 20% of what we hear 30% of what we see 50% of what we hear and see 70% of what we say 90% of what we say and do read hear hear and see say say and do see ACTIVE LEARNING PASSIVE LEARNING Edgar Dale’s Cone of Learnin g

8 CONSTRUCTIVISM การเรียนรู้เกิดจากการที่ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิส Vygotsky นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย CONSTRUCTIONISM Seymour Papert (Massachusetts Institute of Technology : MIT) Papert กล่าวไว้ว่า " การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มา จากการค้นพบวิธีการ " สอน " ที่ดีกว่าของครู หากแต่เป็นการให้โอกาส " ในการสร้าง " ที่ดีกว่า แก่ผู้เรียน " (Papert, 1993) ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา

9 วัตถุประสงค์ (Objectives) 1. เพื่อศึกษาความสามารถทางการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับ การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม 2. เพื่อศึกษาทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนตาม ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม

10 วิธีการวิจัย (Methodology) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนสาขาวิชาการ ท่องเที่ยว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา – เครื่องมือที่ใช้ในการสอน – เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล – ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนน และ t-test for Dependent Samples

11 ผลการศึกษา (Results)

12

13 สรุป (Conclusion) 1. ผลการศึกษาความสามารถทางการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการ สอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อนเรียน 2. ผลการศึกษาทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา ของนักเรียนหลังได้รับการสอนตามทฤษฎี การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูง กว่าก่อนเรียน

14 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม 1. เชื่อมโยงความคิด 2. วางแผนการเรียนรู้ 3. ปฏิบัติการเรียนรู้ 4. แสดงผลการเรียนรู้ 5. ประเมินผลการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google