งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย อาจารย์พรศิริ อูปคำ ศูนย์การศึกษานานาชาติ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

2

3

4

5 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 วิชาสมรรถนะพื้นฐานภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยระดับชาติเท่ากับ และค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีเท่ากับ 19.44 การสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555 การสำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

6 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจัยที่ทำให้ผู้เรียนภาษาที่สองประสบความสำเร็จ LINGUISTICS PSYCHOLINGUISTICS SOCIOLINGUISTICS

7 Edgar Dale’s Cone of Learning
10% of what we read 20% of what we hear 30% of what we see 50% of what we hear and see 70% of what we say 90% of what we say and do read hear hear and see say say and do see ACTIVE LEARNING PASSIVE LEARNING

8 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
CONSTRUCTIVISM การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิส Vygotsky นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย CONSTRUCTIONISM Seymour Papert (Massachusetts Institute of Technology : MIT) Papert กล่าวไว้ว่า "การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการค้นพบวิธีการ "สอน" ที่ดีกว่าของครู หากแต่เป็นการให้โอกาส "ในการสร้าง" ที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน" (Papert, 1993)

9 วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อศึกษาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม 2. เพื่อศึกษาทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม

10 วิธีการวิจัย (Methodology)
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และ t-test for Dependent Samples

11 ผลการศึกษา (Results)

12 ผลการศึกษา (Results)

13 สรุป (Conclusion) ผลการศึกษาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อนเรียน ผลการศึกษาทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังได้รับการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อนเรียน

14 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม
1. เชื่อมโยงความคิด 2. วางแผนการเรียนรู้ 3. ปฏิบัติการเรียนรู้ 4. แสดงผลการเรียนรู้ 5. ประเมินผลการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google