งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค
(Consumer Research) หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของการวิจัยผู้บริโภค 2. ความสำคัญของการวิจัยผู้บริโภค 3. กระบวนการวิจัยผู้บริโภค 4. การกำหนดวัตถุประสงค์ 5. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

2 บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค
(Consumer Research) หัวข้อเนื้อหา (ต่อ) 6. การออกแบบการวิจัย 7. การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 8. การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล 9. การรายงานผลการวิจัย

3 ความหมายของการวิจัยผู้บริโภค
Hanna and Wozniak (2001, p. 36) อธิบายว่าการวิจัยผู้บริโภคหมายถึง วิธีการที่มีระบบและนักการตลาดนำมาใช้ศึกษาการตัดสินใจและกระบวนการแลกเปลี่ยนของผู้บริโภค ในทรรศนะของ Govoni (2004, p. 45) การวิจัยผู้บริโภคหมายถึง การใช้ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิควิธีที่หลากหลายในการสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ

4 ความสำคัญของการวิจัยผู้บริโภค
1. นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมากำหนดเป็นกลยุทธ์การตลาด 2. สามารถเปรียบเทียบและคาดคะเนพฤติกรรมผู้บริโภค 3. ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดให้เหมาะสมกับ ผู้บริโภค 4. ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดี

5 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค
การรายงานผลการวิจัย การศึกษา โดยการสืบเสาะ การกำหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูล

6 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค (ต่อ)
1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 1.1 การกำหนดปัญหาในการวิจัย (Formulating the problem) 1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย (Developing research objectives)

7 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค (ต่อ)
2. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (collecting secondary data) 2.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิภายใน (Internal secondary data) 2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิภายนอก (External secondary data)

8 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค (ต่อ)
3. การออกแบบการวิจัย (research designs) 3.1 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research designs) 3.1.1 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การสังเกต (Observational research) การทดลอง (Experimentation) การสำรวจ (Surveys) )

9 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค (ต่อ)
3. การออกแบบการวิจัย (research designs) (ต่อ) 3.1.2 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถาม (Questionnaires) การวัดทัศนคติ (Attitude scales)

10 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค (ต่อ)
3. การออกแบบการวิจัย (research designs) (ต่อ) 3.2 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและการเก็บรวบรวมข้อมูล (Qualitative research designs and data collection methods) 3.2.1 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก (Depth interviews)

11 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค (ต่อ)
3. การออกแบบการวิจัย (Research designs) (ต่อ) การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus group) วิธีการฉายภาพความคิด (Projective techniques) 3.2.2 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

12 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค (ต่อ)
4. การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Collecting primary data) 4.1 การกำหนดตัวอย่าง (Sampling) 4.1.1 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 4.1.2 การกำหนดขนาดตัวอย่าง 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)

13 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค (ต่อ)
5. การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล (Data analysis and data interpretation ) 5.1 การจัดเตรียมข้อมูล 5.1.1 การตรวจสอบ (Editing) 5.1.2 การลงรหัสข้อมูล (Coding) 5.1.3 การจัดทำตารางข้อมูล (Tabulation)

14 กระบวนการวิจัยผู้บริโภค (ต่อ)
5. การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล (Data analysis and data interpretation ) (ต่อ) 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 5.3 การแปลความหมายข้อมูล 6. การรายงานผลการวิจัย (Reporting research) 6.1 หลักเกณฑ์ในการเขียนรายงานการวิจัย 6.2 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google