งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค (Consumer Research) หัวข้อ เนื้อหา 1. ความหมายของการวิจัย ผู้บริโภค 2. ความสำคัญของการวิจัย ผู้บริโภค 3. กระบวนการวิจัยผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค (Consumer Research) หัวข้อ เนื้อหา 1. ความหมายของการวิจัย ผู้บริโภค 2. ความสำคัญของการวิจัย ผู้บริโภค 3. กระบวนการวิจัยผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค (Consumer Research) หัวข้อ เนื้อหา 1. ความหมายของการวิจัย ผู้บริโภค 2. ความสำคัญของการวิจัย ผู้บริโภค 3. กระบวนการวิจัยผู้บริโภค 4. การกำหนดวัตถุประสงค์ 5. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

2 หัวข้อ เนื้อหา ( ต่อ ) 6. การออกแบบการวิจัย 7. การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 8. การวิเคราะห์และแปล ความหมายข้อมูล 9. การรายงานผลการวิจัย บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค (Consumer Research)

3 ความหมายของการวิจัย ผู้บริโภค Hanna and Wozniak (2001, p. 36) อธิบายว่าการวิจัยผู้บริโภค หมายถึง วิธีการที่มีระบบและนักการ ตลาดนำมาใช้ศึกษาการตัดสินใจและ กระบวนการแลกเปลี่ยนของผู้บริโภค ในทรรศนะของ Govoni (2004, p. 45) การวิจัยผู้บริโภคหมายถึง การใช้ ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิควิธีที่ หลากหลายในการสำรวจและวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้ซื้อ

4 ความสำคัญของการ วิจัยผู้บริโภค 1. นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมากำหนด เป็นกลยุทธ์การตลาด 2. สามารถเปรียบเทียบและคาดคะเน พฤติกรรมผู้บริโภค 3. ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการ ตลาดให้เหมาะสมกับ ผู้บริโภค 4. ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดี

5 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค การรายงาน ผลการวิจัย การศึ กษา โดย การ สืบเสา ะ การกำหนด วัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ การออกแบบวิจัย เชิงคุณภาพ การออกแบบวิจัย เชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ การวิเคราะห์ ข้อมูล การรายงาน ผลการวิจัย การรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ การวิเคราะห์ ข้อมูล

6 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค ( ต่อ ) 1.1 การกำหนดปัญหาในการวิจัย (Formulating the problem) 1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการ วิจัย (Developing research objectives) 1. การกำหนดวัตถุประสงค์

7 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค ( ต่อ ) 2.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิภายใน (Internal secondary data) 2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิภายนอก (External secondary data) 2. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (collecting secondary data)

8 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค ( ต่อ ) 3.1 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research designs) 3.1.1 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 3. การ ออกแบบการวิจัย (research designs) 3.1.1.1 การสังเกต (Observational research) 3.1.1.2 การทดลอง (Experimentation) 3.1.1.3 การสำรวจ (Surveys) )

9 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค ( ต่อ ) 3.1.2 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลวิจัย เชิงปริมาณ 3. การ ออกแบบการวิจัย (research designs) ( ต่อ ) 3.1.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaires) 3.1.2.2 การวัดทัศนคติ (Attitude scales)

10 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค ( ต่อ ) 3.2 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บรวบรวมข้อมูล (Qualitative research designs and data collection methods) 3.2.1 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 3. การ ออกแบบการวิจัย (research designs) ( ต่อ ) 3.2.1.1 การสัมภาษณ์บุคคล เชิงลึก (Depth interviews)

11 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค ( ต่อ ) 3. การ ออกแบบการวิจัย (Research designs) ( ต่อ ) 3.2.1.2 การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus group) 3.2.1.3 วิธีการฉายภาพ ความคิด (Projective techniques) 3.2.2 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลการ วิจัยเชิงคุณภาพ

12 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค ( ต่อ ) 4. การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Collecting primary data) 4.1 การกำหนดตัวอย่าง (Sampling) 4.1.1 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 4.1.2 การกำหนดขนาดตัวอย่าง 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)

13 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค ( ต่อ ) 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย ข้อมูล (Data analysis and data interpretation ) 5.1 การจัดเตรียมข้อมูล 5.1.1 การตรวจสอบ (Editing) 5.1.2 การลงรหัสข้อมูล (Coding) 5.1.3 การจัดทำตารางข้อมูล (Tabulation)

14 กระบวนการวิจัย ผู้บริโภค ( ต่อ ) 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 5.3 การแปลความหมายข้อมูล 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย ข้อมูล (Data analysis and data interpretation ) ( ต่อ ) 6. การรายงานผลการวิจัย (Reporting research) 6.1 หลักเกณฑ์ในการเขียนรายงาน การวิจัย 6.2 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค (Consumer Research) หัวข้อ เนื้อหา 1. ความหมายของการวิจัย ผู้บริโภค 2. ความสำคัญของการวิจัย ผู้บริโภค 3. กระบวนการวิจัยผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google