งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 สามารถจำแนกตามลักษณะของ การเชื่อมต่อได้ดังนี้  แบบบัส (Bus Topology)  แบบวงแหวน (Ring Topology)  แบบดาว (Star Topology)  แบบเมช (Mesh Topology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " สามารถจำแนกตามลักษณะของ การเชื่อมต่อได้ดังนี้  แบบบัส (Bus Topology)  แบบวงแหวน (Ring Topology)  แบบดาว (Star Topology)  แบบเมช (Mesh Topology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  สามารถจำแนกตามลักษณะของ การเชื่อมต่อได้ดังนี้  แบบบัส (Bus Topology)  แบบวงแหวน (Ring Topology)  แบบดาว (Star Topology)  แบบเมช (Mesh Topology)  แบบผสม (Hybrid Topology)

4

5  สายส่งข้อมูลหลัก  แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อกับสายข้อมูลหลัก  มีการแบ่งเวลาสำหรับการใช้สายเคเบิ้ล ของแต่ละเครื่อง  สามารถส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยัง ปลายทางหลาย ๆ จุดได้  ข้อดี ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย, ประหยัด ค่าใช้จ่าย  ข้อเสีย การตรวจหาจุดที่มีปัญหาทำได้ ยากถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบมี จำนวนมาก ๆ, มีการชนกันของข้อมูลที่ ส่งออกไปมากจนทำให้เกิดปัญหา

6

7  มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ลักษณะเป็นวงกลม  การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายก็จะ เป็นวงกลมและมีทิศทาง เดียวเสมอ  ข้อดี ใช้สายเคเบิ้ลน้อย, ไม่มีการชน กันของข้อมูลที่แต่ละ เครื่องส่งออกไป  ข้อเสีย หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งใน เครือข่ายขัดข้อง ส่งผลให้เครือข่าย ทั้งหมดไม่สามารถทำงานต่อได้

8

9  ภายในเครือข่ายจะมีจุดศูนย์กลางใน การควบคุมการเชื่อมต่อของ คอมพิวเตอร์ อาจจะเป็นอุปกรณ์ เช่น Hub หรือเครื่อง COM. ก็ได้  การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้อง สื่อสารผ่านศูนย์กลางก่อนที่จะ ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ  ข้อดี ทำการเพิ่มจำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ได้ง่ายและไม่กระทบ ต่อคอมพิวเตอร์ตัวอื่นในระบบ  ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสำหรับสายเคเบิ้ล ค่อนข้างสูงและเมื่อศูนย์กลางขัดข้อง ระบบก็จะหยุดทำงานด้วย

10

11  เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายจะ มีช่องสัญญาณจำนวนมาก เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่อง อื่น ๆ ทุกเครื่อง  การส่งข้อมูลสามารถทำได้อย่างอิสระ ไม่ต้องรอให้เครื่องอื่น ทำงานให้เสร็จก่อน  ข้อดี ทำงานได้เร็ว  ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับสายเคเบิ้ล

12  เป็นการผสมความสามารถของเครือข่าย คอมพิวเตอร์หลาย ๆ แบบโดย พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

13  สามารถจำแนกได้ 4 ประเภท  เซิร์ฟเวอร์ (Server) เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ ต่าง ๆ ในเครือข่าย เช่น File Server, Database Server, Printer Server, Internet Server, Web Server, Mail Server, DNS Server  เวิร์กสเตชัน (Workstation) เครื่อง คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ สามารถประมวลผลข้อมูลได้เอง

14  ไคลเอนต์ (Client) เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีการเรียกใช้ข้อมูล จากเซิร์ฟเวอร์  เทอร์มินัล (Terminal) เป็นอุปกรณ์ ที่ประกอบด้วย จอภาพ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งไม่ สามารถประมวลผลได้ ด้วยตัวเองแต่จะอาศัยตัว เซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผลให้ โดยส่งข้อมูลไปให้และรับผลลัพธ์ มาแสดง

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25  การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลาง (Centralized Processing) เครื่องเซิร์ฟเวอร์จะเป็นตัวประมวลผล ข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ส่งไป แสดงที่เครื่องที่เป็นลูกข่าย  การประมวลผลข้อมูลแบบ (Client/Server Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถประมวลผลข้อมูลได้ อย่างอิสระ หากต้องการข้อมูลจาก เครื่องอื่นก็จะร้องขอมาใช้ได้

26

27

28 นายกิตติพงศ์ เทียมเลิศ เลขที่ 1 นายกิตติพงศ์ เทียมเลิศ เลขที่ 1 ชั้นธยมศึกษาปีที่ 6/1 ชั้นธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนกระสังพิทยาคม โรงเรียนกระสังพิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt  สามารถจำแนกตามลักษณะของ การเชื่อมต่อได้ดังนี้  แบบบัส (Bus Topology)  แบบวงแหวน (Ring Topology)  แบบดาว (Star Topology)  แบบเมช (Mesh Topology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google