งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาวเรวดี นาวินวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาวเรวดี นาวินวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชย การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางสาวเรวดี นาวินวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชย การ

2

3

4

5

6

7

8 ประเด็นถาม - ตอบ จำนวนผู้เรียนที่มีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ ถาม - ตอบ จน. ที่ เข้าเรียน การมี ส่วนร่วม ร้อยละการ มีส่วนร่วม จำนวน ครั้ง ร้อยละ เรื่องที่ 1 ระบบเครือข่าย 1. ประวัติความเป็นมาของ Internet 34 100.0034100.00 1. ความหมายและความแตกต่าง ของ Internet, Intranet, Ethernet 34 100.0034100.00 เรื่องที่ 2 เครื่องการเรียนรู้ 1. ความหมายของ Social Network 30 2893.3332106.66 เรื่องที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ 1. การสร้างกลุ่ม Social Network 302893.3342140.00 2. ทักทายสมาชิก 282692.8544157.14 เรื่องที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้ 1. การวิเคราะห์เนื้อหาร้านค้า ออนไลน์ 282589.2845160.71 1. การสร้างร้านค้าออนไลน์ 29 100.0036124.13 1. การพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 29 100.0058200.00 1. การนำเสนอร้านค้าออนไลน์ 282692.8546164.28 เฉลี่ยโดยรวมร้อยละของผู้เรียน 95.73 139.21

9 รายการถาม - ตอบความหมาย 1. ด้านความสะดวกในการใช้งาน 4.520.53 พึงพอใจมากที่สุด 1.1 สามารเข้าถึงเว็บไซต์ที่เสมอภาคในทุกรูปแบบ 4.510.55 พึงพอใจมากที่สุด 1.2 ทุกกลุ่มได้รับการบริการจากเว็บไซต์ที่เสมอภาค 4.510.60 พึงพอใจมากที่สุด 1.3 สามารถเข้าร่วมเพื่อทำงานร่วมกันทั้งกลุ่มและส่วนตัว 4.540.50 พึงพอใจมากที่สุด 1.4 ผู้ใช้สามารถในการสร้างกลุ่ม / เครือข่าย 4.510.51 พึงพอใจมากที่สุด 1.5 สามารถกำหนดเนื้อหาสาระที่เหมาะสม / สอดคล้องกับ การเรียนรู้ได้ 4.540.50 พึงพอใจมากที่สุด 2. ด้านความสามารถของระบบ 4.570.52 พึงพอใจมากที่สุด 2.1 นำเสนอเนื้อหาสาระที่สนองความต้องการของ ผู้รับบริการ 4.590.55 พึงพอใจมากที่สุด 2.2 มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลการให้บริการที่หลากหลาย 4.560.50 พึงพอใจมากที่สุด 2.3 สามารถปรับปรุงเพื่อการนำเสนอทรัพยากรการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 4.590.50 พึงพอใจมากที่สุด 2.4 ระบบสามารถนำเสนอสื่อ / เอกสารสำหรับการเรียนรู้ 4.590.55 พึงพอใจมากที่สุด 2.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ ในการเป็น Social Network เพื่อการเรียนรู้ในภาพรวม 4.510.51 พึงพอใจมากที่สุด 3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.550.51 พึงพอใจมากที่สุด 3.1 มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ 4.540.55 พึงพอใจมากที่สุด 3.2 มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และทันสมัย 4.510.51 พึงพอใจมากที่สุด 3.3 มีรูปแบบการนำเสนอสื่อ / สารสนเทศที่หลากหลาย 4.630.49 พึงพอใจมากที่สุด 3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.560.50 พึงพอใจมากที่สุด 3.5 ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาสำหรับการเรียนรู้ 4.540.50 พึงพอใจมากที่สุด เฉลี่ยโดยรวม 4.550.52 พึงพอใจมากที่สุด

10 จำนว น ผู้เรีย น คะแน นเต็ม เกณฑ์ ร้อยละ 75 ค่าเฉลี่ย กลุ่มเป้าห มาย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐ าน t 363022.5024.731.95 7.3 2

11

12


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาวเรวดี นาวินวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google