งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ มีต่อการเรียนวิชาโครงการ นางสาวภณิดา ปรัชญชรินกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ มีต่อการเรียนวิชาโครงการ นางสาวภณิดา ปรัชญชรินกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ มีต่อการเรียนวิชาโครงการ นางสาวภณิดา ปรัชญชรินกร

3 ปัญหาการวิจัย ในวิชาโครงการของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการ การจัดการเรียนการสอนวิชา โครงการของแผนกการตลาด ครูผู้สอนชี้แจงปฐมนิเทศให้ นักเรียนทราบเกี่ยวกับวิชานี้ว่ามี การบูรณาการกับวิชาในแผนก 2 วิชาคือวิชาการจัดการ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และวิชาการ บรรจุภัณฑ์ (OTOP) การจัดเรียน การ

4 สอนวิชาโครงการ เป็นรายวิชาที่ ต้องทำงานเป็นกลุ่มการนำองค์ ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชา ทางการตลาดใช้ในการทำโครงการ เช่นการวางแผนทางการตลาด ส่วน ประสมทางการตลาด และอื่นๆ โดย แบ่งงานกันทำในการหาข้อมูลตาม หัวข้อที่ผู้สอนกำหนดและจัดทำ รูปเล่มรายงาน ทั้งนี้นักเรียนต้องนำ โครงการที่ได้ไปบริการวิชาชีพสู่ ชุมชน

5 ในขณะที่สอนพบปัญหาว่า นักเรียนมีความเข้าใจโครงการที่ จะทำไม่เพียงพอส่งผลทำให้ นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการเขียน โครงการ การส่งงานตามที่ กำหนด การเข้าเรียน การหา ข้อมูล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อวิชา โครงการ เพื่อนำมาแก้ปัญหาใน การพัฒนาการเรียนการสอน

6 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพที่มีต่อการเรียนวิชา โครงการ

7 กรอบแนวคิดใน การวิจัย ตัวแปรอิสระ 1. เพศ 2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตัวแปรตาม ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน วิชาโครงการ 1. ด้านความรู้พื้นฐาน เนื้อหา 2. ด้านครูผู้สอน 3. ด้านอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน

8 สรุป ผลการวิจั ย

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ มีต่อการเรียนวิชาโครงการ นางสาวภณิดา ปรัชญชรินกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google