งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 11 มีนาคม 2556 โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 11 มีนาคม 2556 โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 11 มีนาคม 2556 โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์

2 2 Child -The Convention on the Rights of the Child(1989) - หมายถึงผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ - The legal threshold of “adulthood” Adolescent -WHO - หมายถึงผู้ที่อายุ 10-19 ปี - Early adolescent 10-14 ปี - Late adolescent 15-19 ปี Youth -United Nations - หมายถึงผู้ที่อายุ 15-24 ปี Teenager - First used in the USA in the 1920s - หมายถึงผู้ที่อายุ 13-19 ปี

3 3

4 4 Source; Adolescence: a foundation on the future life

5 5

6 6

7 เกิดอะไรขึ้นเมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์... 7

8  ออกจากโรงเรียน  มีต้นทุนทางสังคมต่ำ  ไม่มีงานทำ หรือได้งานที่ค่าแรงต่ำ  อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี  มีภาวะซึมเศร้าและมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย  ต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการดำรงชีวิต แม่วัยรุ่นมีโอกาสสูงที่จะ... 8

9  อยู่ในครอบครัวที่ยากจน  โตขึ้นโดยไม่มีพ่อ  เป็นเหยื่อของความรุนแรง  เรียนไม่ดี  มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาชญากรรม  มีโอกาสสูงที่จะเป็นแม่วัยรุ่นต่อไป... ลูกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมีโอกาสสูงที่จะ... 9

10 10

11 11

12 12

13 อัตราคลอด อัตราแท้ง 13

14 สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน 14

15 ที่มา : สถิติสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2535-2554 อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 15

16 อัตราการคลอดของหญิงอายุ < 15 ปี ต่อประชากรหญิง 10-14 ปี 1,000 คน 16 ที่มา : สถิติสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2535-2554

17 ตัวชี้วัด MDG 5b : อัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15-19 ปีต่อหญิงอายุ15-19 ปีพันคน (Adolescent birth rate, per 1,000 women aged 15-19) อัตราการเกิดมีชีพในวัยรุ่น (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 1995-20002000-20052005-2010 แบ่งตามเขตขององค์การอนามัยโลก อาฟริกา เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน โอเชียเนีย 116.2 59.3 41.2 24.1 47.6 85.5 37.3 110.9 51.1 41.3 19.7 40.5 81.9 81.2 34.0 101.4 45.9 39.3 19.3 38.6 72.4 73.4 33.4 แบ่งตามระดับการพัฒนาของประเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศด้อยพัฒนา 28.3 73.5 131.6 24.2 66.2 120.9 24.0 60.4 104.6 ทั่วโลก66.860.455.7 Source: World Population Prospects, the 2010 th revision

18 18 Source: World Population Prospects, the 2010 th revision

19 อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน ที่มา : 1. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2. ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปี (การคลอด การเกิดไร้ชีพและการแท้ง) จากสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ ข้อมูลการแท้งรวบรวมได้เฉพาะผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ปี พ.ศ. การแท้ง ทุกประเภท การเกิด ไร้ชีพ หญิงคลอด 15-19 ปี รวมหญิงตั้งครรภ์ 15-19 ปี หญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด อัตรา:1,000 255011,844388115,948127,7922,300,740 55.7 255111,788337118,921130,7092,329,702 56.3 255211,920378119,828131,7482,344,720 56.4 255311,734401120,012132,1472,356,637 56.1 255411,582413129,321142,0422,367,243 60.0 อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 19

20 10% 15% 63% 12%

21 เพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การทำแท้ง สิ่งที่วัยรุ่นและเยาวชนกำลังเผชิญ... เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ค่านิยมในการล่าแต้ม การเปลี่ยนคู่นอน เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กามโรค/เอดส์ ล่วงละเมิดทางเพศ และถูกกระทำรุนแรง 21

22 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและเยาวชน 22

23 23

24 24

25 การชะลอการมีเพศสัมพันธ์ (Delay Sex) การมีเพศสัมพันธ์ที่ ปลอดภัย ( Safe Sex) การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Planned Pregnancy) * มีทักษะชีวิตเรื่องเพศ * รู้คุณค่าในตนเอง/ให้เกียรติ สตรี * ใช้วิธีคุมกำเนิดอย่าง เหมาะสม * ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อ มีเพศสัมพันธ์ * ใช้บริการการให้คำปรึกษา * ใช้บริการวางแผนครอบครัว * แท้งที่ปลอดภัย แนวคิดการดำเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1. สถานศึกษา - พัฒนาหลักสูตรการเรียนเพศศึกษา อย่างรอบด้าน - พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์อนามัยการ เจริญพันธุ์ - Friend Corner 2. หน่วยบริการสาธารณสุข - คลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตร กับวัยรุ่น - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3. ครอบครัว/ชุมชน - จัดทำแผนบูรณาการระดับจังหวัด/อปท. - สร้างครอบครัวอบอุ่นอนามัยการเจริญพันธุ์ - พัฒนาแกนนำวัยรุ่น/สภาเด็กฯ - พัฒนาคู่มือ อสม. - พัฒนาสื่อมวลชน ผลลัพธ์ พฤติกรรม แนวทางแก้ไข 25

26 วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต สถานบริการสาธารณสุข คลินิกวัยรุ่น - ให้ความรู้ - ให้คำปรึกษา - ให้บริการสุขภาพ เชิงรุก / ส่งต่อ เฝ้าระวังแท้ง สถานศึกษา โรงเรียน อพ. (ใน รร. ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) สอนเพศศึกษารอบด้าน มุมเพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม อพ. จังหวัด / ชุมชน / ครอบครัว แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ อนามัยการเจริญพันธุ์ คณะอนุกรรมการอนามัยการ เจริญพันธุ์จังหวัด เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง สภาเด็กและเยาวชน/เด็กไทยทำได้/To be # 1/GO/NGO/อสม.  ชะลอเพศสัมพันธ์  เพศสัมพันธ์ปลอดภัย  การวางแผนตั้งครรภ์ อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น สัดส่วนแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตร อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี 1,000 คน 26

27 27

28 28

29 29

30 30 We can’t stop the waves, but we can learn to surf.


ดาวน์โหลด ppt นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 11 มีนาคม 2556 โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google