งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง อธิบายความหมายและปฏิบัติ ตามสิทธิของพลเมืองไทยได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ใบงาน 1. ประชาชนทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน 2. เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน........

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. อุทิศใช้สิทธิในการเป็นเพื่อน บ้านเข้าไปหยิบของมาใช้ 5. สิทธิบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินสาธารณะ 4. สิทธิและ หน้าที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน........

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 6. บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ให้สิทธิเสรีภาพในการรักษา เท่าเทียมกัน 7. ต้องให้สิทธิเสรีภาพผู้บริหาร ประเทศเต็มที่และห้ามประชา ชน วิจารณ์การเมือง........

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิ อำนาจที่ กฎหมายได้ บัญญัติ ให้รับรอง คุ้มครองบุคคล

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความสำคัญ 1. ป้องกันตนจากการใช้อำนาจรัฐ 2. เป็นข้อห้ามมิให้มีการเลือก ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 3. เป็นการเรียกร้อง ให้รัฐกระทำการ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อฝ่าย นิติบัญญัติ 5. เป็นหลักประกันการใช้ สิทธิทางศาล

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พื้นฐาน กระบวนการ ยุติธรรม ความเสมอ ภาคและ ส่งเสริม สิทธิ กลุ่มและ ชุมชน การเมือง การ ปกครอง ทรัพยากร สาธารณะ

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคล 1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย 2. สิทธิในความเป็นบุคคล 3. เสรีภาพในเคหสถาน

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. เสรีภาพในการเดินทาง และการเลือกถิ่นที่อยู่ 5. เสรีภาพใน การสื่อสาร 6. เสรีภาพในการนับถือ ศาสนา

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 7. เสรีภาพในการแสดง ความคิดเห็น 8. เสรีภาพทางวิชาการ 9. สิทธิในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 11. สิทธิในการ ได้รับค่า ทดแทนที่ เป็นธรรม จากการ เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ 10. สิทธิในทรัพย์สิน

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 12. เสรีภาพในการประกอบ กิจการและอาชีพ 13. สิทธิในการร้องทุกข์

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ใบงาน 1. ประชาชนทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน 2. เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน...........

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. อุทิศใช้สิทธิในการเป็นเพื่อน บ้านเข้าไปหยิบของมาใช้ 4. สิทธิและ หน้าที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน 5. สิทธิบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินสาธารณะ...........

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 6. บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ให้สิทธิเสรีภาพในการรักษา เท่าเทียมกัน 7. ต้องให้สิทธิ เสรีภาพผู้บริหาร ประเทศเต็มที่และ ห้ามประชาชน วิจารณ์การเมือง...........


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google