งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายสาธารณะกับการ ปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร อาจารย์มานิตย์ ผิวขาว สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายวิชา 962421 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายสาธารณะกับการ ปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร อาจารย์มานิตย์ ผิวขาว สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายวิชา 962421 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายสาธารณะกับการ ปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร อาจารย์มานิตย์ ผิวขาว สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายวิชา 962421 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย นโยบายสาธารณะ

2 นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง จัดทำแผนแม่บทการใช้ทรัพยากรสื่อสาร ของชาติ การใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐ ส่งเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ สื่อสารมวลชน

3 นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และ การจัดองค์กรภาครัฐ สนับสนุนการกระจายอำนาจอย่าง ต่อเนื่อง

4 สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ ถาวร สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร เพื่อการ ปฏิรูปการเมืองโดยเน้นความสำคัญที่ ให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญในทุก ระดับ

5 เสริมสร้างมาตรการในการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งในภาคการเมืองและภาคราชการ ทั้ง ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ส่งเสริมองค์กรอิสระและประชาชน ใน การตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิ ชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล รวมทั้งการป้องกันการ กระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ ส่วนรวมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6 จัดทำแผนแม่บทพัฒนา การเมือง จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง ที่ เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ทางการเมืองวัฒนธรรมและการเรียนรู้ ใหม่ทางการเมือง การจัดตั้ง " สภาพัฒนาการเมือง " ให้ เป็นองค์กรหลักในการจัดทำและ ดำเนินการให้แผนแม่บทพัฒนา การเมือง ประสบความสำเร็จรวมทั้งทำ หน้าที่ประสาน ติดตาม กำกับการ ดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนา การเมือง ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนองตอบเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ

7 จัดทำแผนแม่บทการใช้ ทรัพยากรสื่อสารของชาติ การ ใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐ จัดทำแผนแม่บทการใช้ทรัพยากร สื่อสารของชาติ การใช้เครื่องมือ สื่อสารของรัฐ เพื่อใช้ประโยชน์สาร ธารณะ และประโยชน์ ต่อการศึกษา ทางการเมืองแก่ประชาชน ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการเน้นการทำ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ การ ปฏิรูปการเมือง

8 ส่งเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ของสื่อสารมวลชน ส่งเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของสื่อสารมวลชน ควบคู่กับความ รับผิดชอบต่อสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ เพื่อจัดระบบสื่อภาครัฐ สื่อภาคเอกชนและสื่อชุมชนให้เป็นสื่อ สาธารณะอย่างแท้จริง

9 ส่งเสริมบทบาทขององค์กร ภาคเอกชนและภาคประชาชน ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีบทบาทควบคู่ กับองค์กรภาคราชการในการพัฒนา ศักยภาพของประชาสังคม และชุมชน ท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่มี ความเข้มแข็งสามารถพิทักษ์ปกป้อง สิทธิ และผลประโยชน์ของตนและ สังคมไทย

10 มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากร บุคคล และการจัดองค์กรภาครัฐ มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และ การจัดองค์กรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับ ทิศทางการนำพาประเทศ ไปสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุขด้วยการดำรง ชีพตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง ให้การรับราชการมีความเป็นมืออาชีพ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำรงชีพอย่างพอเพียง มีมโน สุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีด ความสามารถในการให้บริการ ประชาชน ตามแนวทางพระราชทาน " เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "

11 สนับสนุนการกระจายอำนาจ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการกระจายอำนาจอย่าง ต่อเนื่อง ตามครรลองระบบ ประชาธิปไตย เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ พึ่งตนเอง และปกครองตนเองได้ ตาม เจตนารมณ์ของประชน


ดาวน์โหลด ppt นโยบายสาธารณะกับการ ปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร อาจารย์มานิตย์ ผิวขาว สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายวิชา 962421 - เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google