งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงร่างของรัฐธรรมนูญ 2550(Social Contract) ประชาชน มอบอำนาจ อธิปไตย รัฐ ( มีอำนาจจำกัดเพื่อคุ้มครอง สิทธิ / เสรีภาพ ) พระมหากษัตริย์ อำนาจอธิปไตย ( หนึ่งเดียวแบ่งแยกมิได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงร่างของรัฐธรรมนูญ 2550(Social Contract) ประชาชน มอบอำนาจ อธิปไตย รัฐ ( มีอำนาจจำกัดเพื่อคุ้มครอง สิทธิ / เสรีภาพ ) พระมหากษัตริย์ อำนาจอธิปไตย ( หนึ่งเดียวแบ่งแยกมิได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงร่างของรัฐธรรมนูญ 2550(Social Contract) ประชาชน มอบอำนาจ อธิปไตย รัฐ ( มีอำนาจจำกัดเพื่อคุ้มครอง สิทธิ / เสรีภาพ ) พระมหากษัตริย์ อำนาจอธิปไตย ( หนึ่งเดียวแบ่งแยกมิได้ ) Separation of function นิติบัญญัติ ( รัฐสภา ) เลือกตั้ง ( รัฐธรรมนูญ ) ทางอ้อม ใช้อำนาจอธิปไตย ประชาชน บริหาร ( รัฐบาล ) ตุลาการ ( องค์กรชี้ขาด ข้อพิพาท ) ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล รัฐธรรมนูญ Tribunal การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ ( กระบวนการ ) การตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน / หนี้สิน การดำเนินคดี อาญานักการเมือง Impeachment ( องค์กรอิสระ ) ป. ป. ช. Ombudsman คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน คณะกก. ตรวจเงิน แผ่นดิน ก. ก. ต. ใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง

2 บทที่ 1 ความเบื้องต้น รัฐธรรมนูญ (Constitution) คือ ก. ม สูงสุดในการปกครองประเทศ ที่เป็น เอกสารลายลักษณ์อักษรกำหนดเรื่อง อำนาจ อธิปไตย สถาบันการเมือง สิทธิ – เสรีภาพ ก. มรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) คือ ก. มทั้งหลายที่ว่าด้วยเรื่อง อำนาจอธิปไตย สถาบันการเมือง สิทธิ – เสรีภาพ ก. มประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) คือ ก. มว่าด้วยรายละเอียดของ กลไกลทาง ร. ธ. น ที่จะนำไปสู่ผล ในทางปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่ง ร. ธ. น

3 ก. ม ประกอบ ร. ธ. น มี 9 ฉบับ คือ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส. ส./ สว. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( ป. ป. ช.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

4 ก. มร. ธ. น ในฐานะที่เป็น ก. ม มหาชน รัฐ VS เอกชน ที่รัฐอยู่เหนือเอกชน - รัฐมีอำนาจอธิปไตย / อำนาจ มหาชน - การตีความโดยรักษาดุลย ภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะ กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน - ( ต้องไม่ตีความเคร่งครัด )

5 ความแตกต่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ กับกฎหมายปกครอง เนื้อหา - รัฐธรรมนูญพูดถึง อำนาจอธิปไตย สถาบันการเมือง สิทธิเสรีภาพ - กฎหมายปกครองพูดถึงสถาบันฝ่าย ปกครองคือใคร อำนาจหน้าที่ในการ จัดทำบริการสาธารณะ การควบคุมฝ่าย ปกครอง ฐานะลำดับศักดิ์กฎหมาย - รัฐธรรมนูญสูงสุด / สูงกว่ากฎหมาย ปกครอง

6 ( สถาบันการเมือง ) ( ฝ่าย ปกครอง ) นายกฯ สำนัก นายกฯ ค. ร. ม. ร. ม. ต. กระทรวง กฎหมาย ร. ธ. น. พูดถึง กฎหมาย ปกครอง สถาบันการเมือง - ฝ่าย ปกครอง - การเข้าสู่อำนาจ - อำนาจ หน้าที่ในการ - อำนาจหน้าที่ในฐานะ จัดทำ บริการสาธารณะ รัฐบาล (Act of (Administrative Act) Government)

7 ความหมายเชิงประวัติแนวคิด ร. ธ. น. 1. สมัยโบราณ อดีต  คศ.1215 ไม่มีความหมายและขอบเขตชัดเจน พูดถึงการปกครองโรมัน ข้อบังคับ การประชุมสภา ปกปิดศึกษาเฉพาะในหมู่ชนชั้นการ ปกครอง เป็นจารีตประเพณี / โองการของ พระมหากษัตริย์

8 2. สมัยที่ 2 ค. ศ.1215 – คศ.1776 ขุนนาง 25 คน จับกษัตริย์ John ลงนามใน Magna Carta จำกัดอำนาจ พระมหากษัตริย์ เสรีภาพในการนับถือศาสนา สัญญาว่าจะให้สิทธิและความยุติธรรม ไม่ขึ้นภาษีโดยปราศจากจากความเห็นชอบ ของราษฎรหรือผู้แทน ไม่เกณฑ์พลเมืองปรนนิบัติกองทัพ บุคคลใดจะถูกจับกุม คุมขัง ริบทรัพย์ เนรเทศไม่ได้ เว้นแต่จะพิจารณาอันเที่ยง ธรรมตาม ก. ม ของบ้านเมือง

9 รับรองสิทธิของประชาชนในการ เคลื่อนย้ายภายในประเทศและการ เดินทางออกนอกประเทศโดยเสรี (  อิทธิพลของ Magna Carta นี้มีต่อ ผู้อพยพไปอยู่อเมริกาและเป็นต้นเค้า ของ ร. ธ. น. สหรัฐอเมริกา คนอมริกัน จึงเทอดทูนเสรีภาพ ต่าง ๆ ตาม Magna Carta และเรียกว่าสิทธิ เสรีภาพตามธรรมชาติ และกลายมาเป็นสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

10 หาก King ผิดสัญญา Magna Carta ขุนนางมีสิทธิยึดอำนาจ และจัดหา King ใหม่ได้  เป็นรากฐานของการปกครอง แบบประชาธิปไตยโดยมี King เป็นประมุข

11 3. สมัยที่ 3 ค. ศ.1776 – ค. ศ.1945 เกิดเหตุการณ์สำคัญของโลก 2 เหตุการณ์คือ 1. การประกาศอิสรภาพใน สหรัฐอเมริกา ค. ศ.1776 2. การปฏิวัติใหญ่ใน Fr. ค. ศ 1789 เป็นผลมาจากทฤษฎีสัญญา ประชาคม (Social Contract) ถูกเสนอเพื่อสวนทางอำนาจของ King

12 มีการแปล Concept  ร. ธ. นลาย ลักษณ์อักษรที่มีหลักการปกครอง แบบประชาธิปไตย ร. ธ. น เป็น ก. ม สูงสุด อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน มีหลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักนิติรัฐ (Legal State) หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน เรียกแนวคิดนี้ว่า ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) แพร่ไปในประเทศที่มีการปกครองแบบ ประชาธิปไตย

13 สมัยที่ 4 หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2- ปัจจุบัน เกิดองค์การสหประชาชาติ  ร. ธ. น. เป็นสัญลักษณ์ความ เป็นเอกราชเพียงพอที่จะ ติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ มิใช่เอกสารประชาธิปไตย


ดาวน์โหลด ppt โครงร่างของรัฐธรรมนูญ 2550(Social Contract) ประชาชน มอบอำนาจ อธิปไตย รัฐ ( มีอำนาจจำกัดเพื่อคุ้มครอง สิทธิ / เสรีภาพ ) พระมหากษัตริย์ อำนาจอธิปไตย ( หนึ่งเดียวแบ่งแยกมิได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google