งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Test 4 1. data mining คืออะไร ? (อธิบายเป็นแผนภาพประกอบด้วย) 2. KKD (Knowledge Discovery in Database) คืออะไร ? 3. จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ data mining.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Test 4 1. data mining คืออะไร ? (อธิบายเป็นแผนภาพประกอบด้วย) 2. KKD (Knowledge Discovery in Database) คืออะไร ? 3. จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ data mining."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Test 4 1. data mining คืออะไร ? (อธิบายเป็นแผนภาพประกอบด้วย) 2. KKD (Knowledge Discovery in Database) คืออะไร ? 3. จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ data mining

2 Data Mining (DM) ? การทำเหมืองข้อมูล ซึ่งเป็น กระบวนการ ที่แยกข้อมูล (Extract data) จากฐานข้อมูล ขนาด ใหญ่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ ออกมา โดยเป็นข้อมูลที่มีเหตุผลและหลักฐานที่ เชื่อถือได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญ ในการที่จะช่วยการตัดสินใจในการทำ ธุรกิจ Data Mining เป็นกระบวนการที่สำคัญในการ ทำ Knowledge Discovery in Database (KDD) ( เป็นการแยกเอาองค์ความรู้จากฐานข้อมูล เอกสาร e-mail และ อื่นๆ )

3 การทำงานของ data mining 1. การจัดหมวดหมู่ (Classification) 2. การประเมินค่า (Estimation) 3. การทํานายล่วงหน้า (Prediction) 4. การจัดกลุ่มโดยอาศัยความใกล้ชิด (Affinity Group) 5. การรวมตัว (Clustering) 6. การบรรยาย (Description)

4

5 กระบวนการที่ใช้ค้นหาและแยก สารสนเทศที่มีประโยชน์ออกจากเอกสารและ ข้อมูลขนาดใหญ่ และงานต่อไปนี้ด้วย : - การคัดแยกองค์ความรู้ (knowledge extraction) - ข้อมูลในอดีต (data archaeology) - การสำรวจข้อมูล (data exploration) - การประมวลรูปแบบข้อมูล (data pattern processing) - data dredging ( การขุดข้อมูล ) - information harvesting ( การเก็บข้อมูล ) Knowledge Discovery in Database (KDD) ?

6 การประยุกต์ใช้ Data Mining ด้านการแพทย์ : ใช้ data mining ค้นหาผลข้างเคียงของ การใช้ยา โดยอาศัยข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย, ใช้ใน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสารพันธุกรรม ด้านการเงิน : ใช้ data mining ตัดสินว่าควรจะอนุมัติ เครดิตให้ลูกค้ารายใดบ้างใช้ในการคาดหมายความ น่าจะเป็นว่าธุรกิจนั้นๆมีโอกาสที่จะล้มละลายหรือไม่, ใช้คาดหมายการขึ้น / ลงของหุ้นในตลาดหุ้น ด้านการเกษตร : ใช้จำแนกประเภทของโรคพืชที่เกิด กับถั่วเหลืองและมะเขือเทศ ด้านวิศวกรรม : ใช้วิเคราะห์และวินิจฉัยสาเหตุการ ทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรกล ด้านอาชญวิทยา : ใช้วิเคราะห์หาเจ้าของลายนิ้วมือ ด้านอวกาศ : ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งมาจากดาวเทียม ขององค์การนาซ่า


ดาวน์โหลด ppt Test 4 1. data mining คืออะไร ? (อธิบายเป็นแผนภาพประกอบด้วย) 2. KKD (Knowledge Discovery in Database) คืออะไร ? 3. จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ data mining.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google