งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Architecture ผู้สอน อ. กริช สมกันธา หนังสือประกอบการสอน Computer Organization And Architecture (Designing for Performance) William Stallings.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Architecture ผู้สอน อ. กริช สมกันธา หนังสือประกอบการสอน Computer Organization And Architecture (Designing for Performance) William Stallings."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Architecture ผู้สอน อ. กริช สมกันธา หนังสือประกอบการสอน Computer Organization And Architecture (Designing for Performance) William Stallings

2 คะแนน คะแนนเข้าชั้นเรียน 5 คะแนนสอบ Midterm20 คะแนนสอบย่อย หรืองาน Assignment10 คะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย Present + Report(เนื้อหาในบทเรียนกลุ่มละ 1 บท)15 คะแนนสอบ Final50 100 คะแนน

3 Content Overview and Context of Computer System Computer Evolution and Performance Computer Interconnection Structures Internal Memory External Memory Input/output Operating System Support Instruction Set CPU Structure and Function Reduced Instruction Set Computer (RISCs) Superscalar Processors Control Unit Operation Microprogrammed Control Parallel Processor Assembly Language

4 Chapter 1 Introduction

5 นิยามของคอมพิวเตอร์ Computer architecture Architecture is those attributes visible to the programmer. (คุณสมบัติต่างๆ ของระบบคอม ที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ ซึ่งจะเป็นส่วนที่มี ผลกระทบโดยตรงต่อการประมวลผลของโปรแกรมคอม) เช่น - Instruction set (ชุดคำสั่ง) - number of bits used for data representation(การแทนข้อมูล ระดับของเครื่อง). Computer Organization The operation unit and their interconnection that realize the architectural specification. (ส่วนประกอบแต่ละส่วนของเครื่อง คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเข้ากับส่วนประกอบอื่นๆ) เช่น - Control Signal - Interface between the computer and peripheral, - Memory technology

6 ตัวอย่างความสัมพันธ์ทั้งสอง เช่นการที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีคำสั่งสำหรับการ คูณหรือไม่นั้นจะเป็นการตัดสินใจทางด้าน computer architecture ส่วนการตัดสินใจทางด้าน computer organization นั้นจะเกี่ยวกับการสร้าง Hardware สำหรับ การคูณ สมมุติว่าคอมพิวเตอร์มี compute architecture เหมือนกันหมด แต่มี computer organization แตกต่างกัน ทำให้คอมพิวเตอร์มีความแตกต่างด้าน ราคา ประสิทธิภาพ บางครั้ง architecture บางอย่างยังมีความทันสมัยสามารถ ใช้ได้หลายปี และถูกนำไปใช้หลายรุ่น ในขณะที่ organization อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น - เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM system 370 ถ้าต้องการความเร็ว มากขึ้นอาจจะซื้อรุ่นที่ราคาแพง แต่ก็ยังคงสามารถใช้ Software เดิมได้ แม้ว่า Organization เปลี่ยนไปก็ยังคงทำ ให้ใช้ Software ตัวเดิมได้

7 Structure & Function( โครงสร้างและหน้าที่การ ทำงาน ) Structure is the way in which components relate to each other(วิธีการที่อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน) พูดง่ายคือส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันเป็น คอมพิวเตอร์ Function is the operation of individual components as part of the structure (การทำงานของส่วนประกอบแต่ ละส่วนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง)

8 Function การทำงานในส่วนต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ All computer functions are: —Data processing (การประมวลผลข้อมูล) —Data storage (การเก็บข้อมูล) —Data movement (การเคลื่อนย้ายข้อมูล) —Control (การควบคุม)

9 Functional view Basic Function ใน การทำงานของ คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป

10 Operations (1) Data movement

11 Operations (2) Storage

12 Operation (3) Processing from/to storage

13 Operation (4) Processing from storage to I/O

14 Structure - Top Level Computer Main Memory Input Output Systems Interconnection Peripherals Communication lines Central Processing Unit Computer

15 Structure - Computer (Central Processing Unit : CPU) หน่วยประมวลผลกลางจัดได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนเป็นสมองของเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยทำหน้าที่ในการคำนวณค่าต่าง ๆ ตาม คำสั่งที่ได้รับ และควบคุมการทำงานของส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด ในระบบไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล กลางจะถูกสร้างให้อยู่ในรูป วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) เพียงตัวเดียวทำให้ง่ายในการนำไปใช้งาน

16 Structure - Computer หน่วยความจำ (Memory Unit) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของระบบ คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือข้อความ แม้กระทั่งคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมที่จะใช้สั่งงาน ระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้วหน่วยความจำจะถูก สร้างมาบน IC เพื่อให้มีความจุสูงแต่มีขนาดเล็ก ข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำจะมีสถานะเพียงแค่เปิด วงจร (0) หรือปิดวงจร (1) เท่านั้น หน่วยความจำ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ - ROM (Read Only Memory) - RAM (Random Access Memory)

17 Structure - Computer –หน่วยนำข้อมูลเข้าและหน่วยแสดงผล (I/O Unit) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับการติดต่อจากภายนอกเข้า สู่ระบบ และแสดงผลที่ได้จากการทำงานของระบบ ออกสู่ภายนอก เช่น คีย์บอร์ด, จอภาพ, ลำโพง, Disk Drive เป็นต้น

18 Structure - The CPU Computer Arithmetic and Login Unit Control Unit Internal CPU Interconnection Registers CPU I/O Memory System Bus CPU

19 Structure - The CPU หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ประมวลผลโดยใช้วิธีที่ คณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร หรือ ทำหน้าที่ ประมวลผลทางตรรกะ เช่น AND OR NOT COMPLEMENT เป็นต้น รวมทั้งยังทำหน้าที่ในการ เปรียบเทียบค่าต่าง ๆ

20 Structure - The CPU หน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราว (Register) เป็นหน่วยความจำขนาดเล็ก ทำหน้าที่เป็นที่พัก ข้อมูล ชั่วคราวก่อนที่จะถูกนำไปประมวลผล โดยปกติ แล้วใน CPU จะมี Register สำหรับเก็บข้อมูลไม่เกิน 64 ตัว การอ้างอิงข้อมูลของ Register จะมีความเร็ว เท่ากับความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง เพราะเป็น หน่วยความจำส่วนที่อยู่ภายในตัวหน่วยประมวลผล กลางจึงไม่ต้องไปอ้างอิงถึงภายนอกหน่วยประมวลผล

21 Structure - The CPU หน่วยควบคุม (Control Unit) เป็นเสมือนหน่วยบัญชาการของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด ทำหน้าที่กำหนดจังหวะการทำงานต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ไม่เว้นแม้แต่ส่วนประกอบอื่น ๆ ของ CPU นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์

22 Structure - The Control Unit CPU Control Memory Control Unit Registers and Decoders Sequencing Login Control Unit ALU Registers Internal Bus Control Unit

23 การแบ่งชนิดของคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบัน Supercomputers เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดใน ปัจจุบัน มีการใช้ CPU จำนวนมากเช่น 64 CPU ทำงานร่วมกัน มีความเร็วสูง หน่วยความจำมาก ตัวอย่างเช่นเครื่อง Cray 1 ถึง 4 เป็นต้น Mainframe Computers มีขนาด ความเร็วและจำนวน CPU รองลงมาจาก Supercomputers สามารถติดตั้งระบบ ปฎิบัติการระบบ Multi-user ได้หลาย ๆ ตัวพร้อม ๆ กัน ภายในเครื่องเดียว ใช้สำหรับเป็นคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ Minicomputers มีขนาดรองลงมาอีก สามารถติดตั้งระบบ ปฎิบัติการแบบ Multi-user เพียงระบบเดียว เหมาะสำหรับเป็น คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางสำหรับองค์กรขนาดกลางหรือเป็น Internet host ที่ให้ความจุสูง

24 Microcomputers คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ CPU ที่ทำจาก Microprocessor Workstations เป็นคอมพิวเตอร์ที่วิวัฒนาการมาจาก Dumb terminal ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฎิบัติการแบบ Multi-user ต่อมาจึงพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการคำนวณของตนเอง ส่วนใหญ่ใช้ในงาน CAD และ Internet host ตัวอย่างเช่นเครื่อง Sun workstation ใช้ระบบปฎิบัติการ Multi-user ทำให้เข้ามา แทนที่ Minicomputers ในปัจจุบันนิยมใช้ CPU แบบ RISC Personal Computers (PCs) หรือ Home Computers เป็น คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก แต่ขีดความสามารถและขนาดต่าง ๆ กำลังขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว ใช้ Microprocessor เพียงตัวเดียวเป็น CPU ส่วนใหญ่จะใช้ระบบปฎิบัติการแบบ Multi-tasking/Single- user เช่น Windows, Linux หรือ OS/2 เป็นต้น ขนาดพอสำหรับ วางตั้งโต๊ะ บางทีจึงเรียกเป็น Desktop Computers เหมาะสำหรับ ทำงานคนเดียวหรือต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (LAN) หรือใช้เป็น Internet host ที่ให้ขีดความสามารถไม่สูงมากนัก

25 Laptop Computers คือพีซีที่สร้างให้มีขนาดเล็ก สามารถ ยกไปมาได้สะดวก Palm Computers คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมากขนาดมือถือ จึงมีจอภาพขนาดเล็กมาก ไม่ต้องมี Keyboard และ Mouse ทำให้ขีดความสามารถมีน้อยมากในปัจจุบัน Single-board Computers เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มากที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ขนาดเล็กที่หาซื้อได้ทั่วไป ไม่มี จอภาพแต่มี 7-segment display และมี Keyboard ขนาดเล็ก ไม่เหมาะสำหรับใช้งานเป็น General purpose computers แต่เหมาะสำหรับใช้งานเฉพาะอย่างเช่น งานในระบบความคุม ต่าง ๆ เป็นต้น

26 Embedded Computers มีขนาดเท่ากับ Single-board Computers แต่ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งอยู่ในตัวของ เครื่องควบคุมการ มักใช้ในงานเช่น แขนกล หุ่นยนต์ รถยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น

27 การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นคอมพิวเตอร์แบบ von Neumen ’ s Machine หรือเป็น Stored-Program Computer กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานตามขั้นตอน ของคำสั่งหรือโปรแกรมที่มนุษย์คิดไว้ และนำโปรแกรมนั้น ไปเก็บในรูปแบบของไฟล์ในดิสก์ คอมพิวเตอร์ก็อ่านโปรแกรม ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อให้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU มาอ่านคำสั่งไปทำงานทีละคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่คำสั่ง แรกไปจนจบโปรแกรม ดังนั้นเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถ ทำงานได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มเปิดไฟเข้าสู่เครื่องจนถึงสั่ง ปิดไฟ จึงต้องมีการแบ่งโปรแกรมและหน่วยความจำออกเป็น หลาย ๆ ระดับ โดยส่วนของโปรแกรมจะประกอบด้วย Bootstrap Loader, BIOS, Operating System (OS) และ Application Program

28 คอมพิวเตอร์กับการคำนวณ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่ซึ่งเลียนแบบ การทำงานของสมองมนุษย์เฉพาะในงานของการคำนวณดัง แสดงการเปรียบเทียบในรูป ข. การคำนวณของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็น von Neumann’s Machine ก. การทำงานของสมองมนุษย์

29 คอมพิวเตอร์กับการคำนวณ แต่สมองมนุษย์ยังมีความสามารถอื่น ๆ ที่คอมพิวเตอร์ ในยุคปัจจุบันไม่มีได้แก่ ความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์ (Natural Language Processing : NLP) ความสามารถในการเรียนรู้ (Learning) ความสามารถในการศึกษาหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ความสามารถในการรู้จักลักษณะต่าง ๆ เช่น รูป รส กลิ่น เสียง ความคิดริเริ่ม อารมณ์ สัญชาติญาน ฯลฯ

30 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4 ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้

31 ทำไมต้องศึกษา com Architecture & Organzation นักศึกษาควรที่จะมีความเข้าใจสถาปัตยกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเลือกระบบคอมพิวเตอร์ ในการใช้งาน ก็ควรจะมีความเข้าใจในข้อดีข้อเสียของ องค์ประกอบเหล่านั้น เช่น - ถูกมอบหมายให้เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาราคาต่อ ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt Computer Architecture ผู้สอน อ. กริช สมกันธา หนังสือประกอบการสอน Computer Organization And Architecture (Designing for Performance) William Stallings.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google