งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Central Processing Unit ชุดที่ 6. องค์ประกอบในการเปลี่ยน ข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ  input  processing  output  storage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Central Processing Unit ชุดที่ 6. องค์ประกอบในการเปลี่ยน ข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ  input  processing  output  storage."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Central Processing Unit ชุดที่ 6

2 องค์ประกอบในการเปลี่ยน ข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ  input  processing  output  storage

3 Computer Systems  THE PROCESSOR หรือ Central Processing Unit (CPU) คือหน่วย ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ สารสนเทศที่ต้องการ

4 Central Processing Unit (CPU)  เป็นจุดศูนย์กลางของ กิจกรรมต่างๆ  ทำหน้าที่แปลคำสั่งและ ทำงานตามคำสั่ง

5 Storages Primary Storages (memory):  ทำงานใกล้ชิดกับ CPU  เก็บข้อมูลและคำสั่ง ( ชั่วคราว )

6 Secondary Storage device Central Processing unit (CPU) Primary Storage ( memory ) Output device Input device Computer

7 CPU ประกอบไปด้วยสองส่วน :  Control Unit  Arithmetic/Logic Unit (ALU)

8 Control Unit CPU-MEMORY เป็นผู้ไปดึงคำสั่ง และ ข้อมูลจาก Memory มา แล้วแปล ความหมายของคำสั่ง แล้วส่งไป ให้ Arithmetic/Logic Unit (ALU) คำนวณ

9 Control Unit อื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้สั่งการและ ควบคุมการทำงานต่างๆของ เครื่อง

10 Arithmetic/Logic Unit คือหน่วยใน CPU ซึ่งทำหน้าที่ คำนวณ และ เปรียบเทียบ

11 Memory คือหน่วยความจำซึ่งมีลักษณะ คล้ายตู้รับจดหมายตาม apartment ซึ่งแต่ละตู้จะมี ตำแหน่ง เรียกว่า ADDRESS

12 การอ่าน โปรแกรมและข้อมูล เข้าไว้ใน memory read RATEread HRS SALARY = RATE * HRS print SALARY loop HRS 45 SALARY 1575 RATE 35

13 ลักษณะที่สำคัญของ Memory  ในแต่ละ Address บันทึกได้ค่า เดียว

14 Arithmetic/Logic Unit ทำ อะไรบ้าง  คำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operation) + - * /

15 Arithmetic/Logic Unit ทำ อะไรบ้าง  เปรียบเทียบทางตรรก Logical Operation < > =

16 Registers  เป็นที่เก็บ ข้อมูลและคำสั่ง ไว้ ชั่วคราวภายใน Central Processing Unit (CPU)

17 ประเภทของ Registers  Accumulator เก็บผลลัพธ์  Address Register เก็บ ตำแหน่งของ คำสั่งและข้อมูล  Storage Register เก็บ data ที่ ได้รับหรือจะส่งไปยัง memory  General Purposes ใช้งาน ทั่วไป เช่นใช้ในการคำนวณของ ALU

18 ความสำคัญของ Register  เพื่อเพิ่มความเร็วในการ ประมวลผล

19 เปรียบเทียบ Storages ชนิด ต่างๆ  Registers เก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น เดี๋ยวนี้  Primary Storages เก็บข้อมูล ที่จะใช้ในอนาคตอันใกล้  Secondary Storages เก็บ ข้อมูลที่จะใช้ในอนาคต

20 Secondary Storage device Central Processing unit (CPU) Primary Storage ( memory ) Output device Input device เปรียบเทียบความเร็วในการ ทำงานของ Computer ช้า เร็ว

21 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของ Computer โดย การใช้ Caching  Cache Memory  Disk Caching

22 Cache Memory  เป็น memory ชนิดหนึ่งซึ่งมี ความเร็วสูงมาก  ซึ่งอยู่ระหว่าง CPU และ Primary Storage  ทำงานโดยจะนำข้อมูลจาก memory มาเก็บไว้ที่ cache memory แล้วให้ CPU อ่านจาก cache memory

23 Cache Memory Central Processing unit (CPU) Cache Memory Primary Storage ( memory )

24 Disk Caching  เป็นการใช้เนื้อที่ส่วนหนึ่งของ Memory มาทำเป็น Disk Cache  จะอ่านข้อมูลจำนวนหนึ่งจาก Hard disk มาเก็บไว้ที่ Disk Cache

25 Disk Caching  เวลาต้องการค้นข้อมูล จะค้นที่ Disk Cache แทนที่จะค้นที่ Hard disk  ปริมาณที่ค้นเจอใน cache เรียก hit rate

26 Disk Caching Secondary Storage device Primary Stroage CPU = cache

27 จังหวะการทำงานของ computer  อุปกรณ์ต่างๆใน computer จะ ทำงานตามสัญญาณนาฬิกา (internal clock)  โดยทั่วไปเครื่องที่มีคุณสมบัติ เท่ากัน เครื่องที่มีสัญญาณ นาฬิกาสูงกว่า จะทำงานได้เร็ว กว่า

28 CPU บน PC  Intel  Motorola

29 Processor รุ่นต่างๆของ Intel  8088, 80286, 80386, 80486  Pentium, Pentium MMX  Pentium Pro, Pentium II

30 Processor ที่มีคุณสมบัติ เหมือน Intel  AMD  Cyrix

31 Motorola  ปัจจุบันสร้าง chip โดยใช้ เทคโนโลยี RISC (Reduced Instruction Set Computer)

32 ข้อดีของ RISC  ออกแบบ CPU ง่ายกว่า  ราคาถูกกว่า  สามารถ run ได้หลาย platform

33  คือเส้นทางที่อุปกรณ์ต่างๆ บน mother board ใช้รับส่งข้อมูล ซึ่ง PC ในปัจจุบันเป็น BUS ขนาด 32 bits BUS CPURAM

34 การเพิ่มอุปกรณ์ให้กับ คอมพิวเตอร์ สามารถเพิ่มจาก ภายใน (Internal) และ ภายนอก (External) คอมพิวเตอร์

35 การเพิ่มอุปกรณ์จากภายใน คอมพิวเตอร์  เพิ่มโดยผ่าน Expansion Slots

36 การเพิ่มอุปกรณ์จากภายนอก คอมพิวเตอร์  เพิ่มโดยผ่าน Serial หรือ Parallel ports

37 การเพิ่มอุปกรณ์ของ Computer Notebook  เนื่องจาก Computer Notebook ไม่มีพื้นที่พอ และไม่ สะดวก จึงไม่มี Expansion Slots  Computer Notebook จะมี PCMCIA Slots ซึ่งเป็น Slot ที่ อยู่ภายนอก ทำให้ผู้ใช้สามารถ เพิ่มอุปกรณ์ได้สะดวก

38 ประเภทของ Computer  PC หรือ Micro Computer  Workstation  Mini Computer  Mainframe Computer  Super Computer


ดาวน์โหลด ppt Central Processing Unit ชุดที่ 6. องค์ประกอบในการเปลี่ยน ข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ  input  processing  output  storage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google