งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ Constructionism พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ภาควิชา อุตสาหกรรม โดย นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ Constructionism พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ภาควิชา อุตสาหกรรม โดย นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ Constructionism พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ภาควิชา อุตสาหกรรม โดย นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2 ปัญหาการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่ง พัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมี ศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขัน ของประเทศ ในโลกยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องใช้ ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based Economy) นั้น ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แสวงหาความรู้ ของผู้เรียน ดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 66 หมวด 9 ว่า “ ผู้มีสิทธิได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้เกิด ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีใน การศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต ( รุ่ง แก้วแดง :2542)

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) นอกจากนี้บทบาทของครูที่จะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา Holland(1993) ได้สะท้อนความคิดไว้ว่าสิ่งที่ Seymour papert กระตุ้นให้คิดอยู่เสมอก็คือ การทำให้ครูเป็นนักวิจัยและเป็นผู้เรียนไปด้วย ในตัว สามารถปรับหรือพิจารณาจัดทำหลักสูตร คู่มือเรียน แผนการสอน และจัดอบรมครูให้ สอนไปตามแบบที่กำหนด จนนักเรียนไม่มี ทางเลือกใด ๆ เหลืออยู่เลยนั้นไม่เป็นการ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี และไม่นำไปสู่ การปฏิรูป การศึกษาได้แต่อย่างใด การพัฒนาบุคลากร ในทางการศึกษาให้เข้าใจในทฤษฎี Constructionisim

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบ Constructionism เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของ นักเรียนในรายวิชาโครงการ ภาควิชา อุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน

5 ตารางวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน การสอบคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน 61719.3 หลังเรียน 1,12935.4. กลุ่มค่าเฉลี่ย S.D.tSing.(p) ตัวอย่าง 35.385.27847.830.000

6 ตารางการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้เรียน ข้อที่รายละเอียดการประเมินเฉลี่ย ระดับ ความ พึงพอใจ ด้าน กระบวนการการเรียนการสอน 1 ผู้สอนมีการแนะนำข้อมูลรายวิชาโครงการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 4.28 มาก 2 มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 4.28 มาก 3 มีการบอกเกณฑ์การประเมินผล 4.28 มาก 4 มีการกำหนดระยะเวลาตามที่วางแผนไว้ 4.31 มาก 5 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการมีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 4.44 มาก 6 มีโอกาสในการประเมินเพื่อร่วมงาน 4.31 มาก ด้าน กิจกรรม 7 มีการนำผลงานเข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนและภายนอก 4.25 มาก 8 กิจกรรมที่เสริมในระหว่างเรียนช่วยให้มองเห็นถึงความสำคัญของ การวางแผนความสามัคคี การมีสมาธิในการทำงาน 4.47 มาก 9 ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 4.31 มาก เฉลี่ยรวม 4.33 มาก

7 สรุปผลการวิจัย การใช้ทฤษฎี Constructionism พัฒนากระบวนการสอนรายวิชา โครงการ นั้นส่งผลต่อพฤติกรรมการ เรียนรู้ทั้งด้าน พุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด 80 % อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 ตามสมมติฐานที่ ผู้วิจัยตั้งไว้ p<α (.05)

8 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้ จากการวิจัย 1. การนำทฤษฎี Constructionism มาใช้ เป็นแนวทางการเรียนรู้ในรายวิชาโครงการ ในชั้นปีสุดท้าย ควรชี้แจงแนวทางการ เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้เรียนยังไม่ มีพื้นฐานในเรื่องนี้ 2. ควรมีการเตรียมความพร้อมด้าน กิจกรรม และ Infrastructure อื่น ๆให้พร้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด

9 กิจกรรม : หนังสือทำมือ

10 กิจกรรม : ลูกปัดร้อยใจ

11 กิจกรรม : ต่อ 7 มหัศจรรย์

12 กิจกรรม : การเตรียมนำเสนอผลงาน

13 กิจกรรม : วันนักประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ Constructionism พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ภาควิชา อุตสาหกรรม โดย นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google