งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงโฉม หน้าทางการศึกษา. จัดทำโดย 1. นางสาววิรัญญา แก้วจา รหัส 52181510138 2. นางสาวธีราพร อินทกร รหัส 52181510151 กลุ่มมีสาระ สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงโฉม หน้าทางการศึกษา. จัดทำโดย 1. นางสาววิรัญญา แก้วจา รหัส 52181510138 2. นางสาวธีราพร อินทกร รหัส 52181510151 กลุ่มมีสาระ สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงโฉม หน้าทางการศึกษา

2 จัดทำโดย 1. นางสาววิรัญญา แก้วจา รหัส 52181510138 2. นางสาวธีราพร อินทกร รหัส 52181510151 กลุ่มมีสาระ สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2

3 วิเคราะห์จากแนวคิดการจัดการเรียนการ สอนของครูสมศรี การสอนของครูสมศรีไม่สอดคล้องกับยุค ปฏิรูปเพราะเน้นการจำอย่างเดียวแต่ยุคปฏิรูปนั้น ครูต้องสอนให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและ สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ข้อเท็จจริงไปสู่การ เริ่มต้นที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ ชี้แนะให้ผู้เรียนพัฒนาและตั้งคำถาม ค้นหา และ สำรวจทางเลือกในการค้นหาคำตอบ

4 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามาสู่ยุคปฏิรูป การเรียนรู้ มี 4 ด้านคือ 1. วิธีการเรียน จากการสอนแบบดั้งเดิมครูจะเป็น ผู้ดำเนินการสอนทั้งหมด เปลี่ยนแปลงมาเป็นให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำ ภารกิจการเรียน แสวงหาข้อมูล การหาคำตอบด้วย ตนเอง 2. บทบาทของครู จากการเป็นผู้รู้ทุกเรื่อง เปลี่ยนแปลงมาเป็นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับผู้เรียน คอยชี้แนะหรือคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียน พัฒนาตนเอง 3. บทบาทของผู้เรียน จากการคอยรับเนื้อหาที่ครูให้ หรือจดจำสิ่งที่เรียนจากแบบเรียนหรือสิ่งที่ครูบอก เท่านั้น เปลี่ยนแปลงมาเป็น ต้องมีส่วนร่วมในการวาง แผนการจัดการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มี ความตื่นตัวในการเรียนและหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 4. สื่อการเรียนการสอน จากการมีเพียงแบบเรียน เปลี่ยนแปลงมาเป็นสื่อการสอนที่มีเทคโนโลยีเข้ามามี ส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้วย

5 สาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบ การศึกษาคือ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามี อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่จะดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันจะต้องรู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ปัญหาได้ และหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

6 การปรับวิธีการสอนและวิธีการใช้สื่อ การสอนให้เหมาะสมกับยุคปฏิรูป การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องกับ กระแส การเปลี่ยนแปลงของชาติและสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและ สารสนเทศต่างๆให้เป็นประโยชน์ - ครูต้องมีส่วนร่วมอย่างผู้ที่ไม่ได้รอบรู้เรื่องทั้งหมด แต่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ และเป็นผู้สนับสนุน ร่วมมือ ฝีกสอน สำหรับผู้เรียนที่เรียนร่วมกันและประ เมิลผลข้อมูลข่าวสาร - ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้ความรู้และทักษะในการ ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ชี้แนะให้ผู้เรียนพัฒนาและตั้ง คำถามค้นหาหรือสำรวจทางเลือกในการค้นหาคำตอบ เพราะการเรียนและการสอน ในปัจจุบันกระแสการ เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ เป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เข้ามามี อิทธิพล ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรา อย่างมากและจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น

7 การเรียนและการสอน ในปัจจุบันกระแส การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามี อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอย่าง มากและจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงโฉม หน้าทางการศึกษา. จัดทำโดย 1. นางสาววิรัญญา แก้วจา รหัส 52181510138 2. นางสาวธีราพร อินทกร รหัส 52181510151 กลุ่มมีสาระ สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google