งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลก เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก และส่วนประกอบของโลก 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลก เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก และส่วนประกอบของโลก 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลก เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก และส่วนประกอบของโลก 2

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ ตำแหน่งบนพื้นโลก และส่วนประกอบของโลก 3

4 ครูจงกล กลางชล 1. ปรากฏการณ์ใดเกิดจากการ โคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ก. กลางวัน - กลางคืน ข. น้ำขึ้น และน้ำลง ค. ฤดูกาล 4

5 ครูจงกล กลางชล 2. เส้นสมมติที่ลากบนพื้นโลก ในแนวทิศตะวันออกและ ทิศตะวันตกเรียกว่าอะไร ก. ลองจิจูด ข. เส้นขนาน ค. เส้นเมอริเดียน 5

6 ครูจงกล กลางชล 3. ระยะเวลาที่โลกโคจร ใกล้ ดวงอาทิตย์มากที่สุด เรียกว่าอะไร ก. สเฟียรอยด์ ข. อะเฟลิออน ค. เปริเฮลิออน 6

7 ครูจงกล กลางชล 4. โลกมีส่วนประกอบสำคัญ 4 ประการอะไรบ้าง ……………………. ……………………………………………………. 5. วันที่ประเทศต่างๆทั่วโลกมี ระยะเวลากลางวันและกลางคืน ไม่เท่ากันจะมีอยู่ ……. วัน คือ …….. 7

8 ครูจงกล กลางชล ตำแหน่งบน พื้นโลก ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่หรือ ตำบลใดตำบลหนึ่งบนพื้นโลก บอกได้โดยใช้ค่าพิกัดบนผิวโลก 8

9 ครูจงกล กลางชล 9 ฉะนั้นทุกครั้งที่บอกค่ามุมละติจูดต้องบอกเป็นองศาเหนือหรือองศาใต้ด้วย

10 ครูจงกล กลางชล 1010

11 เส้นขนานสำคัญ 5 เส้น คือ 1…………………………………………………... 2……………………………………………………. 3……………………………………. ………….. 4…………………………………………………… 5……………………………………………………. 1

12 ครูจงกล กลางชล 1. เส้นขนาน (parallel) 2. ละติจูด (latitude) 12 3 เส้นเมริเดียน (meridian) 4. ลองติจูด (longitude) 5. เส้นวันที่ (date line)

13 ครูจงกล กลางชล 13

14 ครูจงกล กลางชล 14

15 ครูจงกล กลางชล 1515 โลกมีอายุ 4,500 ล้านปีมี โครงสร้าง ทรงกลมเป็นชั้นๆ ส่วนประกอบของโลก

16 ครูจงกล กลางชล 1616 สีน้ำเงิน คือ เปลือกโลก ชั้นนอก สีแดง คือ เปลือกโลก ชั้นใน สีเหลืองเข้ม คือ แกน ชั้นนอก สีเหลือง คือแกนชั้นใน

17 ครูจงกล กลางชล บริเวณเปลือกโลกมี ลักษณะเป็น แผ่นๆเรียกว่า “ แผ่นเทค โทนิก ” (Tectonic Plate) แต่ละ แผ่นเคลื่อน ตัวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ต่อปี แผ่นเหล่านี้ เคลื่อนตาม หินหลอม เหลวในเนื้อโลก 1717

18 ครูจงกล กลางชล 1818 ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ ส่วนที่เป็นพื้นดิน ชั้นบรรยากาศ ชั้น สิ่งมีชีวิต

19 ครูจงกล กลางชล 19 1 อุทกภาค ( Hydrosphere) คือส่วนที่เป็นของเหลวหรือน้ำ ทั้งหมดของผิวโลก อุทกภาคครอบคลุมผิวโลกอยู่ ถึงสามในสี่ส่วน

20 ครูจงกล กลางชล 20 ส่วนที่เป็นแก่นหรือ เปลือกโลก ที่รวมตัวกันเป็นก้อน แข็ง ดิน หิน แร่ธาตุ 2. ธรณีภาค (lithosphere)

21 ครูจงกล กลางชล 3. บรรยากาศ (Atmosphere) ( ส่วนที่เป็นก๊าซหรืออากาศหุ้ม ห่อโลกและอยู่สูงจากผิวโลก ) 21

22 ครูจงกล กลางชล 4. ชีวภาค ( Biosphere) ( ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ที่พื้นโลกทั้งหมด ) 22

23 ครูจงกล กลางชล 23 พบกันใหม่ เรื่อง ส่วนประกอบ ของ เปลือกโลก


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลก เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก และส่วนประกอบของโลก 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google